Βρέθηκαν 4 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
medicine science health professions subject

Χοιροτροφία (Θεωρία)

Ιωάννης Σκούφος, Γεώργιος Μαγκλάρας - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Φυλές χοίρων. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτροφή του χοίρου, μέθοδοι εκτροφής. Αναπαραγωγικά στοιχεία, επιλογή, βασικές παραγωγικές και αναπαραγωγικές ιδιότητες. Γενετική βελτίωση, μέθοδοι αναπαραγωγής, πυραμίδα αναπαραγωγής. Εφαρμοσμένη διατροφή του χοίρου, σιτηρέσια, μέθοδοι και τεχνολογία διατροφής. Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξαερισμός, μονώσεις, δάπεδα, πυκνότητα, μικροκλίμα, συστήματα διαχείρισης. Μέθοδοι απομάκρυνσης λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί. Εξοπλισμός χοιροστασίων. Βιοασφάλεια. Ολοκληρωμένη διαχείριση εκτροφών. Ευζωία του χοίρου. Περιβάλλον και εκτροφή χοίρου. Ποιότητα, εμπορία και μεταποίηση χοίρειου κρέατος. Συστήματα HACCP εκτροφών, ποιοτικού ελέγχου. Στρατηγική πρόληψης ασθενειών και προγράμματα εμβολιασμών. Υγιεινή των μονάδων. Βιοτεχνολογία και χοίρος, οικονομική βάση εκτροφής, οικονομικοί παράγοντες και συντελεστές της εκμετάλλευσης. Βιολογική χοιροτροφία.

medicine science health professions subject

Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Ιωάννης Σκούφος, Γεώργιος Μαγκλάρας - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει όλες τις μορφές εκτροφής του χοίρου (κλασικής και βιολογικής) με συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής και αναπαραγωγικής διαχείρισης της εκτροφής, όπως και σύγχρονων συνθηκών ενσταβλισμού και εξοπλισμού. Τέλος, η προληπτική υγιεινή, η διατροφή, η ευζωία, η βιοασφάλεια, οι φιλοπεριβαλλοντικές ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, η προληπτική και ενεργητική υγιεινή και τέλος τα θέματα μεταποίησης, ποιότητας, ασφάλειας των προϊόντων του χοίρου συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγισης της γνώσης της χοιροτροφίας.

medicine science health professions subject

Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Ιωάννης Αμβροσιάδης, Μαρία Παπαγιάννη, Αικατερίνη Παπαβέργου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Γενική τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης - Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία τροφίμων • Ποιότητα και ασφάλεια του κρέατος • Τεχνολογία του κρέατος και των προϊόντων του: τεμαχισμός, ποιοτική κατάταξη, συσκευασία, μεταποίηση, συντήρηση του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων • Τεχνολογία αλιευμάτων και ιχθυοσκευασμάτων (μεταποίηση των αλιευμάτων και παραγωγή ιχθυοσκευασμάτων)

medicine science health professions subject

Γενικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Ιωάννης Αμβροσιάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Εισαγωγή στις αρχές, έννοιες και μεθόδους των σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών. • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής. Ανάπτυξη και εφαρμογή κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Λοιπά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών (εκπαίδευση προσωπικού, έλεγχος προμηθευτών κτλ). • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι της Ανάλυσης Κινδύνων. • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι του συστήματος HACCP. Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος στην παραγωγή των τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα. • Επιθεώρηση και συστηματική εκτίμηση των συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων.