Βρέθηκαν 127 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Αναλυτική Περιβαλλοντική Γεωχημεία

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ανασκόπηση βασικών αρχών θερμοδυναμικής ισορροπίας και κινητικής. Διαδικασίες οξειδοαναγωγής σε φυσικά συστήματα. Σύστημα CO2 ανθρακικού οξέος και ανθρακικών, pH των φυσικών υδάτων. Box models και γεωχημικοί κύκλοι. Μέταλλα, πηγές, ανθρωπογενείς επιδράσεις, ειδοταυτοποίηση, παράγοντες εμπλουτισμού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση, εκρόφηση. Μελέτη περιπτώσεων.

natural sciences subject

Implication of Climate Change on Water Resources

Θεόδωρος Κολυδάς - Μεταπτυχιακό - (A+)
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

natural sciences subject

Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων

Δημήτριος Εμμανουλούδης - Προπτυχιακό - (A-)
Δασοπονίας, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Στο μάθημα αυτό θα γίνει μελέτη των αρχών και των συστημάτων του υδρονομικού ελέγχου, συστημάτων προστατευτικής διευθέτησης, κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου επέμβασης για τον έλεγχο των ορεινών επιφανειακών υδάτων, ο έλεγχος του νερού για αποτροπή της πλημμυρογένεσης σε πεδινή περιοχή. Έμφαση δίνεται στα Υδρονομικά έργα, στις κατηγορίες φραγμάτων ελέγχου, στα μέρη του φράγματος, στις μορφές φραγμάτων, στα γεωφράγματα ελέγχου, στα λοιπά τεχνικά έργα ελέγχου, στα αγροτεχνικά, στα φυτοτεχνικά, στα υλικά δόμησης των τεχνικών έργων ελέγχου, στις δρώσες δυνάμεις και τάσεις, στη φόρτιση, στην ευστάθεια, στη διαστασιολόγηση των έργων ελέγχου. Προδιαγραφές και απαιτήσεις εκπόνησης των μελετών και των κατασκευών των έργων διευθέτησης και ελέγχου ορεινών υδάτων.

natural sciences subject

Ορεινή Υδρογεωμορφολογία

Δημήτριος Εμμανουλούδης - Προπτυχιακό - (A-)
Δασοπονίας, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η διερεύνηση των χειμάρρων, ποταμών, τα μορφομετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών λεκανών απορροής, η ταξινόμηση των χειμαρρικών ρευμάτων. Έμφαση δίνεται στα είδη των χειμαρρικών φαινομένων που αναπτύσσονται και στη διερεύνηση του μηχανισμού ενεργοποίησης τους. Ερευνώνται επίσης οι νόμοι της υποβάθμισης και ερημοποίησης των ορεινών όγκων, η μετακίνηση των φερτών υλικών και η απόθεση τους στις λεκάνες απορροής, ο ρόλος του δάσος και της βλάστησης. Επιπρόσθετα αναλύεται με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών η χωρική και η ποσοτική εκτίμηση της υποβάθμισης.

Ο σκοπός του έργου URBAN είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών με τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης αφού λάβει υπόψη το είδος terrain, την ύπαρξη και έκταση των νησίδων, το είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού ώστε να παραχθούν χάρτες μικροκλίματος για έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης, με την ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους σκοπούς του παρόντος θα απικονίζει διακριτά layers με σενάρια επιπτώσεων.

natural sciences subject

Μετασχηματισμοί Αστικού Χώρου

Λίλα Θεοδωρίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Γεωπληροφορικής TE), ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναγνώριση της μορφολογίας και των σταδίων μετασχηματισμού του αστικού ιστού. Εξετάζονται διαδοχικά: Οργανικοί και Γραμμικοί ιστοί, πολεοδομία του νεοκλασικισμού, του μοντερνισμού, οι μεταπολεμικές «οικιστικές ενότητες», η αμφισβήτηση του μοντερνισμού, η μεταβιομηχανική πόλη, τα νέα αστικά τοπία. Αναφορά σε ρυθμιστικά/γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ενεργό πολεοδομία, αστικό αναδασμό, διατηρητέους οικισμούς, αναπλάσεις. Αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες του πολεοδομικού δικαίου και εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, οι πολεοδομικές παράμετροι (οικιστική πυκνότητα, συντελεστής δόμησης, δείκτης πυκνοκατοίκησης). Οι πόλεις του μέλλοντος. Παραδείγματα.

