Βρέθηκαν 94 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Συνταγματικό Δίκαιο II (Πολιτικοί Θεσμοί)

Πηνελόπη Φουντεδάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να προσφέρει τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την κατανόηση της φύσης του δικαίου και του Συνταγματικού Δικαίου ειδικότερα. Το Συνταγματικό Δίκαιο, ως ο θεμελιώδης χάρτης ενός κράτους, λόγω του αντικειμένου του κινείται μεταξύ του νομικού κανόνα και της πολιτικής πράξης. Για τον λόγο αυτό αποτελεί πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων, ιδεολογικών κατασκευών και αναθεωρήσεων αναλόγως της εξέλιξης των ανθρώπων, των κοινωνιών και των κρατών. Συχνά το Σύνταγμα χρησιμοποιείται στρεβλωτικά σαν εργαλείο για να επιτευχθούν θεμιτοί και αθέμιτοι πολιτικοί στόχοι. Η κεντρική του αντίφαση βρίσκεται στο ίδιο το περιεχόμενό του: Από τη μία ορίζει πώς προστατεύεται το άτομο, ο πολίτης, οι κοινωνικές ομάδες, από ενδεχόμενη κρατική αυθαιρεσία, από την άλλη ρυθμίζει το κρατικό οικοδόμημα ορίζοντας τις σχέσεις των κρατικών οργάνων και τον συγκεκριμένο τρόπο άσκησης εξουσίας. Για τον πολιτικό επιστήμονα, όλες αυτές οι ιδιότητες του δικαίου και του Συντάγματος είναι απολύτως απαραίτητες για να συλλάβει το εξουσιαστικό φαινόμενο, τα όρια δράσης όσων ασκούν εξουσία και την θέση των ατόμων και ομάδων απέναντι σε αυτά, τελικώς για να κατανοήσει την πολιτεία υπό την διττή, δικαιοπολιτική διάστασή της. Η προσέγγιση του συνταγματικού φαινομένου απαιτεί κριτική στάση απέναντι στις ρυθμίσεις, διάθεση απομυθοποίησης και συνεχή επανατοποθέτηση των εννοιών. Οι θεματικές ενότητες αναφέρονται στο δίκαιο, το κράτος, το πολίτευμα, το Σύνταγμα και στις πηγές του Συνταγματικού δικαίου.

other discipline image

Αγροτική Οικονομική

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι διαλέξεις χωρίζονται σε δύο ενότητες: 1η ενότητα :παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης του αγροτικού τομέα και καλύπτει θέματα όπως η θέση του αγροτικού τομέα στην οικονομία στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης, η ζήτηση τροφίμων, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ο σχηματισμός τιμών και η διάρθρωση των αγροτικών αγορών. 2η ενότητα : εξετάζει τα κυριότερα ζητήματα αγροτικής πολιτικής καλύπτοντας θέματα όπως το αγροτικό πρόβλημα στις βιομηχανικές κοινωνίες, ο ρόλος του κράτους και της κρατικής πολιτικής, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής, οι εναλλακτικές μορφές παρέμβασης του κράτους, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λειτουργία της διεθνούς αγοράς αγροτικών προϊόντων.

other discipline image

Κράτος, κοινωνία και δημόσια απασχόληση

Ευάγγελος Πάνου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η γνωριμία του φοιτητή με το κράτος, την κοινωνία και την δημόσια απασχόληση, τον δημόσιο τομέα δηλαδή και τον τρόπο λειτουργίας του και αλληλεπίδρασης με την κοινωνία.Πιο συγκεκριμένα το μάθημα επεξηγεί και διασαφηνίζει στον φοιτητή την επιστημονική διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα, τον Δημόσιο Τομέα και πιο συγκεκριμένα την οργάνωση και την δομή του,την εφαρμογή των βασικών αρχών της Διεύθυνσης σε αυτόν,δραστηριότητες και λειτουργίες, τα οικονομικά, την διαχείριση κρίσεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την πολιτική διάσταση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 3 εκτενή επεξηγηματικά σχετικά παραρτήματα.

other discipline image

Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια

Γεράσιμος Καραμπελιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα αποτελεί μια ιστορική ανασκόπηση του κοινωνικοστρατιοτικού και πολιτικού σκηνικού που επικράτησε στην Τουρκία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια από την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορία μέχρι και το 1939.Πιο συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει μια ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων σε Οθωμανική Αυτοκρατορία και την πρώτη Τουρκική Δημοκρατία η οποία ακολουθείται από αναλυτική παρουσίαση της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της. Έπεται η εποχή των Νεότουρκων, το διάστημα από τον Α' Π.Π. εώς τις αρχές του 1920, η δεκαετία του 1920, ενώ ακολουθεί ανασκόπηση του ρόλουτων ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από το 1821 εώς και το 1939.

social sciences  subject

Ειδικά θέματα γενικής πολιτειολογίας και συνταγματικού δικαίου

Πολυξένη Παπαδάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Σχετικά με το σύγγραμμα που θα βρείτε αριστερά στην ενότητα έγγραφα: Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, είναι η νομική θεωρία της επανάστασης. Πρόκειται για τη θεωρία, που διαμορφώθηκε από το δημόσιο δίκαιο και η οποία ασχολείται με την έννοια της επανάστασης και τις συνέπειές της για το δίκαιο και το κράτος. Η εργασία εξετάζει ιδίως την έννοια της επανάστασης και την προβληματική της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας αυτής. Ειδικότερα, εξετάζονται η αναγνώριση, η θεμελίωση, και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας της επανάστασης στην αλλοδαπή, στην Ελλάδα και στο διεθνές δίκαιο. Η μελέτη ασχολείται επίσης με την ερμηνεία της πρωτότυπης διάταξης του άρθρ. 87 § 2 του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας, η οποία αποκλείει τη δικαιοπαραγωγική εξουσία του πραξικοπήματος. Νέο Ψυχικό, Νοέμβριος 2014 Σημαντική σημείωση: Σύμφωνα με το Ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία απαγορεύε-ται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή του σε βάσεις δεδομένων,η αναμετάδοσή του σε ηλεκ- τρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς τη γραπτή άδεια της συγγραφέως.

other discipline image

Πολιτικός Ανταγωνισμός και Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα.

Φανή Κουντούρη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παράλληλη διερεύνηση πολιτικών κομμάτων και ΜΜΕ στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και ειδικά στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Κατά την περίοδο αυτή, η μιντιακή κυριαρχία επέφερε αλλαγές στις κομματικές στρατηγικές και τροφοδότησε τη σύγχρονη κρίση νομιμοποίησης και εκπροσώπησης των πολιτικών κομμάτων. Η θεωρητική και εμπειρική ανατομία των σχέσεων ΜΜΕ και πολιτικών κομμάτων διαρθρώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με την εξέταση των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν στη σχέση ΜΜΕ και πολιτικών κομμάτων όπως οι επιδράσεις των ΜΜΕ στο πολιτικό πεδίο, η συνδιαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας και η υπαγωγή των πολιτικών στην επικοινωνιακή δυναμική. Ο δεύτερος αφορά στη διερεύνηση των μετασχηματισμών του πεδίου της πολιτικής δημοσιότητας στη διάρκεια των είκοσι τελευταίων ετών: οι μετασχηματισμοί του θεσμικού πλαισίου των ΜΜΕ, οι μεταβολές των ποσοστών αναγνωσιμότητας και τηλεθέασης, οι συγκρούσεις εκδοτών και πολιτικών και η διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής ατζέντας. Ο τρίτος άξονας αφορά στην εμπειρική διερεύνηση των επικοινωνιακών στρατηγικών των ελληνικών κυβερνήσεων της τελευταίας εικοσαετίας με αναφορά και στις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών. Πιο ειδικά θα διερευνηθούν οι κυβερνητικές και κομματικές επικοινωνιακές πρακτικές στη διάρκεια τόσο των προεκλογικών εκστρατειών όσο και των καθημερινών στιγμών.

other discipline image

Παγκοσμιοποίηση και τρίτος κόσμος

Μιλτιάδης Κήπας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία του φοιτητή με την έννοια της παγκοσμιοποίησης,τις μορφές της, τον αντίκτυπο της σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα εκείνον της οικονομίας καθώς και των αποτελεσμάτων που έχει, ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο.Πιο συγκεκριμένα το μάθημα διασαφηνίζει την έννοια της παγκοσμιοποίησης και μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή κάνει λόγο για την διεθνοποίηση της οικονομίας, την αστάθεια του παγκόσμιου συστήματος, θέτει το ερώτημα αν και κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση αποτελεί εξέλιξη του συστήματος, ενώ παρουσιάζει την μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,το εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ρόλο των πολυεθνικών στην παγκοσμιοποίηση και τη φύση αυτών των εταιρειών,και τέλος τον ρόλο που έχει το κράτος στην παγκοσμιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση σε σχέση με την δημοκρατία και την εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

