Βρέθηκαν 10 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Ανθρωπογεωγραφία και Οικονομική του Χώρου

Δημήτριος Φουτάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕ), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην επιστημολογία της γεωγραφίας. Εισαγωγή στη χωρική ανάλυση (χωροθέτηση, κινήσεις, ροές, δίκτυα, κόμβοι, όρια, έννοιες και επίπεδα του χώρου). Κόστος μεταφοράς και θεωρίες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές αγοράς και εγκατάσταση επιχειρήσεων. Ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης (μεταφορές, γεωγραφική κατανομή παραγωγικών δραστηριοτήτων, φυσικών και ανθρώπινων πόρων, περιφερειακές ανισότητες, θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης).

social sciences  subject

Οικονομική του Χώρου [open]

Γεώργιος Κορρές - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα της Οικονομικής του Χώρου αναλύει και εξετάζει τις βασικές έννοιες και οικονομικές θεωρίες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Οικονομικής του Χώρου. Μεταξύ των άλλων αναλύονται και εξετάζονται οι ενότητες σχετικά με την έννοια και τους ορισμούς της Οικονομικής του Χώρου. Μικροοικονομική Ανάλυση του Τόπου Εγκατάστασης. Υποδείγματα Επιλογής του Τόπου Εγκατάστασης βασιζόμενα στο μεταφορικό Κόστος και στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Ανάλυση επιλογής τοποθεσίας για βιομηχανία και υπηρεσίες εμπορίου. Περιοχές Αγοράς και Περιοχές Προσφοράς. Χωροταξική Αλληλεξάρτηση και Ανάλυση Χωροταξικής Ισορροπίας. Ρόλος και Σκοπός της Περιφερειακής Πολιτικής. Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Αδυναμίες της θεωρίας του Τόπου Εγκατάστασης, Οικονομική Ανάλυση του Τρόπου Διαμόρφωσης του Συστήματος των Αστικών Οικισμών: Προβλήματα της Περιφερειακή Πολιτικής. Περιφερειακή και Χωρική Οικονομετρική ανάλυση. Προγραμματισμός και Βιομηχανική και Αστική ανάλυση. Χωρικά και ενδο-περιφερειακά Υποδείγματα. Νέες Τεχνικές ενδοπεριφερειακής ανάλυσης: Στατιστικές, Ποσοτικές και Οικονομετρικές προσεγγίσεις, Ανάλυση Εισροών-Εκροών. Θεωρία Πολλαπλασιαστών και Συντελεστών: Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης.

social sciences  subject

Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές [open]

Ιωάννης Χωριανόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο μάθημα εξετάζεται η εξελισσόμενη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης, οι θεσμοί και οι φορείς της, τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο (ΕΕ), όσο και παγκόσμια. Οι νέες μορφές οικονομικής ολοκλήρωσης, υποστηρίζεται, εμπεδώνονται και συντονίζονται μέσα από συγκεκριμένες αστικές υποδομές και διαδικασίες, ενώ η «παραδειγματική» διακυβερνητική στροφή προς το στόχο της στήριξης της τοπικής οικονομικής ανταγωνιστικότητας έχει αλλάξει ριζικά τις προτεραιότητες της αστικής πολιτικής. Στο πλαίσιο του μαθήματος, εξετάζονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η σχεσιακή δυναμική του πρωτεύοντος δικτύου των ‘παγκόσμιων’, όπως αποκαλούνται, ‘πόλεων’, αλλά και οι ιδιαιτερότητες των πόλεων εκείνων που αποκτούν, σταδιακά, ευρωπαϊκή ή περιφερειακή σημασία. Διερευνώνται, επίσης, και αναλύονται, τα ‘κυρίαρχα’ παραδείγματα διαχείρισης και διακυβέρνησής της ‘ανταγωνιστικής’ πόλης, καθώς, και η κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτά. Εξετάζονται, μέσω παραδειγμάτων, οι αστικές πολιτικές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η σχετική θέση και η δυνατότητα των Ελληνικών πόλεων να ανταποκριθούν στις νέες χωρικές προκλήσεις.

social sciences  subject

Οικονομική Ι [open]

Γεώργιος Κορρές - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα για την έννοια, τα κύρια στοιχεία και δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς επίσης να αναπτύξουμε τα διάφορα είδη-μορφές της επιχείρησης. Περαιτέρω θα εξετάσουμε, τους βασικούς άξονες που διαμορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως την καμπύλη ζήτησης και την ελαστικότητα ζήτησης, το πλεόνασμα του καταναλωτή, την θεωρία κόστους παραγωγής, των οικονομιών και αντι-οικονομιών κλίμακας, το ζήτημα της μεγιστοποίησης των κερδών, και της αποτελεσματικότητας. Επίσης βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τις βασικές μορφές, υποδείγματα και τα είδη αγοράς, στα βασικά θέματα που αφορούν την είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων από την αγορά, τους δείκτες μονοπωλιακής δύναμης και τα υποδείγματα Bertrand, Cournot και Stackelberg. Περαιτέρω, βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αγοράς και θα εξετάσουμε τα θέματα που σχετίζονται με την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση και τη συγχώνευση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τον υπολογισμό της συγκέντρωσης και της δύναμης των επιχειρήσεων στην αγορά. Τέλος, βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η εισαγωγή στα βασικά θέματα που αφορούν τη οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης, την ανάλυση του Νεκρού Σημείου, των επενδύσεων και των επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

social sciences  subject

Εισαγωγή στη Χαρτογραφία [open]

