Βρέθηκαν 4 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος

Αναστασία Βελώνη - Μεταπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά

Το μάθημα Ο.Β.Ε αποτελεί συνέχεια της Βιομηχανικής Πληροφορικής και ασχολείται με εξειδικευμένα θέματα όπως Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Κτιριακούς Αυτοματισμούς, Βιομηχανική Σχεδίαση και Προσομοίωση με Η/Υ, Βιομηχανικούς Ελεγκτές Τριών Όρων, PLC, SCADA και LABVIEW.

engineering subject

Βιομηχανική Πληροφορική

Αναστασία Βελώνη - Μεταπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά

Η Βιομηχανική Πληροφορική είναι η εφαρμογή της σύγχρονης πληροφορικής στη βιομηχανία και απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές που εξελίσσονται με μεγάλο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Ακόμη είναι θεμελιώδης ανάγκη για την επιβίωση κάθε σύγχρονης παραγωγικής επιχείρησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, την ελαχιστοποίηση της ενέργειας, την έγκαιρη γνώση και διάγνωση των βλαβών εξοπλισμού και τη βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων της επιχείρησης.

natural sciences subject

Σήματα και Συστήματα

Αναστασία Βελώνη - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά

Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να μπορεί με την εμπέδωση της γνώσης γύρω από τα Σήματα & Συστήματα να διαβάσει με ευκολία τα περισσότερο εξειδικευμένα βιβλία που πραγματεύονται θέματα νέων τεχνολογιών και να αναγνωρίζει την σχετική γνώση και την ορολογία. Λόγω του πλήθους των παραδειγμάτων και εφαρμογών που περιγράφονται και επιλύονται ο σπουδαστής θα αρχίσει να κατανοεί πολλές τεχνικές καθώς και την Φυσική και τα Μαθηματικά των τεχνικών αυτών όπως και τις διάφορες έννοιες που τις πλαισιώνουν.

natural sciences subject

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Αναστασία Βελώνη - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά

• Εισαγωγή στα Σ.Α.Ε. • Μαθηματικές Έννοιες: Τα βασικά σήματα. • Μετασχηματισμός Laplace. • Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace. • Εφαρμογές μετασχηματισμού Laplace. • Περιγραφή Συστημάτων: Είδη μαθηματικών μοντέλων. • Ολοκληρoδιαφορικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, κρουστική απόκριση. • Μετάβαση από περιγραφή σε περιγραφή. • Διαγράμματα βαθμίδων. • Παραδείγματα Σ.Α.Ε. • Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο του Χρόνου: Αναλυτική έκφραση της χρονικής απόκρισης συστημάτων. • Συστήματα πρώτης και δεύτερης τάξης. • Σύγκριση συμπεριφοράς ανοικτών και κλειστών συστημάτων. • Σφάλματα συστημάτων στη μόνιμη κατάσταση. • Γεωμετρικός Τόπος των Ριζών. • Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας: Αρμονική απόκριση. • Συσχέτιση αρμονικής και χρονικής απόκρισης. • Διαγράμματα Bode. • Διαγράμματα Nyquist. • Ευστάθεια: Ορισμός ευστάθειας Φραγμένης-Εισόδου Φραγμένης-Εξόδου (ΦΕΦΕ). • Κριτήρια ευστάθειας ΦΕΦΕ. • Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας ΦΕΦΕ (Routh, Hurwitz, συνεχών κλασμάτων), το κριτήριο Nyquist. • Περιγραφή Συστημάτων: Εξισώσεις κατάστασης, μετάβαση από περιγραφή σε περιγραφή, ισοδυναμία περιγραφών. • Περιγραφή εξαρτημάτων και διατάξεων συστημάτων αυτόματου ελέγχου. • Περιγραφή πρακτικών Σ.Α.Ε. • Ανάλυση Συστημάτων στο Χώρο των Καταστάσεων: Λύση των εξισώσεων κατάστασης. • Παρατηρησιμότητα και ελεγξιμότητα. • Κλασικές Μέθοδοι Σχεδίασης Σ.Α.Ε.: Γενικά, προδιαγραφές. • Σχεδίαση με ενισχυτές και με PID. • Σχεδίαση με δίκτυα προήγησης φάσης, καθυστέρησης φάσης και καθυστέρησης-προήγησης φάσης.