Βρέθηκαν 120 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Αναλυτική Περιβαλλοντική Γεωχημεία

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ανασκόπηση βασικών αρχών θερμοδυναμικής ισορροπίας και κινητικής. Διαδικασίες οξειδοαναγωγής σε φυσικά συστήματα. Σύστημα CO2 ανθρακικού οξέος και ανθρακικών, pH των φυσικών υδάτων. Box models και γεωχημικοί κύκλοι. Μέταλλα, πηγές, ανθρωπογενείς επιδράσεις, ειδοταυτοποίηση, παράγοντες εμπλουτισμού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση, εκρόφηση. Μελέτη περιπτώσεων.

Ο σκοπός του έργου URBAN είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών με τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης αφού λάβει υπόψη το είδος terrain, την ύπαρξη και έκταση των νησίδων, το είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού ώστε να παραχθούν χάρτες μικροκλίματος για έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης, με την ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους σκοπούς του παρόντος θα απικονίζει διακριτά layers με σενάρια επιπτώσεων.

natural sciences subject

Μετασχηματισμοί Αστικού Χώρου

Λίλα Θεοδωρίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Γεωπληροφορικής TE), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναγνώριση της μορφολογίας και των σταδίων μετασχηματισμού του αστικού ιστού. Εξετάζονται διαδοχικά: Οργανικοί και Γραμμικοί ιστοί, πολεοδομία του νεοκλασικισμού, του μοντερνισμού, οι μεταπολεμικές «οικιστικές ενότητες», η αμφισβήτηση του μοντερνισμού, η μεταβιομηχανική πόλη, τα νέα αστικά τοπία. Αναφορά σε ρυθμιστικά/γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ενεργό πολεοδομία, αστικό αναδασμό, διατηρητέους οικισμούς, αναπλάσεις. Αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες του πολεοδομικού δικαίου και εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, οι πολεοδομικές παράμετροι (οικιστική πυκνότητα, συντελεστής δόμησης, δείκτης πυκνοκατοίκησης). Οι πόλεις του μέλλοντος. Παραδείγματα.

natural sciences subject

Γεωδαισία

Βασίλειος Ανδριτσάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Ιστορία της Γεωδαισίας. Επιφάνειες αναφοράς (σφαίρα, ελλειψοειδές, γεωειδές). Προσδιορισμός θέσης σημείων. Κινήσεις της Γης (περιστροφή, κίνηση πόλου). Προσαρμογή ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ΕΕΠ) στο γεωειδές. Γεωκεντρικό ΕΕΠ, γεωδαιτικό ΕΕΠ. Μέθοδοι υπολογισμού παραμέτρων ΕΕΠ. Συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτκές καρτεσιανές και ελλειψοειδείς συντεταγμένες. Γεωκεντρικά, γεωδαιτικά συστήματα, τοπικό αστρονομικό και γεω-δαιτικό σύστημα. Απόκλιση κατακορύφου. Μετασχηματισμός συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς. Γε-ωδαιτικό datum. Αδρανειακά και ουράνια συστήματα αναφοράς. Συστήματα χρόνου (ηλιακός, αστρικός, UTC, χρόνος GPS). Προσδιορισμός αστρονομικού γεωγραφικού πλάτους – μήκους, αρχή της μεθόδου. Γεωμετρία του ελλειψοειδούς. Ακτίνες καμπλυλότητας. Μήκος τόξου μεσημβρινού. Μήκος τόξου παραλλήλου. Εμβαδόν επιφανειών. Γραμμές ΕΕΠ. Κάθετη τομή. Γεωδαισιακή γραμμή. Μεταφορά συντεταγμένων και αζιμουθίων. Αναγωγές παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Κάθετος και κατακόρυφος. Αναγωγές αζιμουθίου, διεύθυνσης, γωνίας, απόστασης. Τάξη μεγέθους αναγωγών και επίδραση στις ανηγμένες παρατηρήσεις. Γεωδαιτικά δίκτυα. Η έννοια του δικτύου. Κατη-γορίες δικτύων. Τάξεις δικτύων. Εξισώσεις παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Εξισώσεις απόστασης, διεύθυνσης, γωνίας, αζιμουθίου. Συνόρθωση γεωδαιτικών δικτύων. Φυσική Γεωδαισία. Υψομετρικός προσδιορισμός. Εισαγωγικές έννοιες του πεδίου βαρύτητας. Δυναμικό και επιτάχυνση της βαρύτητας. Ισοδυναμικές επιφάνειες και γεωειδές. Μέση στάθμη της θάλασσας. Μαθηματικές προσεγγίσεις του πεδίου βαρύτητας. Ελλειψοειδής, σφαιρική, επίπεδη προσέγγιση. Μέθοδοι προσδιορισμού γεωειδούς. Συνδυασμός Ν, h, H. Συστήματα κατακόρυφου ελέγχου.

