Βρέθηκαν 349 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Δυναμική & Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

Αντώνης Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάλυση και έλεγχος δυναμικών ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, τα οποία περιγράφονται από τις εξισώσεις Euler Lagrange. Ιδιότητα της παθητικότητας. Στις διαφάνειες υπάρχουν και λυμένες ασκήσεις.

engineering subject

Επιχειρησιακή Έρευνα

Γρηγόριος Μπεληγιάννης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τα θέματα λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον και το ρόλο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυση της θεωρίας και της πρακτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρουσιάζεται και αναλύεται η μοντελοποίηση και η επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού (ΓΠ). Περιγράφεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος simplex και οι ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων ΓΠ.

engineering subject

Πιθανοτικές Τεχνικές

Σωτήρης Νικολετσέας - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα "ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ" διδάσκεται στο Δ' έτος Σπουδών του Τμήματος, ως μάθημα επιλογής

natural sciences subject

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΙΑΔΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Το σύστημα Γη – ατμόσφαιρα, ορισμός του κλίματος, το κλιματικό σύστημα της Γης, παράγοντες που καθορίζουν και διαμορφώνουν το κλίμα 2. Ηλιακή ακτινοβολία, γήινη ακτινοβολία, ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου 3. Έχει αλλάξει το κλίμα στο παρελθόν; μεταβολές του κλίματος στους γεωλογικούς και ιστορικούς χρόνους, αίτια μεταβολής του κλίματος στο παρελθόν, τεχνικές ανασύστασης του κλίματος της Γης 4. Τα χαρακτηριστικά της σημερινής πλανητικής θέρμανσης, η ανθρωπογενής επίδραση, μεταβολή της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας, ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου 5. Τα αέρια του θερμοκηπίου: ιδιότητες, συγκεντρώσεις, πηγές, καταβόθρες, χρόνος ζωής, ο ρόλος των αερολυμάτων, επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου στο ενεργειακό ισοζύγιο (radiative forcing), δυναμικό συμβολής στην παγκόσμια θέρμανση 6. Παρατηρούμενες κλιματικές μεταβολές: θερμοκρασία, βροχόπτωση, παγοκάλυψη, μέση στάθμη της θάλασσας, ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, μεταβολές της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας 7. Παρατηρούμενες κλιματικές μεταβολές στη Μεσόγειο με έμφαση στον Ελλαδικό χώρο 8. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων κλιματικών παραμέτρων: αποχές (anomalies) κλιματικών παραμέτρων, στατιστικά σημαντικές κλιματολογικές τάσεις 9. Κλιματικά μοντέλα, προσομοίωση του κλιματικού συστήματος, μηχανισμοί σύζευξης του κλιματικού συστήματος, μηχανισμοί ανάδρασης (feedback) του κλιματικού συστήματος 10. Σενάρια για το μέλλον: τα σενάρια SRES για την οικονομική ανάπτυξη του πλανήτη μέχρι το τέλος του τρέχοντος αιώνα, προγνώσεις των κλιματικών μοντέλων για το κλίμα του μέλλοντος σε πλανητική και περιοχική κλίμακα 11. Επιπτώσεις των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών: πολικές περιοχές, ωκεανοί, δάση, υδάτινοι πόροι, οικοσυστήματα, ποιότητα αέρα, ανθρώπινη υγεία 12. Μέτρα και πολιτικές περιορισμού των κλιματικών μεταβολών: μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρωτόκολλο Κυότο, έκθεση Stern, καθαρή ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιώσιμη ανάπτυξη 13. Ανάλυση εννοιών όπως: adaptation and vulnerability, mitigation of climate change, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών (Οργανισμός των ηνωμένων Εθνών, ΕΕ), η Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), οι σκεπτικιστές

natural sciences subject

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Ιερόθεος Ζαχαρίας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι γεωλογικές πληροφορίες που απαιτούνται για όλες τις επιτόπιες έρευνες γεωπεριβάλλοντος, που κυμαίνονται από το σχεδιασμό θεμελίων μέχρι την αξιολόγηση εκτάσεων με ρύπανση. Στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, μεγάλες περιοχές των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων τώρα αποκαθίσταται, για άλλες χρήσεις, και σε αυτές τις περιοχές έρευνας, η υπο μελέτη περιοχή απαιτεί την ενοποίηση των δύο γεωτεχνικών και γεω-περιβαλλοντικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για τη νομοθεσία στις περισσότερες χώρες. Συνήθως, τα μεμονωμένα έργα περιλαμβάνουν στοιχεία γεωλογίας περιβάλλοντος, τη ρύπανση του εδάφους και την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Η Περιβαλλοντική Γεωλογία επικεντρώνεται στην παροχή στους φοιτητές δεξιοτήτων που αρμόζουν σε σύμβουλο γεωπεριβάλλοντος.

