Βρέθηκαν 47 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών - Open Courses

Αγγελική Πουλυμενάκου - Μεταπτυχιακό - (A+)
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Είδη Διοίκησης Απόδοσης και η λειτουργία τους στην επιχείρηση. Τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών. Εφαρμογή εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας για τη Μοντελοποίηση και τη Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.Κατανόηση της αρχιτεκτονικής επιχειρηματικών διαδικασιών. Προσδιορισμός των απαιτήσεων για νέες υποδομές και νέα πληροφοριακά συστήματα. Αρχές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Μετρικές απόδοσης διαδικασιών και Process performance metrics and practical case examples of enterprise and inter-organizational systems: ERP, CRM, MIS, e-commerce and e-government. Process management frameworks and the balanced scorecard approach.

social sciences  subject

Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας - Open Courses

Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση - Προπτυχιακό - (A+)
Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέσω θεματικών διαλέξεων σημαντικών προσωπικοτήτων του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού ελληνικού περιβάλλοντος αναλύονται η διάρθρωση και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Τόσο τα επιτεύγματα, όσο και οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 50 χρόνια αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των θεσμών, μακρο-οικονομιών σειρών και στην υιοθέτηση μιας συγκριτικής οπτικής.

social sciences  subject

Επιχειρηματικότητα - Open Courses

Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση - Προπτυχιακό - (A+)
Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αναλύει την επιχερηματικότητα από μία δι-επιστημονική σκοπιά και συνδυάζει τη θεωρία με την ιστορία, την εμπειρία. Εστιάζει στην ελληνική περίπτωση και αναλύει την επιχειρηματική δράση σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε προσωπικές μαρτυρίες επιχειρηματιών και σε πρακτικές συμβουλές γαι το πως μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη μία επιχειρηματική ιδέα.

social sciences  subject

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - Open Courses

Άννα Ζαρκάδα - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο σε μία «μικρο-» θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση του καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Η έμφαση του μαθήματος δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις στο μάρκετινγκ, των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνουν: διαδικασία λήψης αποφάσεων και επεξεργασία πληροφοριών από τον καταναλωτή, αντιλήψεις καταναλωτή, προσήλωση στη μάρκα και ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, μέτρηση και αλλαγή στάσεων, δημοψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις, επιδράσεις περίστασης και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή.

social sciences  subject

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου - Open Courses

Σπύρος Σπύρου - Προπτυχιακό - (A+)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τους βασικούς κανόνες αποτίμησης τους, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και το τρόπο λειτουργίας των επιμέρους αγορών. Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος, τις αγορές μετοχών, τις αγορές παραγώγων προϊόντων, και τις αγορές χρήματος. Έμφαση θα δοθεί στη έννοια, και σημασία, της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της.

natural sciences subject

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα - Open Courses

Ανδριανός Τσεκρέκος - Προπτυχιακό - (A-)
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει διεξοδικά κάποιες βασικές αρχές και μεθόδους μαθηματικού λογισμού και γραμμικής άλγεβρας που θεωρούνται απαραίτητες για τον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό αναλυτή/λογιστή σήμερα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η διδασκαλία του μαθήματος αναπτύσσει θέματα των γνωστικών αντικειμένων της άλγεβρας, της ανάλυσης, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, που αποτελούν και το μαθηματικό υπόβαθρο των ποσοτικών εργαλείων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής και λογιστικής θεωρίας.

social sciences  subject

Διεθνές Μάρκετινγκ - Open Courses

Γεώργιος Πανηγυράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στα πλαίσια μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας στην οποία παρατηρείται ραγδαία αύξηση τν διεθνών συναλλαγών την τελευταία δεκαετία, το διεθνές μάρκετινγκ αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας. Το διεθνές στέλεχος καλείται να γνωρίζει τις παραμέτρους και τις μεταβλητές τόσο της χώρας του όσο και των χωρών που δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, ως βασικό παράγοντα διασφάλισης της βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης. Συνεπώς, κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τρέχουσες πρακτικές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός διεθνούς σχεδίου μάρκετινγκ.

social sciences  subject

Αρχές Μάρκετινγκ - Open Courses

Γεώργιος Πανηγυράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ζούμε σε ένα περιβάλλον που το όνομα και η επωνυμία παίζουν πλέον κεντρικό ρόλο. Επιχειρήσεις όπως η Coca Cola, η Apple, η Nike, με το ευδιάκριτο πλέον σύστημα αξιών τους (corporate identity), έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον που οι επιλογές είναι τεράστιες. Στο μάθημα αυτό θα δοθούν οι γνώσεις για να μπορεί κανείς να κατανοεί τις ανάγκες του καταναλωτή, τα υποσυνείδητα και τα συνειδητά του κίνητρα αλλά και το πώς αυτά διαφοροποιούνται στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που στοχεύει η επιχείρηση. Θα δοθούν τα εργαλεία για να μπορεί κανείς να εντοπίζει τα πλέον συμφέροντα τμήματα πελατών μέσα από σωστή τμηματοποίηση (segmentation) και στόχευση (targeting) και να τους προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν που όχι μόνο να τους ικανοποιήσει, αλλά θα δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις πιστότητας (consumer loyalty). Έννοιες όπως το experiential marketing, το viral marketing, το guerilla marketing, το mega marketing θα αναλυθούν, για να μπορεί κανείς όχι μονάχα να τις αντιλαμβάνεται αλλά και να τις χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ανά περίπτωση, σαν αποτελεσματικό στέλεχος.

social sciences  subject

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων - Open Courses

Αγγελική Πουλυμενάκου - Προπτυχιακό - (A+)
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας μέσα στα οργανωσιακά και κοινωνικά συστήματα που αυτές υποστηρίζουν. Έμφαση δίνεται στη εννοιολογική θεμελίωση των συστημάτων εργασίας ως οργανωσιακά συστήματα που περιέχουν τεχνολογία καθώς και στον τρόπο που αναλύονται τα συστήματα αυτά με βάση 5 κύριες οπτικές: δομή, απόδοση, υποδομές, περιβάλλον και κίνδυνοι (για την λειτουργία τους). Κεντρικό ζήτημα της ανάλυσης αποτελούν οι επιχειρηματικές/επιχειρησιακές διαδικασίες σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες που ενσωματώνονται σε αυτές. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους και κατηγορίες επιχειρηματικών διαδικασιών και τα είδη υποστήριξης που παρέχουν οι πληροφοριακές τεχνολογίες στους συμμετέχοντες σε αυτές. Επίσης θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν στην πράξη τις τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (event driven modeling), με χρήση εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού (ARIS toolset). Εξηγείται και επιδεικνύεται παραδειγματικά η ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων εργασίας και διαδικασιών σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Τέλος οι φοιτητές εφαρμόζουν στην πράξη το πλαίσιο και τις τεχνικές ανάλυσης που γνώρισαν στο μάθημα εκπονώντας μελέτη συστήματος εργασίας και επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό οργανισμό ή επιχείρηση. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες: • Το πλαίσιο της οργανωσιακής ανάλυσης συστημάτων που υποστηρίζονται/βασίζονται σε τεχνολογία • Τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς • Συστήματα εργασίας: εννοιολογική θεμελίωση, συστατικά μέρη, 5 οπτικές ανάλυσης • Μοντελοποίηση διαδικασιών βασισμένη σε επιχειρηματικά γεγονότα (event-driven modeling) • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Αρχιτεκτονικής • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Απόδοσης • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Υποδομής, του Περιβάλλοντος και του Κινδύνου • Εφαρμόζοντας τις τεχνικές επιχειρησιακής ανάλυσης σε πραγματική περίπτωση • Ο κύκλος διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών

social sciences  subject

Διοίκηση Τεχνολογίας - Open Courses

Αγγελική Πουλυμενάκου - Μεταπτυχιακό - (A+)
MBA (Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι αναδυόμενες νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και ουσιαστικότερο ρόλο στην κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε επιχείρηση να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της νέας τεχνολογίας θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων, καινοτομικών προϊόντων και την απόκτηση ισχυρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το μεταπτυχιακό μάθημα Διοίκηση Τεχνολογίας διαμορφώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: - Στρατηγική Διοίκηση Τεχνολογικής Καινοτομίας - Αποτελεσματική Διοίκηση Τεχνολογίας σε οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνολογία - Περιεχόμενα Διοίκησης Τεχνολογίας: Πλατφόρμες, Αγορές και Καινοτομία Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν βασικά ερωτήματα που αφορούν στη Διοίκηση Τεχνολογίας και τα οποία αφορούν: - Το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής βασισμένης στην τεχνολογική καινοτομία. - Τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να αναπτύξει ο σύγχρονος Διοικητικός Επιστήμονας προκειμένου να διευθύνει σωστά μία επιχείρηση προσανατολισμένη στην τεχνολογίαμκαι - Τις στοιχειώδες αλλαγές στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον που έχουν επίδραση στη διοίκηση τεχνολογίας.