Εξελικτική Ψυχολογία Κοινωνικογνωστική Ανάπτυξη


Υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές/ήτριες της κατεύθυνσης Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας. Το μάθημα εστιάζεται στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ανάπτυξης των αμιγώς γνωστικών λειτουργιών και της κοινωνικο-ηθικής κρίσης.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: (α) να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ανάπτυξης των αμιγώς γνωστικών λειτουργιών και της κοινωνικο-ηθικής κρίσης, (β) να είναι ενήμεροι για τα επίκαιρα ερευνητικά ερωτήματα και τις προοπτικές για μελλοντική έρευνα στο παραπάνω πεδίο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, (γ) να είναι σε θέση να συνδέουν τις ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις με τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Γενικές Ικανότητες Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.


Περιεχόμενα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με επίκαιρα ερευνητικά ερωτήματα στο πεδίο της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης και τις προοπτικές για μελλοντική έρευνα. Το μάθημα εστιάζεται στις κλασικές αλλά και τις σύγχρονες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης, στην κριτική τους θεώρηση και τους επίκαιρους επιστημονικούς προβληματισμούς, καθώς και στα ερευνητικά δεδομένα και τις δυνητικές εφαρμογές τους στο χώρο της εκπαίδευσης.   Θέματα που συζητώνται: Ψυχολογία της Γνωστικής Ανάπτυξης: Εισαγωγικά στοιχεία. Μέθοδοι μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης. Θεωρία του L. Vygotsky: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση Θεωρία του J. Piaget: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση. Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών: Βασικές αρχές για τη γνωστική ανάπτυξη, μεθοδολογικά ζητήματα, ανάπτυξη της μνήμης, ανάπτυξη της ικανότητας λύσης προβλημάτων, κριτική θεώρηση. Νεο-πιαζετιανές θεωρίες: Βασικές θεωρητικές αρχές. Η θεωρία των εποικοδομητικών τελεστών του J. Pascual-Leone, η θεωρία των δεξιοτήτων του K. Fischer, η θεωρία του R. Case. Κριτική θεώρηση. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης της Γνώσης σε Ειδικούς Τομείς: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση. Ανάπτυξη των κοινωνικο-ηθικών γνωστικών λειτουργιών: Μεθοδολογικά και δεοντολογικά ζητήματα, δομικές θεωρητικές προσεγγίσεις (J. Piaget, L. Kohlberg). Ανάπτυξη των κοινωνικο-ηθικών γνωστικών λειτουργιών: Κριτική θεώρηση. Η θεωρία της C. Gilligan. Μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα
Τμήμα: Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Ψυχολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