humanities and arts subject

Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

Βασίλης Κόμης - Προπτυχιακό - (A+)
Περιγραφή: Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα. Προαπαιτήσεις Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β’ έτους) Στοιχεία Μαθήματος: Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος 1. Η προβληματική της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 2. Οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου 3. Οι ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας 4. Εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. 5. Βασικές έννοιες Διδακτικής 6. Διδακτικές στρατηγικές και ΤΠΕ 7. Η έννοια του παιδαγωγικού σχεδιασμού: μοντέλα σχεδίασης διδασκαλίας και μάθησης με ΤΠΕ 8. Η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ 9. Εκπαιδευτικό λογισμικό προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 10. Συνεργατικές χρήσεις των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 11. Ψηφιακά παιγνίδια και μάθηση 12. Ιδέες και αναπαραστάσεις των νηπίων για τους υπολογιστές και την τεχνολογία 13. Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα.

engineering subject

Ειδικά Θέματα σε Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Εύη Παπαϊωάννου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά, αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε εφαρμογές και επιδράσεις κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ασχολούμαστε με σύγχρονες κινητές τεχνολογίες δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών κινητού ιστού και επαυξημένης πραγματικότητας.

engineering subject

Μικροκύματα

Σταύρος Κουλουρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Μικροκύματα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμμές Μεταφοράς: Οι εξισώσεις της ομοιογενούς γραμμής. Οι Παράμετροι της ομοιογενούς γραμμής. Ιδιότητες τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Στάσιμα κύματα Σταθερά διάδοσης και ταχύτητα διάδοσης Κυκλωματική ανάλυση γραμμής μεταφοράς. Χαρακτηριστική αντίσταση και σύνθετη αντίσταση σε γραμμές μεταφοράς. Προσαρμογή φορτίου σε γραμμές μεταφοράς με τη χρήση μετασχηματιστή λ/4, ενός ή δύο βραχυκυκλωμένων στελεχών, Γραμμές με ειδικά χαρακτηριστικά. Γραφική παράσταση του συντελεστή ανάκλασης-Χάρτης Smith. Ανάλυση συζευγμένων γραμμών μεταφοράς. Ισοσταθμισμένη και μη ισοσταθμισμένη γραμμή. Διαφωνία σε γραμμές με μικρό και μεγάλο μήκος. Διαφωνία σε διασταυρούμενες γραμμές και γραμμές με ενισχυτές. Εξισορρόπηση γραμμής. Είδη γραμμών μεταφοράς (δισύρματη, ομοαξονική, μικροταινία, ταινιογραμμή, σχισμογραμμή, ομοεπίπεδες γραμμές,) Κυματοδήγηση: Οδηγούμενα κύματα και ρυθμοί κυματοδήγησης. Μέθοδος χωρισμού των μεταβλητών. Λύση της κυματικής εξίσωσης. Πεδιακές συνιστώσες. Ρυθμοί ΤΕΜ, ΤΕ και ΤΜ. Κυματοδηγός παραλλήλων πλακών. Συνθήκες αποκοπής.. Κυματοδηγοί ορθογωνικής και κυλινδρικής διατομής. Διέγερση, Ταχύτητα διάδοσης, χαρακτηριστική αντίσταση. Απώλειες κυματοδήγησης, Ηλεκτρομαγνητικά αντηχεία, διηλεκτρικοί κυματοδηγοί, Οπτικές ίνες

engineering subject

Μικροκυματικές Διατάξεις

Σταύρος Κουλουρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μικροκυματικά δίκτυα. Μέθοδοι ανάλυσης μικροκυματικών κυκλωμάτων, παράμετροι σκέδασης S, Περιγραφή σημάτων στα μικροκυματικά κυκλώματα. Διαιρέτες Ισχύος και Κατευθυντικοί Συζεύκτες. Μικροκυματικά πολύθυρα, Μαγικό Τ, κυκλώματα Microstrip, Ιδανικός κατευθυντικός συζεύκτης. Μικροκυματικά φίλτρα. Παθητικά μικροκυματικά στοιχεία. Σχεδίαση συγκεντρωμένων αντιστάσεων-χωρητικοτήτων-αυτεπαγωγών, κυκλώματα με συγκεντρωμένα φορτία, κυκλώματα προσαρμογής. Ενεργα μικροκυματικά στοιχεία: ανιχνευτές. Μικροκυματικοί συντονιστές. Μικροκυματικές πηγές. Λυχνίες Klystron, Magnetron, Οδεύοντος κύματος TWT, δίοδοι Impatt, Gunn, Varactor, Tunnel. Ολοκληρωμένα μικροκυματικά κυκλώματα. Μικροκυματικές μετρήσεις. Αναλυτής κυκλωμάτων (Network Analyzer), TDR (Time Domain Reflectometer) κ.α. Μικροκυματικές τηλεπικοινωνίες. Βιολογικές επιδράσεις των μικροκυμάτων.

engineering subject

Θέματα σε Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών

Γεώργιος Στεφανίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα "Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών" ασχολείται με τα προηγμένα συστήματα μεταφορών (Advanced Transportation Systems) που αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των μεταφορών και των τεχνολογιών της πληροφορίας σε συστήματα μαζικής μεταφοράς. Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων τους και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.