Βρέθηκαν 103 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στέργιος Αθιανός - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (πρώην Δ.Λ.Π.). Η διδασκαλία θα βασιστεί στα ακόλουθα θέματα : - Παρουσίαση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, ορισμοί, ορολογία. - Ενσώματες και Ασώματες ακινητοποιήσεις (Πάγιο Ενεργητικό). Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Μέθοδοι αποσβέσεων και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου. Καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. - Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα – Απαιτήσεις. - Προγράμματα αποχωρήσεων και Παροχές σε εργαζόμενους. - Έσοδα – αναγνώριση εσόδου. - Διαχείριση Συναλλαγματικών Διαφορών. - Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων. - Παρουσίαση Οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα. - Κόστος Δανεισμού. - Αναβαλλόμενη Φορολογία, Φόροι εισοδήματος βάση των ΔΛΠ. Θα εξεταστούν οι διαφορές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Θα γίνουν συγκρίσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ευρωπαϊκή προσέγγιση) με τα αντίστοιχα Αμερικάνικα (U.S. GAAP) και Βρετανικά (U.K. GAAP).

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Στέργιος Αθιανός - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι κατανόηση και η γνώση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων στα πλαίσια τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά στο βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και του αναλαμβανόμενου κόστους κεφαλαίου. Ειδικότερα με τις διαλέξεις και τις ασκήσεις και πράξεις στόχος είναι να γνωρίσουν τις Αρχές, Κανόνες, Μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου αποτύπωση και μέτρηση του βαθμού μόχλευσης καθώς επίσης και την αξιολόγηση της εκάστοτε επένδυσης, με του διεθνής κανόνες μέτρησης και χρηματοδότησης ξένων κεφαλαίων. Επίσης, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση στα θέματα της λήψης επενδυτικών αποφάσεων των πολυεθνικών οργανισμών και ομίλων, βελτιώνοντας τις ικανότητες ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρημάτων για την επί λυση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. Τέλος, να έχουν την ικανότητα να μπορούν να εφαρμόσο υν τις μεθόδους της χρηματοδότησης ώστε να αξιολογούν την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρ ησης και να μπορούν να προβούν σε σημαντικές συγκρίσεις και διαπιστώσεις που αφορούν σ την αποδοτικότητα και στη βιωσιμότητά της. Επιπλέον, να μπορούν να διαμορφώνουν κρίσεις σε συναφή επενδυτικά και επιστημονικά θέματα, καθώς και να είναι σε θέση να παρουσιάζουν και υποστηρίζουν δεδομένα, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε ειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό.

social sciences  subject

Μικροοικονομική

Αλέξανδρος Αλεξανδράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, Υποδείγματα και συναρτήσεις. Στενότητα, Επιλογή και Κόστος Ευκαιρίας Ζήτηση, Προσφορά, προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης-προσφοράς.. Ελαστικότητες: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, σταυροειδής ελαστικότητα, εισοδηματική ελαστικότητα Η θεωρία του καταναλωτή Η θεωρία της παραγωγής. Ο τέλειος ανταγωνισμός. Το μονοπώλιο Ο ατελής ανταγωνισμός. Η κρατική παρέμβαση.

engineering subject

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Και Ανάλυση Χωρου

Γλυκερία Καριώτου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕ), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Οι θεωρητικές βάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η διαδικασία της Ρυθμιστικής μελέτης στη σύγχρονη θεωρητική της έκφραση. Εναλλακτικές κατευθύνσεις στον Πολεοδομικό σχεδιασμό. Σχέδια χρήσης εδάφους, κατηγορίες και συσχετίσεις λειτουργιών στην πόλη. Μελέτες Πολεοδομικής διάταξης, σύνθεση αστικού χώρου. Μελέτες πολεοδομικής; αναβάθμισης τμημάτων πόλης. Συγκρότηση της κατοικίας σε οικιστικές ενότητες. Πολεοδομικός σχεδιασμός κατοικίας με οργανωμένη δόμηση. Πολεοδομικές επεμβάσεις ανάπλασης περιοχών κατοικίας. Η πληροφορική στο σχεδιασμό του χώρου.

