Βρέθηκαν 16 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Διαχείριση Γνώσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επιχειρηματική Ευφυΐα. Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δομή, αρχιτεκτονική και ανάλυση ενός Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Δημιουργία, απόσπαση, επεξεργασία και διαμοιρασμός δεδομένων από εφαρμογές επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Οντολογίες και σημασιολογία. Εμπορικά πακέτα Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Παρουσίαση και ανάλυση. Διαχείριση Γνώσης-Εισαγωγή. Βασικές έννοιες διαχείρισης πληροφορίας & γνώσης. Analytics και Επιχειρηματική ...

engineering subject

Μάρκετινγκ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Αντικείμενο και εξέλιξη του Μάρκετινγκ

engineering subject

Έλεγχος Ποιότητας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το μάθημα επικεντρώνεται στα εργαλεία και τις τεχνικές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και έχει Το μάθημα επικεντρώνεται στα εργαλεία και τις τεχνικές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι δύο βασικοί κλάδοι του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, δηλαδή τα δειγματοληπτικά σχέδια (Στατιστικός Έλεγχος Αποδοχής) και τα διαγράμματα ελέγχου (Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών).

engineering subject

Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Έρευνας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιστορική αναδροµή και µεθοδολογικό πλαίσιο, Λήψη αποφάσεων υπό βέβαιο και αβέβαιο μέλλον, Στοιχεία θεωρίας γραφηµάτων, Χρονικός προγραµµατισµός, Θεωρία ελέγχου αποθεµάτων-τυπολογία µεθόδων, Το µοντέλο του Wilson και επεκτάσεις, Εισαγωγή στο γραµµικό προγραµµατισµό.

engineering subject

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων και θεμελιωδών κανόνων για την ηγεσία και τη λειτουργία ενός οργανισμού, που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της απόδοσή του μακροπρόθεσμα, εστιάζοντας στους πελάτες, ενώ παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Είναι τόσο μια φιλοσοφία διοίκησης, όσο και μια σειρά κατευθυντήριων αρχών που αποτελούν τα θεμέλια μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. Το μάθημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και ορισμούς στη ΔΟΠ, δίνοντας έμφαση στις ποσοτικές τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με στόχο την κατανόηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας προκειμένου να ενσωματωθούν στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα πρότυπα/συστήματα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στη ΔΟΠ.

engineering subject

Μαθηματικός Χρηματοοικονομικός Λογισμός

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές αγορές. Βασικά θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Μαθηματικά υποδείγματα για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Αποτίμηση ομολόγων. Κριτήρια κινδύνου στη διαχείριση ομολόγων. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ομολόγων και στρατηγικές διαχείρισης. Δικαιώματα προαίρεσης. Μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Value at Risk (VaR): έννοια και διαδικασίες υπολογισμού. Κατασκευή χαρτοφυλακίων βέλτιστης VaR.

engineering subject

Γραμμικός Προγραμματισμός

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Προβληματική του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ), μεθοδολογία μοντελοποίησης. Γραφική μέθοδος.Αλγόριθμος Simplex.Η μέθοδος των πινάκων.Δυϊκότητα και δυϊκός αλγόριθμος Simplex. Ανάλυση ευαισθησίας. Παραμετροποίηση. Ανάλυση ευστάθειας. Ακέραιος ΓΠ. Ειδικά προβλήματα ΓΠ.Εισαγωγή στον πολυκριτήριο ΓΠ. Πρακτικές εφαρμογές.

engineering subject

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα και τη τεχνολογία της πληροφορικής, Πληροφορία & Πληροφοριακά Συστήματα. Ανάλυση Αποφάσεων. Αποφασίζοντες. Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων υπό ρίσκο και αβεβαιότητα. Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων. Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Συστήματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Μοντελοποίηση και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Μοντέλων.Ευφυεί ...

engineering subject

Διαχείριση έργων και εργοταξίων (Θ)

Βασίλειος Μούσας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.- Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Αθήνας

Εργοτάξιο, παρουσίαση και ανάλυση των παραγόντων λειτουργίας. Χρόνος-κόστος-μέσα.Εγκαταστάσεις και οργανωτική δομή εργοταξίου. Διαχείριση τεχνικών έργων. Προτυποποίηση εργασιών, χρονικός προγραμματισμός. Ανάλυση έργου σε επίπεδα ελέγχου (WBS, PBS, OBS).Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Προγραμματισμός μέσων παραγωγής. Εξομάλυνση πόρων. Μέθοδοι επιτάχυνσης έργων. Κόστος έργων και οικονομικός προγραμματισμός (πραγματικό – συμβατικό κόστος). Έλεγχος πορείας υλοποίησης και φυσικού αντικειμένου του έργου. Δείκτες χρονικής και οικονομικής παρακολούθησης. Διορθωτικές κινήσεις. Τεχνικές βελτιστοποίησης σε προβλήματα ανάθεσης εργασιών, μεταφοράς και αποθεμάτων πρώτων υλών, ουρών αναμονής, χρήση δομικών μηχανών, κατανομή πόρων και εργατικού δυναμικού. Χωματουργικές εργασίες: χαλάρωση, εκσκαφή, φόρτωση, προώθηση, κλπ. Εκμετάλλευση – απόδοση - παραγωγικότητα μηχανημάτων ΤΕ, ανάλυση εργασίας δραστηριοτήτων (WBS), βασικός κύκλος εργασίας μηχανήματος, λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση δραστηριοτήτων. Εκσκαπτικά και μεταφορικά μηχανήματα, μηχανήματα φόρτωσης, Υπολογισμός αντιστάσεων, ταχύτητας κίνησης, παραγωγικότητας και ωριαίου κόστους αυτόνομης και συνδυασμένης λειτουργίας μηχανημάτων για τις βασικές εργασίες στο εργοτάξιο. Επίβλεψη κατασκευής, τεχνικοί και οικονομικοί έλεγχοι. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (επιτήρηση, καταγραφή, διακίνηση υλικού) και τεχνολογίες πληροφορικής (ΤΠΕ) στα τεχνικά έργα. Ασφάλεια κατασκευών, υποχρεώσεις εργολήπτη και υπεργολάβων. Διαχείριση ποιότητας και υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα. Νομοθετικό πλαίσιο. Σύνταξη προϋπολογισμού έργου. Κοστολόγηση μηχανικού εξοπλισμού, υλικών, εργατικών και γενικών εξόδων ενός έργου ή κατασκευής. Χρηματοδοτικό διάγραμμα. Υλοποίηση Μελετών, Υποβολή Προτάσεων, Συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, Σύνταξη Προσφορών – Εκπτώσεις.

engineering subject

Πληροφορική

Ιωάννης Ψαρομήλιγκος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τον πρωτοετή φοιτητή/τρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην Πληροφορική χρησιμοποιώντας δύο βασικά εργαλεία (1) το λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων MS Excel και (2) τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. Οι φοιτητές ασκούνται στο εργαστηριακό μέρος και με τα δύο αυτά εργαλεία δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρώτο.