Βρέθηκαν 148 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Mobilité et peuplement

Andre Quesnel - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων για την ανάλυση των μεταναστευτικών ρευμάτων, των αμφίδρομων σχέσεων ανάμεσα στην μετανάστευση και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο ως και των σχέσεων ανάμεσα στην γεωγραφική κινητικότητα και τις κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ -τρια έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις των μεθόδων και τεχνικών για την μελέτη της γεωγραφικής κινητικότητας και έχει την ικανότητα να τις χρησιμοποιεί κριτικά , αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα. Ταυτόχρονα έχει τη ικανότητα να κατανοεί τις βασικές σχέσεις ανάμεσα στην γεωγραφική κινητικότητα και εξωγενείς της δημογραφίας κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές, μεταβλητές που διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το εξεταζόμενο περιβάλλον/κλίμακα ανάλυσης Οι γενικές ικανότητες που έχει αποκτήσει ο επιτυχών στο μάθημα, αυτές έχουν ως εξής: • Ικανότητα αναζήτησης δεδομένων, ανάλυσης και σύνθεση τους • Ικανότητα λήψης αποφάσεων βασιζόμενος στα αποτελέσματα των αναλύσεων • Ικανότητα εκπόνησης αυτόνομης, αλλά και ομαδικής εργασίας σε ένα μελλοντικό διεπιστημονικό περιβάλλον • Ικανότητα στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, μέσα από την ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων, ως και των δυνατοτήτων ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης και κατανόησης των σχέσεων συνδέουν τα διάφορα φαινόμενα.

engineering subject

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Αναστάσιος Σταματέλλος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του βασικού εξοπλισμού των ΜΕΚ, (εμβολοφόρες ΜΕΚ – αεριοστρόβιλοι), τους βασικούς τύπους θαλάμων καύσης (βενζινοκινητήρας, diesel, GDI), και να καταστεί ικανός να φέρει σε πέρας βασικούς υπολογισμούς σε κύρια εξαρτήματα των ΜΕΚ, υποσυστημάτων τους, ζυγοστάθμισης, καθώς και να κατανοεί τα συστήματα ελέγχου και διάγνωσής τους (engine management systems).

engineering subject

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ_[MM729]

Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ έχει σκοπό να εισαγάγει τον φοιτητή στις τεχνολογίες των συγκολλήσεων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες αυτές όπως: μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μετάλλου, μεταλλουργία συγκολλήσεων, παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις καθώς και μηχανική συμπεριφορά συγκολλητών κατασκευών. Το μάθημα συμπληρώνεται από μία σειρά εργαστηριακών ασκήσεων και επισκέψεων σε κατασκευαστικές βιομηχανίες

engineering subject

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων

Βασίλης Κανακούδης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αφορά στις μεθόδους διαχείρισης και προσομοίωσης υδροδοτικών συστημάτων. Περιλαμβάνει την ανάλυση των αστικών δικτύων ύδρευσης και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση του Υδατικού Ισοζυγίου, των Δεικτών Αξιολόγησης, του Μη Ανταποδοτικού Νερού και των μεθόδων και τεχνολογιών για την αντιμετώπισή του. Επίσης γίνεται αναφορά σε λογισμικά αξιολόγησης των δικτύων ύδρευσης, προσομοίωσης της υδραυλικής λειτουργίας τους καθώς και σε ολοκληρωμένα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων. Παρουσιάζεται το οικονομικό επίπεδο των απωλειών νερού και η μεθοδολογία υπολογισμού του. Τέλος, περιλαμβάνεται συζήτηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του κόστους των συστατικών του υδατικού ισοζυγίου στους χρήστες του.

other discipline image

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Βασίλειος/Κωνσταντίνα Γεροδήμος / Καρατράντου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές την άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες παρουσιάζοντας όλες τις ιδιαιτερότητες (αναπτυξιακές) αυτής της περιόδου της ζωής εξειδικεύοντας τις ως τώρα γνώσεις τους που αφορούν στην άσκηση. Όλα τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις αναπτυξιακές ηλικίες δίνοντας περισσότερη έμφαση στην άσκηση για την προαγωγή της υγείας και λιγότερο στην αθλητική προπόνηση. Η άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι ένα αντικείμενο που αφορά σε όλους τους μελλοντικούς Κ.Φ.Α., Γυμναστές και προπονητές. Όλα τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ηκλικιακής ομάδας δίνοντας έμφαση στην άσκηση για την προαγωγή της υγείας. Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο μάθημα αναφέρονται οι στόχοι της άσκησης, όσον αφορά στις ικανότητες της φυσικής κατάστασης, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή τους. Επίσης, αναφέρονται γενικές οδηγίες άσκησης με στόχο: α) την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στα προγράμματα άσκησης και β) την πιο αποτελεσματική βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