Νικόλαος Σουλακέλλης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα της Εισαγωγής στη Χαρτογραφία περιέχει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες: Βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας. Χαρτογραφικές προβολές και προβολικά συστήματα. Η κλίμακα στη Χαρτογραφία. Η χρήση της κλίμακας, ασκήσεις μετατροπών κλιμάκων. Τύποι χαρτών, Χαρτογραφικές σειρές και Άτλαντες. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων. Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων. Χαρτογραφικά σύμβολα, οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Τυπογραφία χάρτη. Τοπογραφικοί χάρτες και μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου Οπτική αντίληψη και χρώμα, δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου Διαδικτυακή χαρτογραφία και εφαρμογές. Δυναμική – Διαδραστική χαρτογραφία. Χαρτογραφία και συστήματα GPS. Η χαρτογραφική απεικόνιση μέσα από υπολογιστές ταμπλέτες (tablets).

social sciences  subject

Γεωγραφία της Υπαίθρου [open]

Αθανάσιος Κίζος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εισαγωγή και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης της Αγροτικής Γεωγραφίας και της Γεωγραφίας της Υπαίθρου. Κατανόηση των μετασχηματισμών των κοινωνιών και του τοπίου της υπαίθρου, με κριτική εξέταση της εξέλιξης τους στον κόσμο και έμφαση στις Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες. Παρουσίαση χαρακτηριστικών αγροτικών διαχειριστικών συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης του αγροτικού τοπίου διαφόρων περιοχών και εποχών, με έμφαση στην δυναμική τους, δηλαδή σε διαδικασίες και αιτίες μεταβολών. Παρουσίαση των σύγχρονων γεωγραφιών της υπαίθρου με έμφαση στην ανάπτυξη συμβολικών γεωγραφιών και γεωγραφιών της βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά στον Ελληνικό χώρο και στις μεταβολές του τοπίου της υπαίθρου.

social sciences  subject

Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην ΕΕ (Οικονομική ΙΙ) [open]

Γεώργιος Κορρές - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, στις έννοιες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό επιχειρεί να αναλύσει και να επεξηγήσει τα βασικά εκείνα μεγέθη, τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση των βασικών θεμάτων και των δεικτών σχετικά με την οικονομική & την κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων και των οικονομιών κλίμακας, στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια έσοδα, τις δημόσιες δαπάνες, τον κρατικό προϋπολογισμό, το τραπεζικό σύστημα, την νομισματική πολιτική, την προσφορά και ζήτηση χρήματος, την διεθνοποίηση της οικονομίας και τους δείκτες σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πολιτική και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Περαιτέρω, βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά μεγέθη για τις τρέχουσες και σταθερές τιμές, για την κατανάλωση, την αποταμίευση, την συνάρτηση επένδυσης, της ισορροπίας της οικονομίας, του πληθωριστικού και αντιπληθωριστικού κενού, της ισορροπίας της αγοράς χρήματος, της νομισματικής πολιτικής, της ποσοτικής θεωρίας, της μονεταριστικής θεωρίας και του κύκλου της ανάπτυξης. Τέλος, βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να μπορέσουν να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις έννοιες των τρεχουσών και σταθερών τιμών, την έννοια της κατανάλωσης, αποταμίευσης, επένδυσης, του κεφαλαιακού συντελεστή, του πληθωριστικού και αντιπληθωριστικού κενού, των πολλαπλασιαστών, της αγοράς αγαθών, της αγοράς χρήματος, της καμπύλης IS & LM, της κεντρικής τράπεζας, της δημοσιονομικής & νομισματικής πολιτικής, των οικονομικών σχολών, της κλασσικής, νεοκλασικής, Κεϋνσιανής & Μαρξιστικής σχολής.

social sciences  subject

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία [open]

Γεώργιος Κορρές - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής οικονομίας και στο πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής και της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο διδακτικό υλικό επιχειρεί να αναλύσει και να επεξηγήσει τα βασικά εκείνα μεγέθη, τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επεξεργασία των βασικών θεμάτων και των δεικτών σχετικά με την οικονομική & την κοινωνιική ανάπτυξη, το βασικό οικονομικό πρόβλημα, την διεθνοποίηση της οικονομίας & στην επιλογή της άριστης λύσης. Επίσης προσπαθεί να εισάγει τους σπουδαστές στο ρόλο του κράτους, στις κρατικές πολιτικές, στον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό & στις δημόσιες δαπάνες και στις βασικές έννοιες, θεωρίες και πρακτικές του πληθωρισμού και της ανεργίας. Περαιτέρω, προσπαθεί να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες οικονομικής ενοποίησης & συνεργασίας, στα βασικά μεγεθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις βασικές μορφές & έννοιες οικονομικής ενοποίησης & συνεργασίας και στα βασικά μεγεθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις βασικές μορφές & έννοιες του τραπεζικού τομέα & της νομισματικής πολιτικής. Τέλος, βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές μορφές & έννοιες των επιχειρήσεων, των επενδύσεων & της οικονομικής ανάπτυξης, στις βασικές μορφές & έννοιες του τουρισμού, της τουριστικής & οικονομικής ανάπτυξης, στα βασικά μεγέθη & δείκτες της Ελληνικής οικονομίας, του οικονομικού & κοινωνικού προγραμματισμού και στα βασικά μεγέθη της οικονομικής & κοινωνικής πολιτικής.

social sciences  subject

Mobilité et peuplement

Andre Quesnel - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων για την ανάλυση των μεταναστευτικών ρευμάτων, των αμφίδρομων σχέσεων ανάμεσα στην μετανάστευση και τη συγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο ως και των σχέσεων ανάμεσα στην γεωγραφική κινητικότητα και τις κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ -τρια έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις των μεθόδων και τεχνικών για την μελέτη της γεωγραφικής κινητικότητας και έχει την ικανότητα να τις χρησιμοποιεί κριτικά , αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα. Ταυτόχρονα έχει τη ικανότητα να κατανοεί τις βασικές σχέσεις ανάμεσα στην γεωγραφική κινητικότητα και εξωγενείς της δημογραφίας κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές, μεταβλητές που διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το εξεταζόμενο περιβάλλον/κλίμακα ανάλυσης Οι γενικές ικανότητες που έχει αποκτήσει ο επιτυχών στο μάθημα, αυτές έχουν ως εξής: • Ικανότητα αναζήτησης δεδομένων, ανάλυσης και σύνθεση τους • Ικανότητα λήψης αποφάσεων βασιζόμενος στα αποτελέσματα των αναλύσεων • Ικανότητα εκπόνησης αυτόνομης, αλλά και ομαδικής εργασίας σε ένα μελλοντικό διεπιστημονικό περιβάλλον • Ικανότητα στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, μέσα από την ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων, ως και των δυνατοτήτων ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης και κατανόησης των σχέσεων συνδέουν τα διάφορα φαινόμενα.

social sciences  subject

Ειδικά Θέματα Δημογραφίας: Χωρικές Διαστάσεις Δημογραφικών Φαινομένων

Βύρων Κοτζαμάνης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους φοιτητές που έχουν τις βασικές γνώσεις στη Δημογραφία και ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τα δημογραφικά φαινόμενα όχι μόνον σε εθνικό επίπεδο. Οι δημογραφικές εξελίξεις, η πορεία δηλαδή των τριών βασικών δημογραφικών συνιστωσών (γονιμότητα, θνησιμότητα, μετανάστευση) προσδιορίζουν τόσο την κατανομή του πληθυσμού στον χώρο, όσο και την “φυσιογνωμία” του, δηλαδή τα δομικά του χαρακτηριστικά (κατανομή κατά φύλο και ηλικία, κατά οικογενειακή κατάσταση κλπ.). Η πορεία των τριών αυτών βασικών δημογραφικών μεταβλητών δύναται να εξετασθεί τόσο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μικρότερων χωρικών ενοτήτων (Πόλη η Πολεοδομικό συγκρότημα και υπό-ενότητές του). Οι διαφοροποιημένες εξελίξεις τους οδηγούν συχνότατα σε σαφώς διαφοροποιημένα δημογραφικά προφίλ και συνολικά πληθυσμιακά μεγέθη στα πλαίσια του εθνικού χώρου, που απαιτούν αφενός μεν την “περιγραφή” τους, αφετέρου δε την εξέταση των επιπτώσεων τους, αναλόγως του πεδίου και της οπτικής γωνίας προσέγγισης. Διεθνώς, η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των δημογραφικών τάσεων και προοπτικών, σε όποιο χωρικό επίπεδο, αποτελεί βασικό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στην διαμόρφωση των χωρικών πολιτικών, του χωροταξικού (τομεακού η μη) και πολεοδομικού σχεδιασμού μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Στη χώρα μας, αντιθέτως, οι δημογραφικές εξελίξεις και οι άμεσες επιπτώσεις τους μόλις πρόσφατα άρχισαν να μελετώνται, και συνήθως σε εθνικό μόνον επίπεδο. Οι χωρικές τους διαστάσεις ελάχιστα έχουν διερευνηθεί, η δε ανάλυση σε μικρότερα επίπεδα είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη.