Βρέθηκαν 24 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Ζωικοί Εχθροί (Θεωρία) - Agricultural Entomology & Zoology (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το ζωικό εχθρό που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

agricultural sciences subject

Ζωικοί Εχθροί (Εργαστήριο) - Agricultural Entomology & Zoology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το ζωικό εχθρό που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

agricultural sciences subject

Γενική Φυτοπαθολογία (Θεωρία) - General Phytopathology (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το αίτιο του παθογόνου που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

agricultural sciences subject

Γενική Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) - General Phytopathology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το αίτιο του παθογόνου που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

agricultural sciences subject

Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (Εργαστήριο)

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το παρόν μάθημα αποτελεί το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου. Στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε καλλωπιστικού φυτικού υλικού, τις καλλιεργητικές του φροντίδες και τους εχθρούς και τις ασθένειές του, για την εφαρμογή τους σε αστικά τοπία.

agricultural sciences subject

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Εργαστήριο) - Integrated Pest Management (Laboratoyry)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την αναγνώριση των εχθρών της παραγωγής και τις μεθόδους για την αντιμετώπισή τους στην πράξη με φιλοπεριβαλλοντικά μέσα καθώς και στην απόφαση λήψης μέτρων την κατάλληλη στιγμή (αναγκαιότητα λήψης μέτρων).

agricultural sciences subject

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Θεωρία) - Integrated Pest Management (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την αναγνώριση των εχθρών της παραγωγής και τις μεθόδους για την αντιμετώπισή τους στην πράξη με φιλοπεριβαλλοντικά μέσα καθώς και στην απόφαση λήψης μέτρων την κατάλληλη στιγμή (αναγκαιότητα λήψης μέτρων).

agricultural sciences subject

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στους φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους οι οποίοι επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή.

agricultural sciences subject

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Δημήτριος Κατέρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Στο Θεωρητικό μέρος των Γεωργικών Μηχανημάτων παρουσιάζονται και αναλύονται όλοι οι επιμέρους μηχανισμοί που συνθέτουν έναν Γεωργικό Ελκυστήρα ή ένα Γεωργικό Μηχάνημα. Οι σπουδαστές αποκτούν γνώση της δομής, της μορφολογίας και της λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, όπως επίσης και μίας σειράς γεωργικών μηχανημάτων. Επίσης παρουσιάζεται στους σπουδαστές η σωστή επιλογή των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων και οι απαραίτητες ρυθμίσεις τόσο στο Γεωργικό Ελκυστήρα όσο και στα παρελκόμενα αυτού (γεωργικά μηχανήματα).

agricultural sciences subject

Γονιμότητα Εδαφών - Θρέψη Φυτών - ΘΕΩΡΙΑ

Ειρήνη Κατσαλήρου - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να: · Μπορούν να διεξάγουν εργαστηριακές αναλύσεις σχετικές με τη θρεπτική κατάσταση των φυτών. · Είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη θρεπτικά κατάσταση των φυτών με βάση τις εργαστηριακές αναλύσεις συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες που παίζουν βασικό ρόλο στη θρέψη των φυτών. · Χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους προκειμένου να συλλέξουν και να επεξεργαστούν δεδομένα σε μια περιοχή και να συσχετίσουν τους διάφορους παράγοντες θρέψης. · Υποστηρίζουν επιστημονικά την οργάνωση και λειτουργία, σχετικών με τη θρέψη των φυτών, εργαστηρίων. · Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και να προβαίνουν σε συστάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων θρέψης των φυτών.