other discipline image

Εισαγωγή στην Επιστημολογία

Χρήστος Ξανθόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στην ύλη του μαθήματος εντάσσεται η έρευνα για τη δυνατότητα της γνώσης και τα σκεπτικιστικά επιχειρήματα, το πεδίο από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε γνώση (ορθός λόγος - νους, εμπειρία -αισθήσεις), ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται η γνώση με την επιστήμη στην εποχή μας και άλλα βασικά ερωτήματα της επιστημολογίας. Για την εξέταση των θεμάτων αυτών, ακολουθείται η παρακάτω πορεία: α) Διευκρινίζεται κατά το δυνατόν η έννοια της Επιστημολογίας και διακρίνεται από την έννοια της Φιλοσοφίας της Επιστήμης. β) Γίνεται μνεία στις απόψεις του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των σκεπτικών για τη γνώση. γ) Στο πλαίσιο των αντιλήψεων για τη γνώση των νεότερων χρόνων, παρουσιάζονται (i) επιλεκτικά οι θέσεις για τη γνώση (πηγή, διαδικασία πρόσκτησης) των ορθολογιστών (Descartes – Καρτέσιος) και των άγγλων εμπειριστών (Locke, Berkeley, Hume - Λοκ, Μπέρκλεϋ, Χιουμ) και (ii) αναλυτικά η έννοια της ορθολογικότητας, ο ρόλος που παίζει και η σημασία που της αποδίδεται στη σύγχρονη διαμάχη μεταξύ των ορθολογιστών και κονστρουκτιβιστών ως προς τη συγκρότηση της επιστήμης και της γνώσης καθώς, αναλύονται, επίσης, ορισμένες από τις βασικές θέσεις μιας από τις ριζοσπαστικότερες σχολές του σύγχρονου κονστρουκτιβισμού, της Σχολής του Εδιμβούργου.

other discipline image

Κοινωνικές προσομοιώσεις: Μεθοδολογία και Προοπτικές

Ιωάννης Κατερέλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι κοινωνικές προσομοιώσεις εμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του '60 αλλά η πραγματική ευρεία διάδοση τους έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του'90. Ο προσωπικός υπολογιστής δίνει την δυνατότητα στους κοινωνικούς επιστήμονες να «δοκιμάζουν» τις ιδέες τους και να επαληθεύουν τις υποθέσεις τους. Στο μάθημα παρουσιάζουμε τις σχολές που κυριάρχησαν στο στερέωμα των κοινωνικών προσομοιώσεων καθώς και την νέα οπτική που φιλοδοξούν να εισάγουν στις κοινωνικές επιστήμες.

social sciences  subject

Αυτόχθονοι Πολιτισμοί, Βιωσιμότητα και Παγκοσμιοποίηση

Diana Riboli - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Τι σημαίνει «αυτόχθονες» ή «ιθαγενείς» στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο; Με ποιο τρόπο καθορίζεται η «αυθεντικότητα» των ομάδων αυτών σε ένα υπάρχον πλαίσιο αποικιοκρατικής και μεταποικιακής φαντασιακής αντίληψης; Είναι εφικτή μια βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή μια ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη της τις οικολογικές περιβαλλοντικές αντιλήψεις των διαφορετικών αυτοχθόνων λαών; Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των απειλών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι λεγόμενοι αυτόχθονες πολιτισμοί στην πάλη για την επιβίωση και την αναγνώριση δικαιωμάτων. Αντλώντας από πρόσφατα εθνογραφικά παραδείγματα και υλικό από διάφορες χώρες του κόσμου, καθώς και από θεωρίες της οικολογικής ανθρωπολογίας και της ανθρωπολογίας της ανάπτυξης, οι φοιτητές θα διερευνήσουν τις «αυτόχθονες» αντιλήψεις και τις στρατηγικές περί βιωσιμότητας στη συνάντηση ή/και τη σύγκρουσή τους με τα συμφέροντα της παγκόσμιας αγοράς ή/και των τοπικών πολιτικών και οικονομικών καθεστώτων.