social sciences  subject

Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι

Δημήτριος Δάπης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Α. Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών βιβλίων 1: Ενημέρωση απλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ, με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογράφησης. 2: Εκμάθηση λογιστικών προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης απλογραφικών βιβλίων. 3: Δημιουργία εταιρείας με τήρηση απλογραφικών βιβλίων. Παραμετροποίηση αρχείων και αιτιολογιών σε δημιουργία νέας εταιρείας. Αρχεία. Κινήσεις ημέρας. Έλεγχοι κινήσεων, Προσωρινές και οριστικές κινήσεις. 4: Απογραφή. Συμψηφιστικές και ταμειακές εγγραφές. Αναλυτικά καθολικά. Εκτυπώσεις απλογραφικών βιβλίων. Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών. 5: Μοντέλα άρθρων. Στατιστικά στοιχεία. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. 6: Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. 7: Λογιστικός προσδιορισμός κερδών. Β. Μισθοδοσία προσωπικού μηχανογραφικά 8: Δημιουργία εταιρείας με τη χρήση προγράμματος μισθοδοσίας και βασικές εργασίες παραμετροποίησης. Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 9: Απογραφή εργαζομένου σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αναγγελία πρόσληψης εργαζομένου. Είδη Συμβάσεων εργασίας. 10: Πρόγραμμα προσωπικού, Υπολογισμός μισθού, Μισθοδοτική κατάσταση, ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), Εξοφλητική απόδειξη πληρωμής. 11: Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ, αναγγελία απόλυσης, αποζημίωση απόλυσης εργαζομένου. 12: Οριστική δήλωση ΦΜΥ. 13: Βεβαίωση αποδοχών, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας.

social sciences  subject

Μακροοικονομική

Αλέξανδρος Αλεξανδράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη, ΑΕΠ και Εθνικό Εισόδημα, Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση, γενικά και ειδικά της Ελληνικής οικονομίας, Προσδιορισμός επιπέδου ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος, οι μεταβολές του Εισοδήματος και ο πολλαπλασιαστής, Μακροοικονομικές πολιτικές (Δημοσιονομική, Νομισματική, Εισοδηματική), ο νόμος του SAY, Χρήμα και Νομισματική Πολιτική, συναρτήσεις IS & LM, Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

natural sciences subject

Αριθμητική Ανάλυση

Κωνσταντίνος Κλεΐδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Σφάλματα υπολογισμών: Βασικές έννοιες, είδη σφαλμάτων, μετάδοση σφάλματος κατά τους αριθμητικούς υπολογισμούς. Προσεγγιστικές εκφράσεις συναρτήσεων: Το συμπτωτικό πολυώνυμο και τα πολυώνυμα των Taylor και Mc Laurin, εφαρμογές σε αριθμητικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων – ολοκλήρωση συναρτήσεων σε μη κλειστή μορφή. Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων: Εύρεση ριζών - μέθοδος των regula falsi, μέθοδος των Newton-Raphson. Αριθμητική παρεμβολή: Γραμμική παρεμβολή, πλήρης παρεμβολή με τη μέθοδο του Newton. Διπλή γραμμική παρεμβολή. Αριθμητική παραγώγιση: Γραμμική παραγώγιση, πλήρης παραγώγιση με τη βοήθεια του συμπτωτικού πολυωνύμου του Newton. Αριθμητική ολοκλήρωση: Μέθοδος του τραπεζίου, μέθοδος του Cotes. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης: Η μέθοδος του Euler, η μέθοδος του Taylor, η μέθοδος των Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης.

