Βρέθηκαν 139 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Φυσική (Μηχανική - Στοιχεία θερμότητας)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ευθύγραμμη κίνηση, κίνηση στο επίπεδο, διανύσματα, νόμοι του Newton, βαρυτικές δυνάμεις, προσδιορισμός επιτάχυνσης βαρύτητας με ελεύθερη πτώση, δυνάμεις τριβών, προσδιορισμός συντελεστή τριβής επιφανειών σε επαφή. Ορμή, διατήρηση ορμής, κέντρο μάζας. Κινητική και δυναμική ενέργεια, νόμος διατήρησης ενέργειας, έργο, ισχύς, συντηρητικές δυνάμεις, σχέση μεταξύ δύναμης και δυναμικής ενέργειας. Περιστροφική κίνηση σημείου και σώματος, προσδιορισμός γωνιακής επ ...

natural sciences subject

Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στην ηλεκτροστατική: Ηλεκτρικό φορτίο, νόµος του Coulomb, έννοια του ηλεκτροστατικού πεδίου και του δυναµικού, κίνηση φορτίου σε ηλεκτρικό πεδίο. Νόµος Gauss και εφαρµογές. Ηλεκτρικό δυναµικό, διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού, ηλεκτρικό δίπολο, ηλεκτρική δυναµική ενέργεια, προσδιορισµός ηλεκτροστατικού πεδίου από µετρήσεις του δυναµικού. Ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης: ∆ιηλεκτρικά και αγωγοί. Νόµος Biot-Savart. Μαγνητική επαγωγή, µαγνητική ροή, µαγνητικό διπολικό πεδίο, βαθµωτό µαγνητικό δυναµικό, πεδία µαγνητισµένης ύλης, µαγνήτιση, ένταση και εξισώσεις µαγνητικού πεδίου, υστέρηση, διαµαγνητισµός, παραµαγνητισµός, σιδηροµαγνητισµός, αντισιδηροµαγνητισµός, νόµος Ampere, ρευµατοφόροι αγωγοί, σωληνοειδές. Επαγωγικά ρεύµατα, χρονικά µεταβαλλόµενη µαγνητική ροή, νόµος Faraday, νόµος Lenz, συντελεστής αυτεπαγωγής L, Κύκλωµα LR. Ενέργεια σε ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο, ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις συστήµατος LC, φθίνουσες και εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, συντονισµός σε κύκλωµα LCR. Κυµατικές έννοιες, αρχή δηµιουργίας ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, ενέργεια και ένταση ΗΠ, ηλεκτρικό δίπολο, πόλωση, διηλεκτρικά. ∆ιάνυσµα Poynting, επαγωγικά µαγνητικά πεδία, ρεύµα µετατόπισης, εξισώσεις Maxwell, διάδοση ΗΜ κυµάτων στο κενό και στην ύλη, εύρος ΗΜ φάσµατος, γραµµές µεταφοράς, κυµατοδηγοί, αλληλεπίδραση ΗΜ κυµάτων µε την ύλη: Απορρόφηση, σκέδαση, ανάκλαση, συµβολή, περίθλαση, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

natural sciences subject

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙI

Παναγιώτα Παπαδοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε πρώτη επαφή με τον κλάδο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να τους παρουσιάσει κατά ένα ενοποιημένο τρόπο τη θεωρία μελέτης και επίλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ώστε να γίνουν αντιληπτές στον φοιτητή έννοιες όπως η Ηλεκτρική Ενέργεια και τα συνακόλουθά της (Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή της).

natural sciences subject

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Αθανάσιος Ιωάννου - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε πρώτη επαφή με τον κλάδο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να τους παρουσιάσει κατά ένα ενοποιημένο τρόπο τη θεωρία μελέτης και επίλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ώστε να γίνουν αντιληπτές στον φοιτητή έννοιες όπως η Ηλεκτρική Ενέργεια και τα συνακόλουθά της (Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή της).

natural sciences subject

Αντοχή των Υλικών

Γεώργιος Τσακατάρας - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα αυτό βάζει τα θεμέλια της μελέτης των σωμάτων που είναι γραμμικά-ελαστικά παραμορφώσιμα και στη συνέχεια εξετάζει της θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την συμπεριφορά αυτών των σωμάτων αλλά και την εφαρμογή αυτών των θεμελιωδών αρχών σε απλές καταπονήσεις.

natural sciences subject

Μηχανική Ρευστών Ι

Θεολόγος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Θεμελιώδεις έννοιες των ρευστών. Ιδιότητες – ορισμοί. Υδροστατική. Κινηματική των ρευστών – βασικές εξισώσεις. Πραγματικά ρευστά (ιξώδης ροή, Αριθμός Reynolds, οριακά στρώματα, οπι-σθέλκουσα, ροή σε απλές σωληνώσεις, μηχανική της λίπανσης). Ιδανικές ροές (δυναμικό ταχύτη-τας, ροϊκές συναρτήσεις).

natural sciences subject

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Θεολόγος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Διαστατική και Ομοιοματική ανάλυση. Συμπιεστές ροές (Αριθμός Mach, Ισεντροπική ροή, κρουστικά κύματα, γραμμές Fanno και Rayleigh). Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς (εκθετικοί τύποι απωλειών, σωλήνες σε σειρά και παράλληλα, δίκτυα σωληνώσεων, μέθοδος Hardy - Cross). Μόνιμη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς. Μεταβαλλόμενη ροή (υδραυλικό πλήγμα). Βασικά στοιχεία στροβιλομηχανικής.

natural sciences subject

Ηλεκτρολογικό σχέδιο με Η/Υ

Παντελής Αντωνιάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

natural sciences subject

Μετάδοση Θερμότητας

Γρηγόρης Ιορδάνου - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας και βασικές έννοιες – Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας – Συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας, συναγωγής, θερμοπερατότητας– Αγωγή, Συναγωγή, Θερμική Ακτινοβολία – Νόμοι Fourier, Newton, Stefan-Boltzmann – Αγωγή σε επίπεδο, κυλινδρικό και σφαιρικό τοίχωμα – Σύζευξη αγωγής και συναγωγής, σύνθετα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας σε επίπεδα τοιχώματα – Πτερύγια, μετάδοση θερμότητας μέσω πτερυγιοφόρου τοιχώματος – Εναλλάκτες – Ομορροή, Αντιρροή, Σταυρωτή ροή, Σύνθετοι συνδυασμοί ροών

natural sciences subject

Φυσική στερεάς κατάστασης

Γιάννης Ρεμεδιάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη σύνδεση μεταξύ ατομικής δομής και μακροσκοπικών ιδιοτήτων των στερεών. Περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή σε περιοδικές συναρτήσεις τριών μεταβλητών, πλέγματα Bravais κλπ. Μέσα από δυο απλά μοντέλα, του ομοιογενούς στερεού (Jellium) και του συνδυασμού ατομικών τροχιακών (LCAO) εισάγονται σταδιακά όλες οι βασικές ιδιότητες των κρυσταλλικών στερεών: μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές, οπτικές και μαγνητικές, και αναδεικνύονται οι σχέσεις μεταξύ ποσοτήτων που περιγράφουν τα διάφορα φαινόμενα.