natural sciences subject

Παράκτια Γεωλογία [open]

Αντώνης Βελεγράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παράκτια γεωμορφολογία και μορφοδυναμική ακτών - παράκτια περιβάλλοντα. Κύριοι παράγοντες και κύριες διεργασίες που διαμορφώνουν τις ακτές (γεωλογία της παράκτιας ζώνης, γεωμορφολογία, υδρογραφικό δίκτυο, κλιματολογικές συνθήκες, τροφοδοσία των ακτών με φερτές ύλες μέσω του υδρογραφικού δικτύου, δυναμική κατάσταση της θάλασσας κατά μήκος των ακτών).

natural sciences subject

Θαλάσσια Βιολογία [open]

Δρόσος Κουτσούμπας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικές έννοιες και αρχές που σχετίζονται με την μελέτη των θαλασσίων οργανισμών, τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον και την οικονομική τους σημασία.

natural sciences subject

Μέθοδοι προσομοίωσης και εφαρμογές [open]

Γιώργος Τσιρτσής, Βασίλης Κολοβογιάννης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Tο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των μοντέλων προσομοίωσης. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες, την ανάπτυξη μοντέλων σε μία και δύο διαστάσεις και την διδασκαλία των αρχών των μεθόδων επίλυσης και των μεθόδων παρουσίασης αποτελεσμάτων. Η πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει κατ’ αρχήν την εξοικείωση με την χρήση λογισμικών ανάπτυξης μοντέλων (Λογισμικό Οπτικής Προσομοίωσης VISSIM και Scilab-Xcos) και στην συνέχεια την ανάπτυξη απλών οικολογικών και υδροδυναμικών μοντέλων.

natural sciences subject

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΙΑΔΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Το σύστημα Γη – ατμόσφαιρα, ορισμός του κλίματος, το κλιματικό σύστημα της Γης, παράγοντες που καθορίζουν και διαμορφώνουν το κλίμα 2. Ηλιακή ακτινοβολία, γήινη ακτινοβολία, ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου 3. Έχει αλλάξει το κλίμα στο παρελθόν; μεταβολές του κλίματος στους γεωλογικούς και ιστορικούς χρόνους, αίτια μεταβολής του κλίματος στο παρελθόν, τεχνικές ανασύστασης του κλίματος της Γης 4. Τα χαρακτηριστικά της σημερινής πλανητικής θέρμανσης, η ανθρωπογενής επίδραση, μεταβολή της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας, ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου 5. Τα αέρια του θερμοκηπίου: ιδιότητες, συγκεντρώσεις, πηγές, καταβόθρες, χρόνος ζωής, ο ρόλος των αερολυμάτων, επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου στο ενεργειακό ισοζύγιο (radiative forcing), δυναμικό συμβολής στην παγκόσμια θέρμανση 6. Παρατηρούμενες κλιματικές μεταβολές: θερμοκρασία, βροχόπτωση, παγοκάλυψη, μέση στάθμη της θάλασσας, ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, μεταβολές της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας 7. Παρατηρούμενες κλιματικές μεταβολές στη Μεσόγειο με έμφαση στον Ελλαδικό χώρο 8. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων κλιματικών παραμέτρων: αποχές (anomalies) κλιματικών παραμέτρων, στατιστικά σημαντικές κλιματολογικές τάσεις 9. Κλιματικά μοντέλα, προσομοίωση του κλιματικού συστήματος, μηχανισμοί σύζευξης του κλιματικού συστήματος, μηχανισμοί ανάδρασης (feedback) του κλιματικού συστήματος 10. Σενάρια για το μέλλον: τα σενάρια SRES για την οικονομική ανάπτυξη του πλανήτη μέχρι το τέλος του τρέχοντος αιώνα, προγνώσεις των κλιματικών μοντέλων για το κλίμα του μέλλοντος σε πλανητική και περιοχική κλίμακα 11. Επιπτώσεις των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών: πολικές περιοχές, ωκεανοί, δάση, υδάτινοι πόροι, οικοσυστήματα, ποιότητα αέρα, ανθρώπινη υγεία 12. Μέτρα και πολιτικές περιορισμού των κλιματικών μεταβολών: μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πρωτόκολλο Κυότο, έκθεση Stern, καθαρή ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιώσιμη ανάπτυξη 13. Ανάλυση εννοιών όπως: adaptation and vulnerability, mitigation of climate change, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών (Οργανισμός των ηνωμένων Εθνών, ΕΕ), η Διακυβερνητική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), οι σκεπτικιστές

natural sciences subject

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Ιερόθεος Ζαχαρίας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι γεωλογικές πληροφορίες που απαιτούνται για όλες τις επιτόπιες έρευνες γεωπεριβάλλοντος, που κυμαίνονται από το σχεδιασμό θεμελίων μέχρι την αξιολόγηση εκτάσεων με ρύπανση. Στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, μεγάλες περιοχές των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων τώρα αποκαθίσταται, για άλλες χρήσεις, και σε αυτές τις περιοχές έρευνας, η υπο μελέτη περιοχή απαιτεί την ενοποίηση των δύο γεωτεχνικών και γεω-περιβαλλοντικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για τη νομοθεσία στις περισσότερες χώρες. Συνήθως, τα μεμονωμένα έργα περιλαμβάνουν στοιχεία γεωλογίας περιβάλλοντος, τη ρύπανση του εδάφους και την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Η Περιβαλλοντική Γεωλογία επικεντρώνεται στην παροχή στους φοιτητές δεξιοτήτων που αρμόζουν σε σύμβουλο γεωπεριβάλλοντος.

natural sciences subject

Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

Ιωάννης Ηλιόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Προέλευση των στοιχείων και ορυκτών στο σύμπαν. Βασικές πετρολογικές έννοιες. Μελέτη του μανδύα της Γης. Ταξινόμηση μαγματικών πετρωμάτων. Θεμελιώδεις έννοιες θερμοδυναμικής. Διαγράμματα φάσεων ενός δυο και τριών συστατικών, ο κανόνας των φάσεων. Ισορροπίες υγρού-κρυστάλλων στα μαγματικά συστήματα. Διεργασίες παραγωγής και εξέλιξης μάγματος. Βασάλτες-Γρανίτες. Γεωχημικές διεργασίες στα μαγματικά πετρώματα. Μοντέλα μαγματικής εξέλιξης. Διεργασίες μανδυακής μετασωμάτωσης. Περιβάλλοντα μαγματισμού. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Φυσικές και χημικές διεργασίες της μεταμόρφωσης. Ζώνες, ισόβαθμοι και φάσεις μεταμόρφωσης. Χημειογραφική αναπαράσταση των ορυκτολογικών παραγενέσεων. Συστασιακά διαγράμματα, αντιδράσεις και πετρογενετικά δίκτυα μεταμορφωμένων πετρωμάτων των σειρών φάσεων χαμηλών, μετρίων και υψηλών πιέσεων. Γεωθερμοβαρομετρία και Ρ-Τ-t διαδρομές μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Μεταμόρφωση και θεωρία των τεκτονικών πλακών.