Βρέθηκαν 24 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Περιβαλλοντικη Γεωχημεια

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Μεταπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Παγκόσμιοι βιογεωχημικοί κύκλοι, Προσδιορισμός του pH των φυσικών νερών, Ισορροπία ανθρακικών, Χημικά είδη στο διάλυμα, Ρυθμιστική τάση και ικανότητα εξουδετέρωσης, Δημιουργία της σύστασης των φυσικών νερών, Νόμος δράσεως των μαζών- Προσδιορισμός των σταθερών ισορροπίας, Χημική ενεργότητα και ιοντική ισχύς, ‘Τύχη’ των μετάλλων στο περιβάλλον, Υδρόλυση και συμπλοκοποίηση μετάλλων, Δράση ανόργανων ενώσεων ως υποκαταστάτες, Ανταγωνιστική δέσμευση υποκαταστατών, Αλληλεπίδραση υδατικών διαλυμάτων με ιζήματα και εδάφη, Διαλυτότητα και ρόφηση, Επίδραση των χημικών ειδών στην διαλυτότητα, Σχηματισμός Επιφανειακών συμπλόκων, Οξειδοαναγωγική Γεωχημεία, Ετερογενείς αντιδράσεις και κύκλοι, Οξειδοαναγωγική ισορροπία, ικανότητα και οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις (κλίμακα pE), Χρήση μοντέλου χημικής ισορροπίας για την μοντελοποίηση των χημικών ειδών βαρέων μετάλλων σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας για αποκατάσταση εδαφών

engineering subject

Ανάλυση - Σύνθεση Tοπίου ΙΙ

Δέσποινα Ζαβράκα - Προπτυχιακό - (A-)
Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα αφορά συσχετισμούς μεταξύ στοιχείων του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

engineering subject

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιρίων

Διονυσία Κολοκοτσά - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Βασικές αρχές στόχος και οφέλη ενεργειακής επιθεώρησης. Εισαγωγικά στοιχεία για τους ενεργειακούς κανονισμούς. Συστήματα και όργανα μετρήσεων και ενεργειακής καταγραφής. Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων ενεργειακής παρακολούθησης, διάγνωσης σφαλμάτων και προειδοποίησης. Η επιθεώρηση του κτιριακού κελύφους της ηλεκτρικής εγκατάστασης και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού. Αρχές και όργανα επιθεώρησης λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης. Ενεργειακή ανάλυση και η σημασία της ενεργει ...

engineering subject

Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα

Διονυσία Κολοκοτσά - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο μάθημα αυτό αναφέρονται γενικά στοιχεία για την ατμόσφαιρα της γης που ενδιαφέρουν ένα περιβαλλοντολόγο μηχανικό. Μελετάται το ενεργειακό ισοζύγιο σε συνδυασμό με το φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην θερμοδυναμική του Ατμοσφαιρικού αέρα και τις εξισώσεις που διέπουν την κίνηση των αερίων μαζών ιδιαίτερα μέσα στο οριακό στρώμα. Στην συνέχεια αναπτύσσονται θέματα Στατικής της Ατμόσφαιρας και σε συντομία τα συστήματα Καιρού.

engineering subject

Υδατική Χημεία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στις ιδιότητες του νερού και τους παγκόσμιους βιογεωχημικούς κύκλους. Σύστημα των ανθρακικών, Νόμος δράσης των μαζών, Κλάσματα ιονισμού, Διαγράμματα κατανομής, Διαγράμματα pC-pH, Υπολογισμοί χημικής ισορροπίας, Χημική τιτλοδότηση οξέων και βάσεων, Ρυθμιστική ένταση, Νόμοι της θερμοδυναμικής, Σταθερά ισορροπίας, Ιοντική ισχύς, Συντελεστες ενεργότητας, Συμπλοκοποίηση, Οξείδωση – Αναγωγή, Διαγράμματα pE-pH, Χημεία του χλωρίου

engineering subject

Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στη μεθοδολογία προσομοίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων, Φαινόμενα Μεταφοράς, Συστήματα Διασποράς, Συστήματα Συμμεταφοράς, Συστήματα Συμμεταφοράς και Διασποράς, Διαμερισματοποίηση, Μεταφορά Ιζήματος, Απλά Μοντέλα Μεταφοράς, Υπολογισμός Παραμέτρων, Κινητική Χημικών Αντιδράσεων, Ευτροφισμός, Μοντέλα Οικοσυστημάτων, Συμβατοί Ρυπαντές σε Ποτάμια και Λιμνοθάλασσες, Τοξικές Οργανικές Ουσίες σε Λίμνες, Ποτάμια και Λιμνοθάλασσες.

