Βρέθηκαν 4 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Θεωρία Πληροφορίας

Μιχάλης Παρασκευάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές, τις έννοιες και τις εφαρμογές της θεωρία πληροφορίας. Η Θεωρία Πληροφορίας είναι το θεμελιώδες πεδίο μελέτης της μετάδοσης και συμπίεσης σημάτων, που σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση των δεδομένων με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα να αποθηκευτούν αξιόπιστα σε ένα μέσο ή να μεταδοθούν μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας. Το μέτρο πληροφορίας, γνωστό και ως εντροπία πληροφορίας, εκφράζεται συνήθως από το μέσο αριθμό των δυαδικών ψηφίων που απαιτούνται για την αποθήκευση ή την επικοινωνία.

engineering subject

ΤΔ602 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ (Θεωρία)

Μιχάλης Παρασκευάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές σε βασικά και εξελιγμένα θέματα των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και να τους εκπαιδεύσει σε ψηφιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών. Το μάθημα διαρθρώνεται σε επιμέρους ενότητες που περιλαμβάνουν τη μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, τις βασικές έννοιες και αρχές σχεδίασης ενός ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας, τη μετάδοση σε βασική ζώνη, τη χρήση τεχνικών κωδικοποίησης γραμμής, την εμφάνιση και την αντιμετώπιση του φαινομένου της διασυμβολικής παρεμβολής, τη χρήση ψηφιακών τεχνικών διαμόρφωσης (ASK/FSK/PSK), την αντιμετώπιση του προβλήματος του συγχρονισμού στις ψηφιακές επικοινωνίες, τις τεχνικές υψηλής φασματικής απόδοσης (QAM/OFDM) και τις τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης (TDMA/FDMA/CDMA).

engineering subject

ΤΔ504 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία)

Μιχάλης Παρασκευάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τεχνικές των αναλογικών επικοινωνιών, καθώς και εισαγωγικές έννοιες ψηφιακών επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό θα γίνει αρχικά μία ανασκόπηση σημαντικών ενοτήτων της θεωρίας σημάτων και συστημάτων (σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου, συνέλιξη, μετασχηματισμός Fourier, κλπ). Ακολούθως θα δοθεί η έννοια της διαμόρφωσης και θα παρουσιαστούν οι δύο βασικές οικογένειες αναλογικών διαμορφώσεων (πλάτους και γωνίας). Θα εξεταστεί η επίδραση του θορύβου στα αναλογικά συστήματα επικοινωνιών. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, καθώς και η παρουσίαση των τεχνικών πολύπλεξης στον χρόνο και τη συχνότητα και των παλμικών διαμορφώσεων.

engineering subject

ΤΔ601 - Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Θεωρία)

Μιχάλης Παρασκευάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τεχνικές της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστούν οι έννοιες των σημάτων και των συστημάτων διακριτού χρόνου. Θα παρουσιαστεί ο υπολογισμός της απόκρισης ενός συστήματος Γραμμικού και Χρονικά Αμετάβλητου κατά τη Μετατόπισης μέσω συνέλιξης και εξίσωσης διαφορών. Θα δοθούν οι ορισμοί και οι ιδιότητες των μετασχηματισμών DTFT, DFT και Z καθώς και εφαρμογές τους. Θα παρουσιαστούν οι έννοιες της συνάρτησης μεταφοράς, της απόκρισης συχνότητας και της εύρεσης της απόκρισης συστήματος με χρήση των μετασχηματισμών DTFT και Ζ. Θα μελετηθεί η ευστάθεια συστημάτων με την παραγωγή διαγραμμάτων πόλων-μηδενικών. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες σχεδιασμού φίλτρων FIR και ΙΙR.