Βρέθηκαν 54 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ανοσολογία

Γεώργιος Θυφρονίτης - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επισκόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος, Αναγνώριση αντιγόνων, Αντιγονοπαρουσίαση, Ωρίμανση των λεμφοκυττάρων, Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων, Ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττάρων, Ανοσιακή ανοχή μηχανισμοί και ρόλος, Κυτταροκίνες δράσεις και λειτουργίες, Δραστικοί μηχανισμοί της κυτταρική ανοσίας, Δραστικοί μηχανισμοί χυμικής ανοσίας, Φυσική ανοσία, Ανοσιακοί μηχανισμοί έναντι μικροβίων, Το ανοσοποιητικό σύστημα σε παθολογικές καταστάσεις

natural sciences subject

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Γεώργιος Πηλίδης - Προπτυχιακό - (A)
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνολογίες επεξεργασίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων προς πόσιμο νερό. Τεχνολογίες διαχείρισης υγρών αστικών αποβλή-των. Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων με έμφαση στην εδαφική διάθεση.

natural sciences subject

Γενετική Ανθρώπου-Ιατρική Γενετική

Μαρίκα Σύρρου - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

• Εφαρμογή των αρχών της γενετικής στην ιατρική πρακτική • Γενετικά νοσήματα • Μελέτη του τρόπου κληρονόμισης νοσήματος σε οικογένεια • Χαρτογράφηση της θέσης γονιδίου στα χρωμοσώματα • Μοριακή γενετική και παθογένεια • Γενετική συμβουλευτική • Γονιδιακή θεραπεία

natural sciences subject

Ζωολογία

Ιωάννης Λεονάρδος - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγικές έννοιες της Ζωολογίας, κλάδοι της Ζωολογίας, μορφή, συμμετρία, τρόπος ζωής των ζώων, διαίρεση και τρόποι ταξινόμησης του ζωικού βασιλείου, αναπαραγωγή, εμβρυϊκή ανάπτυξη, ιστολογία.

natural sciences subject

Οργανική Χημεία ΙΙ

Γεώργιος Πηλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καρβονυλικές, ετεροκαρβονυλικές ενώσεις και ιδιότητες αυτών. Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων. Βιομόρια. Αμινοξέα. Ιδιότητες των αμινοξέων. Σύνθεση πεπτιδίων. Υδατάνθρακες. Λίπη και έλαια. Ετεροκυκλικές ενώσεις και αντιδράσεις αυτών.

natural sciences subject

Οργανική Χημεία Ι

Γεώργιος Πηλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ονοματολογία υδρογονανθράκων-Οξύτητα/Βασικότητα-Πυρηνοφιλία-Ηλεκτρονιοφιλία-Ταυτομέρεια-Μεσομέρεια-Αρωματικότητα-Προσθήκη σε διπλούς δεσμούς C=C-Ισομέρεια (συντακτική, οπτική, γεωμετρική)-διαμορφωμέρεια-Κυκλοαλκάνια-Διένια και Πολυένια-Αρωματικές ενώσεις-Ηλεκτρονιόφιλη και πυρηνόφιλη αρωματική υποκατάσταση-Πυρηνοφιλη αλειφατική υποκατάσταση-Αλογονίδια, αμίνες, αιθερες, αλκοόλες, θειόλες.

natural sciences subject

Βιοπληροφορική

Κωνσταντίνος Παπαλουκάς - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαχείριση βιολογικών βάσεων δεδομένων, ανάλυση ακολουθιών DNA και πρωτεϊνών, κατασκευή φυλογενετικών δένδρων, σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων γονιδίων, εκμάθηση υπολογιστικών εργαλείων Βιοπληροφορικής