engineering subject

Βασικές Αρχές Γεωδαισίας –Τοπογραφίας

Βασίλειος Παγούνης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Διάκριση Γεωδαισίας – Τοπογραφίας. Εισαγωγή στην Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ήλιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Ιστορικά. Η Νευτώνεια θεωρία και η Γη. Αναπαράσταση της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ) και πυκνότητα αναπαράστασης. Χάρτες και διαγράμματα. Επιφάνειες αναφοράς και συστήματα συντετα γμένων. Μοντέλο ΦΓΕ και μετρήσεις. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Ελλειψοειδή αναφοράς. Το γεωδαιτικό datum. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές) – μονάδες μετρήσεων – κλίμακες. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων. Μέτρα ακρίβειας των μετρήσεων. Μετάδοση σφαλμάτων. Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων. Χάραξη ευθυγραμμίας. Μηχανική μέτρηση αποστάσεων. Εργασίες πεδίου, σύνταξη διαγράμματος, μέθοδος σχεδίασης. Υπολογισμοί εμβαδών (απλά γεωμετρικά σχήματα, ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες).

engineering subject

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Μαρίνα Πανταζίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής είναι η προστασία του υπόγειου νερού και του εδάφους από την εν δυνάμει ρύπανση που σχετίζεται κυρίως με διαχείριση αποβλήτων (π.χ. ΧΥΤΑ) και με μεταφορά, αποθήκευση και χρήση τοξικών πρώτων υλών (π.χ. πετρελαιοειδή, διαλύτες). Το μάθημα στοχεύει (α) στην κατανόηση των βασικών διεργασιών που καθορίζουν την εξάπλωση και τον περιορισμό της ρύπανσης, (β) στην κριτική εφαρμογή των εξισώσεων που περιγράφουν αυτές τις διεργασίες και (γ) στην εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές και περιστατικά. Ένα περιστατικό ρύπανσης και αποκατάστασης εξελίσσεται στον χρόνο και στον χώρο. Γι' αυτό το μάθημα πρωτευόντως στοχεύει στο να αναδείξει τη χρονική κλίμακα (αρκετά χρόνια έως πολλές δεκαετίες) και τη χωρική κλίμακα τέτοιων περιστατικών (δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα, ακόμα και λίγα χιλιόμετρα σε περιπτώσεις πολλαπλών γειτονικών πηγών ρύπανσης). Παράλληλα, το μάθημα καλύπτει γνώσεις απαραίτητες για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της ρύπανσης και δίνει μια αίσθηση της δυσκολίας αποκατάστασης ενός ρυπασμένου χώρου.

engineering subject

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αθανάσιος Κατσανεβάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

- Δυνατότητες και όρια χρήσης των ΑΠΕ, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ, προβλήματα και τρέχουσες προσπάθειες για την αξιοποίησή τους. Θεμελιώδη στοιχεία αιολικής ενέργειας, χαρακτηριστικά ανέμου, οριακό στρώμα, ενέργεια του ανέμου, ανεμολογικές μετρήσεις, όριο Betz, τύποι ανεμογεννητριών (Α/Γ), βαθμός απόδοσης Α/Γ, κύρια τμήματα Α/Γ, αιολικά πάρκα, ανάλυση δυνάμεων στα πτερύγια Α/Γ, υπολογισμός ετήσιας παραγόμενης ενέργειας, οικονομική συνιστώσα της αιολικής ενέργειας. - Θεμελιώδη στοιχεία ηλιακής ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, ηλιακή σταθερά, χαρακτηριστικά της ηλιακής ακτινοβολίας έξω και μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα, θέση και κίνηση του ήλιου σε σχέση με παρατηρητή στην επιφάνεια της Γής, άμεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, τρόποι και όργανα μέτρησης, υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας, επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες, αρχές λειτουργίας, ισοζύγια ενέργειας, χαρακτηριστικές απόδοσης, επιλεκτικές επιφάνειες, συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες, βαθμοί απόδοσης, φωτοβολταϊκά στοιχεία (Φ/Β) χαρακτηριστικές απόδοσης Φ/Β, τρόποι συνδεσμολογίας Φ/Β, βαθμός απόδοσης. - Υδροηλεκτρικά έργα, τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας. - Βιομάζα, καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση, βιοκαύσιμα. - Οικονομικά στοιχεία επενδύσεων ΑΠΕ.

engineering subject

Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

Μυροφόρα - Ευαγγελία Θεοδωρίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕ), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Οικολογικά συστήματα. Η έννοια του οικοσυστήματος, Δομή του οικοσυστήματος, Ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα, Βιογεωχημικοί κύκλοι, Διαχείριση οικολογικών συστημάτων, Τα χερσαία οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Οικιστικό Περιβάλλον. Στοιχεία του περιβαλλοντικού τοπίου και παράγοντες επίδρασής του, η δυναμική των πληθυσμών, οικιστικός χώρος, στοιχεία για το σημερινό περιβάλλον στη Μεσόγειο, πληθυσμός και οικονομικές δραστηριότητες, χρήσεις γης, Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, Τα επίπεδα σχεδιασμού.