Βρέθηκαν 40 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Τουριστικό Δίκαιο

Αντώνιος Μανιάτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Αθήνας

Το μάθημα έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο φοιτητής αφενός τις αρχές και την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού, αφετέρου την κατά χρόνο οργάνωση του κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό. Η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του Τουρίστα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

social sciences  subject

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χρυσούλα Τσενέ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη κατανόησης και εμβάθυνσης των βασικών στοιχείων του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με το γενικότερο περιεχόμενο των γενικών αρχών και κανόνων του αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου, ικανότητα δικαίου, προϋποθέσεις εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου, αστικές και εμπορικές συμβάσεις, κτήση της εμπορικής ιδιότητας, εμπορικές εταιρείες.

social sciences  subject

Τουριστική Νομοθεσία

Ιωάννα Τσιρίκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα με τίτλο «Τουριστική Νομοθεσία» ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και ειδικά με τους τύπους ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Ασχολείται με τον κορεσμό των τουριστικών καταλυμάτων και τους τρόπους αντιμετώπισής του και πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τα τουριστικά γραφεία. Τέλος εστιάζει στις σχέσεις ξενοδόχων και πελατών και βάζει σε κατηγορίες τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.

social sciences  subject

Εισαγωγή στο Δίκαιο

Ιωάννα Τσιρίκα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του αστικού και εμπορικού δικαίου.

social sciences  subject

Νομικά στο Design [open]

Ιωάννης-Ιάκωβος Παραδείσης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο μάθημα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (τέως Νομικά στο Design) διδάσκονται πρακτικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του designer. Κυρίως εξετάζεται το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, copyright, χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κλπ), αλλά αναλύονται και ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, θέματα συμβάσεων μεταξύ εταιριών, επαγγελματικά δικαιώματα των σχεδιαστών και γενικότερα των «δημιουργών», προστασία προσωπικών δεδομένων, νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας κ.α. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι: Βασικές αρχές δικαίου - Δίκαιο, ηθική, πολιτική, οικονομία, τεχνολογία. Η έννοια του δικαίου. Τα χαρακτηριστικά του δικαίου. Δικαίωμα. Τα ατομικά δικαιώματα. Κλάδοι του δικαίου. Εθνικό και διεθνές. Ιδιωτικό και δημόσιο. Το Σύνταγμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ο νόμος 2121/93 για τα πνευματικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Οι έννοιες του δημιουργού και του ερμηνευτή. Η θέση του σχεδιαστή. Εμπορική εκμετάλλευση και ηθικά δικαιώματα. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Τρόποι κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι έννοιες του copyright και της πατέντας στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Θέματα εργασιακών σχέσεων: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Συμβάσεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου, εργασίας αορίστου χρόνου. Δικαιώματα ασφάλισης. Παραδείγματα συμβάσεων σε θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η συνταγματική προστασία. Βασικές αρχές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προσωπικά δεδομένα και σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων. Στη ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία που μοιράζονται κατά καιρούς στο μάθημα, παλαιότερα θέματα εξετάσεων καθώς και ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικές με το μάθημα, τις εργασίες και τις εξετάσεις.

social sciences  subject

Διεθνές Δίκαιο [open]

Παναγιώτης Γρηγορίου - Προπτυχιακό - (A+)
Κοινωνιολογία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Πηγές του Διεθνούς Δικαίου Α) Οι βασικές πηγές του Διεθνούς Δικαίου κατ’ άρθρο 38 Κατ. Δ.Δ.Χ. 1. Συμβατικό Διεθνές δίκαιο ή Δίκαιο των Συνθηκών (είδη συνθηκών- διεθνείς μονομερείς πράξεις) 2. Το διεθνές εθιμικό δίκαιο (ι) αντικειμενικό στοιχείο: πρακτική κρατών (ιι) opinio juris 3. Οι γενικές αρχές του δικαίου 4. Επιείκεια- ορθόν και ίσον-ευθυδικία (ex aequo et bono) Β) Αποτελέσματα των Διεθνών Συνθηκών 1. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας 2. Η αρχή της αμοιβαιότητας 3. Αυτοδύναμη εφαρμογή ΙΙΙ. Υποκείμενα Διεθνούς Δικαίου: Α) Η εξελικτική πορεία της έννοιας της διεθνούς προσωπικότητας. Από τα υποκείμενα, στους δρώντες και χρήστες του δικαίου 1. Το Κράτος: έδαφος, κυριαρχία, λαός 2. Οι Διεθνείς Οργανισμοί: (ι) ορισμός (ιι) κατηγορίες (ιιι) νομική ισχύς αποφάσεων διεθνών οργανισμών. Αναφορές στο σύστημα του ΟΗΕ, BRETTON WOODS, Ε.Ε. , 3. Το άτομο ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου και οι υπόλοιποι «χρήστες» του διεθνούς δικαίου: ΜΚΟ, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, αντάρτες Β) Γενικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου 1. Η αρχή της ισότητας μεταξύ των κρατών 2. Η αρχή της αυτοδιάθεσης IV. Διεθνής ευθύνη κράτους 1. Η έννοια της διεθνούς ευθύνης κατά το διεθνές δίκαιο και η κωδικοποίηση 2. Προϋποθέσεις στοιχειοθετήσεως διεθνούς ευθύνης κράτους: (ι) παραβίαση διεθνούς δικαίου (ιι) καταλογισμός 3. Συνέπειες της διεθνούς ευθύνης: (ι) υποχρέωση επανορθώσεως (ιι) παύση και μη επανάληψη V. Η προστασία των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Α) Η διεθνής διάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου: 1. Εννοιολογική οριοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επιστήμης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2. Οι τρείς γενιές δικαιωμάτων του ανθρώπου: (ι) Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ιι) οικονομικά-κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα ιιι) τα δικαιώματα αλληλεγγύης 3. Η φύση των ΔΑ: οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα Β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 1. Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣοΕ) 2. Ευρωπαϊκή Ένωση Β) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 1. Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης 2. Η φυλή ως προστατευόμενο χαρακτηριστικό διάκρισης: (i) οι τέσσερις (4) Διακηρύξεις της Ουνέσκο, (ii) το Διεθνές Συμβατικό πλαίσιο και η θέση της Νομολογίας του ΔΔΧ 3. Η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής Διάκρισης (CERD): σκοπός, εφαρμογή και ελεγκτικοί μηχανισμοί 4. Σε περιφερειακό επίπεδο: (i)Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ΕΣΔΑ (ii) H E.E. και οι οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων 5. Κατηγορίες και κριτήρια δικαιολόγησης διακρίσεων: (i) άμεσες διακρίσεις(ii) έμμεσες διακρίσεις 6. Επίκαιρες πτυχές του θέματος του ρατσισμού: Η ρητορική μίσους και η υποκίνηση ρατσισμού

social sciences  subject

Ecclesiastical Law II (Erasmus)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Provisions on religion in the Greek constitution. Problems arising from these provisions. Religious freedom (Article 13). Equality (Article 4). Prevailing Religion (Article 3). Relations between church and state in Greece. Types of affairs between states and religions. The Orthodox Church Of Greece. The Orthodox Autocephalous Churches. Organization and administration of the Orthodox Church of Greece. Other ecclesiastical regimes in the Greek territory. Special cases of ecclesiastical property in Greece. The special regime of Aghion Oros. The Greek law concerning the legal form of religious communities. Religions and acquisition of legal personality.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΠΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα θρησκευτική ελευθερία σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προστασίας. Σχέσεις του κράτους με τα θρησκεύματα (ιδίως θρησκευτική εκπαίδευση, ποινική, φορολογική και δημοσιονομική μεταχείριση). Επικρατούσα θρησκεία και λοιπά θρησκεύματα (ιδίως νομική προσωπικότητα, οργάνωση, διοίκηση, εκπροσώπηση, περιουσιακό καθεστώς).

social sciences  subject

Οικονομικό Ποινικό Δικαίο

Αγγελική Πιτσελά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η οικονομική εγκληματικότητα, η οριοθέτηση και η μέτρησή της.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, τις οποίες κατέστρωσαν από κοινού δύο επιστημονικά συλλογικά όργανα, ήτοι το Συμβουλευτικό Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (άλλως Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).