natural sciences subject

Φωτοσύνθεση

Κυριάκος Κοτζαμπάσης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμημα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ αποσκοπεί σε μία ολιστική προσέγγιση και κατανόηση της φωτοσυνθετικής διαδικασίας και ανάδειξη της σπουδαιότητας της στη διαδικασία της ζωής, ανοίγοντας τον δρόμο για σειρά καινοτόμων πράσινων Βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: Φωτοσύνθεση και ενεργειακή ροή στη βιόσφαιρα. Βιολογική εξέλιξη και φωτοσύνθεση. Χλωροπλάστες. Σύσταση, δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Φωτονιακή απορρόφηση και ενεργειακή διέγερση χρωστικών. Φθορισμός. Τρόποι μεταφοράς ενέργειας στο σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHCII). Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων (μη κυκλική και κυκλική). Φωτοφωσφορυλίωση και χημειωσμωτική θεωρία. Κύκλος των Calvin-Benson. Επαγωγικός φθορισμός και φωτοσυνθετική απόδοση. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ: Πολαρογραφική καταγραφή της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Επαγωγικός Φθορισμός-Φυσικοχημικές Αναλύσεις της Μοριακής Δομής και Λειτουργίας του Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού. Αντιδράσεις Hill. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ: Προέλευση πρωτεϊνών του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί της πρωτεϊνοσύνθεσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Μηχανισμοί μεταφοράς πρωτεϊνών από το κυτόπλασμα στο χλωροπλάστη. Λειτουργική οργάνωση των φωτοσυνθετικών συμπλόκων. ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ: Βιογένεση του Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού. Η Βιοσύνθεση των Χλωροφυλλών. Βιοσύνθεση των καροτενοειδών και ο ρόλος των καροτενοειδών στην φωτοσυνθετική διαδικασία. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Μηχανισμός συντονισμού φωτεινών και σκοτεινών αντιδράσεων. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί διοχέτευσης ενέργειας από το LHC II στο PS I και PS II ("tri-partite" μοντέλο - state 1 state 2). Φωτοπροσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Φωτοαναπνοή - C3- C4- και CAM-φυτά. Ψευδοκυκλική ροή ηλεκτρονίων (αντίδραση Mehler). Φωτοαναστολή. ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - qP & NPQ: Φωτοχημική απόσβεση της ενέργειας (qP). Μη φωτοχημική απόσβεση της ενέργειας (NPQ). Ο ρόλος των πολυαμινών στη διαχείριση της ενέργειας. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ: Φωτοσύνθεση και καταπόνηση. Φωτοσυνθετική διαχείριση ενέργειας και έλεγχος της ανθεκτικότητας στην καταπόνηση - Ο ρόλος των πολυαμινών. Παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές («τρύπα» του όζοντος, φαινόμενο του θερμοκηπίου, αύξηση ατμοσφαιρικού όζοντος) και μηχανισμοί προσαρμογής / προστασίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε αυτές τις αλλαγές. ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Βιοαντιδραστήρες μικροφυκών για τη φωτοσυνθετική δέσμευση CO και την παραγωγή βιοκαυσίμων. Βιοενεργητική στρατηγική βιοαποικοδόμησης τοξικών ενώσεων από μικροφύκη. Φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου (H) από χλωροφύκη.

natural sciences subject

Νευροβιολογία

Κυριακή Σιδηροπούλου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμημα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η νευροβιολογία είναι μια πολυδιάστατη επιστήμη, το περιεχόμενο της οποίας είναι αδύνατο να καλυφθεί μέσα σε ένα εξάμηνο μαθημάτων. Επομένως, σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε κάποιες βασικές αρχές της νευροβιολογίας, να τους παρουσιάσει κάποιες καινοτόμες εξελίξεις που συμβαίνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό, και να τους δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουν το χώρο των επιστημών που διέπουν τη νευροβιολογία από μόνοι τους μέσω μιας παρουσίασης και εργασίας που θα κάνουν. Στις διαλέξεις του μαθήματος, θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα: Βασικές αρχές νευροανατομίας, είδη νευρώνων, φυσιολογικές ιδιότητες των νευρώνων, δίαυλοι ιόντων, δυναμικό ενεργείας, μετάδοση του δυναμικού ενεργείας, νευροδιαβιβαστές, μηχανισμός έκλυσης νευροδιαβιβαστή, υποδοχείς νευροδιαβιβαστών, συναπτικά δυναμικά, ολοκλήρωση συναπτικών δυναμικών, μετάδοση και επεξεργασία σωματοαισθητικών ερεθισμάτων, μετάδοση και επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων, αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων, δημιουργία κινητικών προγραμμάτων, το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου με επίκεντρο τις δράσεις του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη, νευροβιολογική βάση κινητικών παθήσεων, κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης, νευροβιολογική βάση ψυχιατρικών ασθενειών, όπως η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, η διπολική διαταρραχή, και ο εθισμός, αλλά και νευρολογικών, όπως η επιληψία.

natural sciences subject

Κρυσταλλογραφική Aνάλυση Bιολογικών Mακρομορίων

Μιχαήλ Κοκκινίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα αυτό ασχολείται με: -Κρυσταλλώσεις -Συμμετρίες -Πρόβλημα φάσεων -Τον προσδιορισμό δομής -Την αρχή και την πράξη δομικής ανάλυσης μακρομορίων με τις μεθόδους κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