Βρέθηκαν 94 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Οργάνωση και Διοίκησης Έργων και Επιχειρήσεων

Αιμιλία Κονδύλη - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Πειραιά

Οι στόχοι του μαθήματος της Οργάνωσης-Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης και Διοίκησης Έργου αναφέρονται στα επιδιωκόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα (output), τα οποία είναι: - η δυνατότητα εκτίμησης (ποιοτικά και ποσοτικά) των οικονομικών επιπτώσεων - συνεπειών των τεχνικών αποφάσεων μας, δηλαδή τι συνεπάγονται αυτές οι αποφάσεις σε κατανάλωση πόρων, αλλά και τι προσδοκούμε να αποδώσουν. Η διαμόρφωση αυτής της συνολικής αντίληψης είναι τόσο απαραίτητη καθώς: - οι πόροι με τους οποίους λειτουργούμε (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) είναι πάντα περιορισμένοι και πρέπει ως μηχανικοί να ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση πόρων και να μεγιστοποιούμε την απόδοση των έργων. Από την άλλη πλευρά, ο μηχανικός πολύ συχνά βρίσκεται ενώπιον της ανάγκης να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές δυνατότητες επένδυσης πόρων, ή ανάμεσα σε εναλλακτικά έργα που θα υλοποιηθούν. Πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση, με δομημένο τρόπο και ορθολογικά κριτήρια, να ιεραρχεί τις προτεραιότητες, σχετικά με το ποια / ποιες αποφάσεις επενδύσεις θα πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψιν τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους.

engineering subject

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με C++

Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

Στο μάθημα της "Εισαγωγής στον Προγραμματισμό με C++" οι μαθητευόμενοι θα διδαχθούν τα παρακάτω: εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την πληροφορική, δομή Η/Υ, χρήση λειτουργικών συστημάτων, γλώσσες προγραμματισμού, η γλώσσα C++, στοιχεία ενός προγράμματος, τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις, εντολές ελέγχου ροής και επαναλήψεων (εντολές if, if...else, switch, for, while, do), πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες ), αλφαριθμητικά, δείκτες (ορισμός και αρχικοποίηση), πράξεις με δείκτες, χρήση δεικτών, συναρτήσεις (πρωτότυπα συναρτήσεών, παράμετροι συναρτήσεων), επιστροφή παραμέτρων, κλήση με τιμή και κλήση με αναφορά, αναδρομή, δομές, ενώσεις και απαριθμητοί τύποι, εισαγωγικές έννοιες στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμός και στις κλάσεις.

engineering subject

Δομημένος Προγραμματισμός

Δημήτριος Μετάφας, Χαράλαμπος Πατρικάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Πειραιά

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στην επίλυση προβλημάτων με Η/Υ. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται: η έννοια του αλγόριθμου, η παράσταση δεδομένων, οι τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, η επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. Επίσης οι φοιτητές γνωρίζουν με τις θεμελιώδεις έννοιες του δομημένου προγραμματισμού. Γίνεται παρουσίαση των τυπικών χαρακτηριστικών και μηχανισμών μιας δομημένης γλώσσας καθώς και εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων με χρήση της γλώσσας αυτής. Οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού παρουσιάζονται με τη χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού C. Τα θεωρητικά μαθήματα συνοδεύονται από εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρία σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον.

engineering subject

Πληροφορική

Ιωάννης Ψαρομήλιγκος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τον πρωτοετή φοιτητή/τρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην Πληροφορική χρησιμοποιώντας δύο βασικά εργαλεία (1) το λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων MS Excel και (2) τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. Οι φοιτητές ασκούνται στο εργαστηριακό μέρος και με τα δύο αυτά εργαλεία δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρώτο.

engineering subject

Οικοδομική ΙΙ - Εργαστήριο

Δημοπούλου Ελένη, Αλεξάνδρα Βλάχου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΙ Πειραιά

Προσέγγιση της Οικοδομικής. Εξέταση όλων των οικοδομικών εργασιών συνοπτικά. Εισαγωγή- Τοιχοποιίες (κανόνες & τεχνητά υλικά - μειονεκτήματα & πλεονεκτήματα- ανοίγματα σε φέροντες τοίχους- επενδύσεις τοίχων- επιχρίσματα- ανώφλια- κατώφλια-ποδιές παραθύρων). Γενική εισαγωγή για την κατασκευή πατωμάτων. Γενικά για κουφώματα. Δώματα. Εισαγωγή στην κατασκευή στεγών. Θέρμανση- Ψύξη κτιρίων με φυσικό τρόπο για εξοικονόμηση ενέργειας Τρόποι θέρμανσης κτιρίων - τζάκια και καπνοδόχοι. Σκάλες. Λειτουργικές μορφές, υλικά κατασκευής και αξιολόγηση κλιμάκων. Μεταρρυθμίσεις και αισθητικές διορθώσεις.

