ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΕΚΠΑ - Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
15784 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210.727.5611
Τηλεομοιότυπο (fax): (+30) 210.727.5601
e-mail: info [at] gunet [dot] gr