natural sciences subject

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Αναστάσιος Μπαλουκτσής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ιστορικά στοιχεία. Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί. Νόμος του Coulomb. Διατήρηση φορτίου. Ηλεκτρικό πεδίο. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτρικό Δυναμικό. Ηλεκτρικό Ρεύμα και Αντίσταση. Νόμος του Ohm. Σύνδεση στοιχείων σε σειρά και παράλληλα. Μεταφορά ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα. Συμβολισμοί ηλεκτρικών μεγεθών. Μονάδες μέτρησης. Πολλαπλάσια & υποπολλαπλάσια. Σήματα και κυματομορφές. Μη περιοδικά σήματα. Περιοδικά σήματα. Διαμορφωμένα σήματα. Μέση & Ενεργός τιμή σήματος. Ηλεκτρικό κύκλωμα. Γραμμικότητα, αιτιότητα, χρονική αμεταβλητότητα. Ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές. Εσωτερική αντίσταση. Σύνδεση ιδανικών πηγών. Σύνδεση πραγματικών πηγών. Διαιρέτης τάσης. Διαιρέτης ρεύματος. Γέφυρα Wheatstone. Επίλυση κυκλωμάτων. Νόμοι του Kirchhoff. Μέθοδος βρόχων. Παραδείγματα. Μέθοδος κόμβων. Παραδείγματα. Θεώρημα επαλληλίας. Θεώρημα της αντικατάστασης. Θεώρημα του Tellegen. Θεωρήματα Thevenin & Norton. Παραδείγματα. Επίλυση κυκλωμάτων με εξαρτημένες πηγές. Παραδείγματα. Μετασχηματισμοί αστέρα – τριγώνου. Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος. Ευθεία φόρτου και δυναμική αντίσταση στοιχείου. Μιγαδικές αντιστάσεις. Σύνθετα κυκλώματα. Διανύσματα τάσης & έντασης. Ισχύς σε σύνθετα κυκλώματα. Παραδείγματα. Κυκλώματα συντονισμού με παθητικά στοιχεία. Σε σειρά – παράλληλα. Εύρος ζώνης διέλευσης. Συντελεστής ποιότητας. Συχνοτική συνάρτηση μεταφοράς. Παραδείγματα. Χρονική απόκριση κυκλωμάτων. Κυκλώματα RC. Κύκλωμα RLC. Ευστάθεια κυκλωμάτων. Μετασχηματιστές. Ιδανικός, πραγματικός και υβριδικός μετασχηματιστής. Γραφικές παραστάσεις μετρήσεων. Σφάλματα μετρήσεων. Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. Όργανα ανίχνευσης. Όργανα μέτρησης. Πολύμετρα. Παλμογράφος.

engineering subject

Συστήματα Κίνησης Οχημάτων

Σάββας Γκεϊβανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών εννοιών της επιστήμης και της τεχνολογίας στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσης. Μελέτη των διαφόρων λειτουργικών και κατασκευαστικών παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία, την απόδοση, την επίδοση και την δυναμική συμπεριφορά τους, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, την επίδρασή τους στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Μελέτη του εργαστηριακού εξοπλισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας αυτών. Ειδικότερα για το θεωρητικό μέρος: Σχηματισμός ρύπων και έλεγχος αυτών: οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, σωματίδια, επεξεργασία καυσαερίου. Καταλυτικοί μετατροπείς και συστήματα ελέγχου εκπομπών. Ενεργειακή συμπεριφορά ΜΕΚ, θερμικός υπολογισμός κινητήρα, υπερπλήρωση. Μετάδοση θερμότητας στις μηχανές: μετάδοση θερμότητας με συναγωγή και ακτινοβολία, θερμική φόρτιση και θερμοκρασία διαφόρων εξαρτημάτων. Τριβή και λίπανση: γενικές αρχές, τριβή διαφόρων εξαρτημάτων, απώλειες τριβής, λιπαντικά, είδη λίπανσης, υδροδυναμική θεωρία λίπανσης. Στοιχεία δυναμικής παλινδρομικών μηχανών, κινηματική. Δυνάμεις εργαζόμενης ουσίας και μάζας, διάγραμμα ροπών, ζυγοστάθμιση. Παραδείγματα υπολογισμών. Συστήματα τροφοδοσίας με μηχανική έγχυση του καυσίμου (injection). Κατά την επαναφορά και ανανέωση του μαθήματος τα παραπάνω αντικείμενα αναπροσαρμόστηκαν και επεκτάθηκαν στις εξής ενότητες: - Κατασκευαστικές και λειτουργικές παράμετροι των ΜΕΚ - Λειτουργικά χαρακτηριστικά ΜΕΚ - Εκπομπές Μηχανών και Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ενσωματωμένα Συστήματα Διάγνωσης OBD - Υβριδικά Οχήματα - Υδρογόνο, Κυψέλες Καυσίμου

engineering subject

Ηλεκτρικές Μηχανές I

Δημήτριος Θεμελής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύματος: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής κινητήρων. Σύγχρονη γεννήτρια και κινητήρας: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, διόρθωση συντελεστή ισχύος. Ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα: Τρόποι εκκίνησης. Ασύγχρονος δακτυλιοφόρος κινητήρας: Χαρακτηριστικές, μέτρηση απωλειών και βαθμού απόδοσης. Εγκατάσταση και σύνδεση κινητήρων. Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες (με αντίσταση – με πυκνωτή): Τρόποι εκκίνησης, αλλαγή φοράς περιστροφής. Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως μονοφασικών, αλλαγή φοράς περιστροφής.