social sciences  subject

Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη

Μιλτιάδης Χαλικιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στην έρευνα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να συντάξουν ένα επιστημονικό κείμενο και κυρίως να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία.

engineering subject

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Δημήτριος Δημογιαννόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του (εισαγωγικού) μαθήματος ΣΑΕ Ι σε προηγούμενο εξάμηνο και αφορά στη μελέτη και ανάλυση των συστημάτων υπό έλεγχο σε κλειστό βρόχο. Αρχικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ευστάθειας συστημάτων και πως αυτή μεταφράζεται σε συμπεριφορά λειτουργίας. Στη συνέχεια, εξειδικεύουμε στα χαρακτηριστικά ευστάθειας αλλά και απόδοσης συστημάτων υπό έλεγχο σε κλειστό βρόχο. Η ευστάθεια μελετάται με αλγεβρικά κριτήρια (Routh) και η απόδοση με τα χαρακτηριστικά μόνιμου σφάλματος του κλειστού συστήματος αλλά και τυπικά χαρακτηριστικά της απόκρισής του (υπερύψωση, χρόνος αποκατάστασης κλπ) σε δεδομένη είσοδο. Σε επόμενη ενότητα μελετάται η σχετική ευστάθεια κλειστών συστημάτων, δηλαδή η μεταβολή της ευστάθειας κλειστού βρόχου ανάλογα του είδους και της ρύθμισης του ελεγκτή. Εργαλεία για το σκοπό αυτό είναι η θεωρία του Τόπου Ριζών και τα διαγράμματα Nyquist και BODE. Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται σε επόμενο στάδιο για το σχεδιασμό (σύνθεση) νόμων ελέγχου, ή αλλιώς, την επιλογή και ρύθμιση ελεγκτή με βάση κάποιες προδιαγραφές απόκρισης κλειστού βρόχου σε τυπικές εισόδους. Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της εσωτερικής κατάστασης συστημάτων και στην αναπαράστασή τους στο Χώρο Κατάστασης (State-Space). Αναλύεται η λύση των εξισώσεων κατάστασης με μετασχηματισμό Laplace αλλά και τη μέθοδο των ιδιοτιμών και προσδιορίζεται η απόκριση του συστήματος. Τέλος κατασκευάζονται οι τροχιές των μεταβλητών κατάστασης.

engineering subject

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Δημήτριος Δημογιαννόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Αυτοματισμού, ΤΕΙ Πειραιά

Το μάθημα περιγράφει και αναλύει τις ακόλουθες ενότητες: Βασικές έννοιες ανοιχτών και κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου – Παραδείγματα, Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο το χρόνου. Μαθηματικά ομοιώματα φυσικών συστημάτων, Ανάλογα συστήματα, Αναλογική εξομοίωση συστημάτων – Αναλογικά διαγράμματα, Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας. Μετασχηματισμός Laplace, επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο μιγαδικό επίπεδο, Διαγράμματα βαθμίδων, συναρτήσεις μεταφοράς, Διαγράμματα ροής, τύπος του Mαson, Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, μέθοδος υπολοίπων, Χρονική απόκριση συστημάτων, Αρμονική απόκριση συστημάτων – Λογαριθμικά διαγράμματα Bode μέτρου και φάσης.

engineering subject

Έλεγχος Κίνησης

Μιχαήλ Παπουτσιδάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

Τα συστήματα κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα κίνησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού.

natural sciences subject

Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ

Ιωάννης Έλληνας - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά

Το μάθημα έχει σαν αντικείμενο τη διδασκαλία ειδικών κεφαλαίων για το υλικό και λογισμικό του επεξεργαστή 8086 της Intel και άλλων σύγχρονων επεξεργαστών. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του 8086 έχουν διδαχθεί στην «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-Ι» του Γ’ εξαμήνου. Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν οι τρόποι διασύνδεσης του επεξεργαστή με μνήμες και με περιφερειακά εισόδου/εξόδου, οι τεχνικές διακοπών και DMA καθώς επίσης και οι μέθοδοι προγραμματισμού με διακοπές (ανάγνωση πληκτρολογίου, εκτύπωση σε οθόνη, διαχείριση αρχείων, κλπ). Στους σύγχρονους επεξεργαστές θα εξεταστούν οι βασικές αρχές λειτουργίας της αρχιτεκτονικής ΙΑ-32 (επεξεργαστής 80386, σειρά Pentium) και της αρχιτεκτονικής ΙΑ-64 ( επεξεργαστής Itanium).