natural sciences subject

Φυσική ΙΙ

Χριστίνα Λέκκα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στον Ηλεκτρισμό, Μαγνητισμό, Ηλεκτρομαγνητισμό και Οπτική

natural sciences subject

Γεωδαισία

Βασίλειος Ανδριτσάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ - Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Ιστορία της Γεωδαισίας. Επιφάνειες αναφοράς (σφαίρα, ελλειψοειδές, γεωειδές). Προσδιορισμός θέσης σημείων. Κινήσεις της Γης (περιστροφή, κίνηση πόλου). Προσαρμογή ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ΕΕΠ) στο γεωειδές. Γεωκεντρικό ΕΕΠ, γεωδαιτικό ΕΕΠ. Μέθοδοι υπολογισμού παραμέτρων ΕΕΠ. Συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτκές καρτεσιανές και ελλειψοειδείς συντεταγμένες. Γεωκεντρικά, γεωδαιτικά συστήματα, τοπικό αστρονομικό και γεω-δαιτικό σύστημα. Απόκλιση κατακορύφου. Μετασχηματισμός συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς. Γε-ωδαιτικό datum. Αδρανειακά και ουράνια συστήματα αναφοράς. Συστήματα χρόνου (ηλιακός, αστρικός, UTC, χρόνος GPS). Προσδιορισμός αστρονομικού γεωγραφικού πλάτους – μήκους, αρχή της μεθόδου. Γεωμετρία του ελλειψοειδούς. Ακτίνες καμπλυλότητας. Μήκος τόξου μεσημβρινού. Μήκος τόξου παραλλήλου. Εμβαδόν επιφανειών. Γραμμές ΕΕΠ. Κάθετη τομή. Γεωδαισιακή γραμμή. Μεταφορά συντεταγμένων και αζιμουθίων. Αναγωγές παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Κάθετος και κατακόρυφος. Αναγωγές αζιμουθίου, διεύθυνσης, γωνίας, απόστασης. Τάξη μεγέθους αναγωγών και επίδραση στις ανηγμένες παρατηρήσεις. Γεωδαιτικά δίκτυα. Η έννοια του δικτύου. Κατη-γορίες δικτύων. Τάξεις δικτύων. Εξισώσεις παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Εξισώσεις απόστασης, διεύθυνσης, γωνίας, αζιμουθίου. Συνόρθωση γεωδαιτικών δικτύων. Φυσική Γεωδαισία. Υψομετρικός προσδιορισμός. Εισαγωγικές έννοιες του πεδίου βαρύτητας. Δυναμικό και επιτάχυνση της βαρύτητας. Ισοδυναμικές επιφάνειες και γεωειδές. Μέση στάθμη της θάλασσας. Μαθηματικές προσεγγίσεις του πεδίου βαρύτητας. Ελλειψοειδής, σφαιρική, επίπεδη προσέγγιση. Μέθοδοι προσδιορισμού γεωειδούς. Συνδυασμός Ν, h, H. Συστήματα κατακόρυφου ελέγχου.

natural sciences subject

Ειδικά Θέματα Μηχανικής (Ανάλυση και Βέλτιστος Σχεδιασμός Σύνθετων Υλικών)

Ευάγγελος Χατζηγεωργίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις μεθόδους μοντελοποίησης της μηχανικής συμπεριφοράς και της ανάλυσης σύνθετων υλικών, με τη μορφή ινοπλισμένων πολυστρωματικών πλακών. Στα πλαίσια αυτά, περιγράφονται οι τρόποι ενίσχυσης των υλικών με τη χρήση ινών, οι σχέσεις των μηχανικών ελαστικών τάσεων – τροπών στα (ανισότροπα) υλικά αυτά, ο προσδιορισμός των μηχανικών τους σταθερών και η θεωρία των πολύστρωτων σύνθετων ελαστικών πλάκων.

natural sciences subject

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Χριστίνα Λέκκα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή. Βασικά σημεία Θερμοδυναμικής, Στατιστικής και Κβαντομηχανικής. Μελέτη των στερεών στα πλαίσια του μοντέλου Jellioum: Μοντέλο Jellioum, Βασικά χαρακτηριστικά της στερεάς ύλης. Κίνηση των ηλεκτρονίων (Κυματαριθμός Fermi και ενέργεια Fermi). Περιοδικότητα και κρυσταλλική δομή: Ορισμοί και θεωρήματα, Ταξινόμηση των πλεγμάτων Bravais και των σύνθετων κρυσταλλικών δομών, Αντίστροφο πλέγμα και ζώνες Brillouin. Εισαγωγή στη μέθοδο LCAO. Μοριακό ιόν του υδρογόνου. Ετεροπολικός ή ιοντικός δεσμός (NaCl) και το μόριο του Βενζολίου. Η LCAO σε απλοϊκά μοντέλα «στερεών»: Άπειρο μονοδιάστατο στοιχειακό «στερεό», Μονοδιάστατο ιοντικό «στερεό» με ένα ή δύο τροχιακά ανά άτομο. Ταλαντώσεις του πλέγματος σε μονοδιάστατο περιοδικό μέσο. Ημιαγωγοί Ι: Χαρακτηριστικά των ημιαγωγών. Ημιαγωγοί άμεσου και έμμεσου χάσματος. Οπτική απορρόφηση. Εξιτόνια. Συζευγμένα εκκρεμή. Σχέσεις διασποράς και τρόποι ταλαντώσεων των λεγμάτων. Φωνόνια.