engineering subject

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οι οπτικοακουστικές τεχνολογίες ως εργαλείο σύλληψης, ανάλυσης και σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το μάθημα αποτελεί τη βασική εισαγωγή στη χρήση των αναπαραστατικών μέσων και τεχνολογιών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα διάφορα εικονογραφικά μέσα μας παρέχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης και έκφρασης της πραγματικότητας. Ταυτόχρονα επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον τρόπο που η πραγματικότητα προσεγγίζεται. Ακριβώς η λειτουργία τους αυτή τα αναδεικνύει σε συστήματα αναφοράς. Οι διαφορετικές τεχνικές δεν αποτελούν απλά μέσα παραγωγής αντικειμένων, προϊόντων και υπηρεσιών αλλά παράλληλα επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο αντίληψης που έχει μια κοινωνία για το χώρο, το χρόνο, την κίνηση και την ύλη. Η όραση έχει ιστορία. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας εξαρτάται από μοντέλα κατανόησης βασισμένα στην εκπαίδευσή μας, στην καλλιέργειά μας, την ψυχολογική κατάσταση, κλπ. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων σχεδίασης και αναπαράστασης του υλικού χώρου αλλά και παραγωγής του νέου, ψηφιακού χώρου έχει επηρεάσει αποφασιστικά τον χαρακτήρα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική εκπαίδευση βασιζόταν αποκλειστικά στην σχεδίαση και αναπαράσταση του υλικού χώρου, μέσω σχεδίων σε χαρτί και μέσω της δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων (μακετών). Το θέμα της αναπαράστασης του χώρου είναι κυρίαρχο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αφού αναφέρεται στους κώδικες επικοινωνίας αλλά και στη διαδικασία σύλληψης και δημιουργίας.

independant departments subject

Άσκηση και παχυσαρκία

Γεώργιος Σακκάς - Μεταπτυχιακό - (A+)
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το παρόν μεταπτυχιακό μάθημα ασχολείται με θέματα που άπτονται της παχυσαρκίας από την σκοπιά της γενικής υγείας και πως η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει την εμφάνιση διαφόρων χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με την αύξηση του σωματικού βάρους και ιδιαίτερα την εναπόθεση λίπους.

natural sciences subject

Cartographie thématique appliquée en démographie

Μιχαήλ Αγοραστάκης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ» εντάσσεται στην Ενότητα Μαθημάτων U.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ του διατμηματικού κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» που διοργανώνεται σε συνεργασία με το γαλλικό Πανεπιστήμιο Bordeaux IV. H θεματική χαρτογραφία στοχεύει στη γραφική αναπαράσταση πληθυσμιακών δεδομένων και δεικτών. Στην εισαγωγή του μαθήματος γίνεται σύντομη επανάληψη στα προαπαιτούμενα από πλευράς γενικής χαρτογραφίας και πληροφορικής. Το μάθημα είναι εργαστηριακό και έτσι δίνει βάρος στην εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο Κέντρο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΕΠΣ). Οι ασκήσεις είναι προσαρμοσμένες σε θέματα δημογραφικής πληροφορίας με χωρική υπόσταση. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τις θεωρητικές και τεχνικές βάσεις για τη δημιουργία θεματικών χαρτών.

engineering subject

Ακέραιος Προγραμματισμός και Συνδιαστική Βελτιστοποίηση

Γεώργιος Σαχαρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα ακέραιος προγραμματισμός και συνδυαστική βελτιστοποίηση είναι μάθημα του 6ου εξαμήνου το τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές διδάσκονται όλες τις βασικές γνώσεις γραμμικού ακέραιου και μεικτού προγραμματισμού. Οι φοιτητές διδάσκονται ευρετικές και ακριβείς μεθόδους επίλυσης αυτών των προβλημάτων με αναλυτικά παραδείγματα μικρού και μεγάλου μεγέθους. Τέλος μέσα από βασικά παραδείγματα της βιβλιογραφίας άλλα και παραδείγματα πραγματικού μεγέθους η διδασκαλία επικεντρώνεται σε τεχνικές μοντελοποίησης με στόχο την απόκτηση εμπειρίας από τους φοιτητές στην όσο το δυνατόν πιο αποδοτικής μοντελοποίησης προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού.

engineering subject

Δυναμική

Κώστας Παπαδημητρίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα ασχολείται με την μελέτη και περιγραφή δυναμικών κινήσεων σωμάτων υπό την επίδραση δυνάμεων. Περιγράφεται η κινηματική υλικού σημείου οπού εξετάζεται η κίνηση δίχως να γίνεται αναφορά στις δυνάμεις που την προκαλούν, και μελετάται η σχετική μεταφορική κίνηση. Στη συνέχεια εξετάζεται η κινητική υλικών σημείων όπου οι κινήσεις σχετίζονται με τις δυνάμεις μέσω των νόμων κίνησης του Newton και του Euler, των αρχών ώσης και ορμής, και των αρχών έργου και ενέργειας. Στη συνέχεια η ανάλυση γενικεύεται στην κινηματική στερεών σωμάτων και μελετάται η μεταφορική κίνηση, η περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, η επίπεδη κίνηση, η περιστροφή γύρω από σταθερό σημείο, η γενική χωρική κίνηση, και η σχετική κίνηση ως προς περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων. Έπειτα αναπτύσσεται η κινητική στερεών σωμάτων μέσω των εξισώσεων Euler, των αρχών ώσης και ορμής, και των αρχών έργου και ενέργειας.