Βρέθηκαν 97 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις-Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Θ

Κωνσταντίνος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης σε κτίρια. Απαιτήσεις των κανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης Φυσικού αερίου σε κτίρια. Απαιτήσεις τωνκανονισμών, συνηθισμένη πρακτική και ιδιαιτερότητες. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης. - Περιγραφή της εγκατάστασης πυροπροστασίας. Ανάπτυξη του τεύχους υπολογισμών, της τεχνικής περιγραφής και των απαιτούμενων σχεδίων σε μία πλήρη μελέτη της εγκατάστασης.

engineering subject

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου - Θ

Κωνσταντίνος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της θεωρίας και εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω: Συστήματα διακριτού χρόνου και συνεχούς χρόνου. Σχέση μετασχηματισμού Laplace & z. Θεμελιώδεις έννοιες της γραμμικότητας, αιτιότητας, χρονικής αμεταβλητότητας, αναστροφή του συστήματος. Απλά παραδείγματα μηχανικών συστημάτων. Απλά παραδείγματα ηλεκτρικών συστημάτων., Ευστάθεια συστημάτων. Περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Συνάρτηση μεταφοράς και σχέση μεταξύ πεδίου συχνότητας και χώρου κατάστασης. Διαγράμματα Bode. Γεωμετρικός τόπος ριζών/πόλων. Προδιαγραφές – μέθοδοι σχεδίασης. Αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός ελεγκτής (PID). Βασική θεωρία υλοποίηση μέσω στοιχειώδη σύντροφος κανονικές μορφές

engineering subject

Οργανική Φασματοσκοπία

, - Προπτυχιακό - (A-)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Κύριος σκοπός αυτής του μαθήματος είναι να γνωρίσει και να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της δομής των οργανικών ενώσεων.

engineering subject

Υδροδυναμικές μηχανές

Θεολόγος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Mηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Είδη υδροδυναμικών μηχανών, ταξινόμηση. Περιγραφή, λειτουργία, σύγκριση Φυγοκεντρικών, εμβολοφόρων και περιστροφικών αντλιών. Λεπτομερής εξέταση φυγοκεντρικής αντλίας, Θεωρία, τρίγωνο ταχυτήτων, χαρακτηριστικές καμπύλες, συνθήκη αποφυγής σπηλαιώσεως. Εμβολοφόροι αντλίες, θεωρία και χαρακτηριστικές καμπύλες. Σχεδίαση αντλίας. Περιστροφικές αντλίες, Θεωρία και χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση, λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος. Περιγραφή και λειτουργία των υδροστροβίλων PELTON, FRANCIS και ΚΑΡLΑΝ. Θεωρία υδροστροβίλων, τρίγωνο ταχυτήτων, χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση, λειτουργία υδροηλεκτρικής μονά-δας. Αξονικοί και φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες, εμβολοφόροι και περιστροφικοί αεροσυμπιεστές

engineering subject

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής σύγχρονων απόψεων για το σχεδιασμό του χώρου. Το μάθημα επικεντρώνεται στη σύνθεση των αναλυτικών πολεοδομικών μεθόδων με αντικείμενο τον πολεοδομικό προγραμματισμό και την οικιστική ανάπτυξη αστικών περιοχών. Με βάση τις θεωρητικές, μεθοδολογικές και τεχνικές προσεγγίσεις ανάλυσης του πολεοδομικού χώρου, επιχειρείται η εφαρμοσμένη πολεοδομική προσέγγιση, με τη μορφή της πολεοδομικής σύνθεσης.

engineering subject

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ο κύριος τρόπος άσκησης πολεοδομικής πολιτικής και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και έξω-αστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος. Σκοπός του μαθήματος είναι η ενασχόληση των φοιτητών με τον συνολικό σχεδιασμό μιας πόλης και της περιβάλλουσας στενής περιφέρειάς της, με τρόπο ώστε ο πολεοδομικός σχεδιασμός να είναι σύμφωνος με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης.

engineering subject

Εισαγωγή στον Αστικό & Πολεοδομικό Σχεδιασμό

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό» πραγματοποιείται η πρώτη προσέγγιση με τις βασικές έννοιες, διαδικασίες, μεθόδους και θεωρίες του Σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας. Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση της έννοιας και της διαδικασίας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του στο χώρο, στην κλίμακα τόσο του αστικού όσο και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Διερευνώνται οι βασικές λειτουργίες της πόλης και ο τρόπος σχεδιασμού τους, τα είδη του σχεδιασμού όπως προκύπτουν α ...

engineering subject

Επιθεώρηση κτιρίων

Ελένη Αποστολίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός του μαθήματος είναι να αφομοιώσουν οι φοιτητές τις έννοιες της ορθολογικής Ενεργειακής Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, να μπορούν να πραγματοποιήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις και να είναι σε θέση να προτείνουν και μελετήσουν μέτρα βελτιστοποίησης της ενεργειακής διαχείρισης σε υφιστάμενα και νέα κτίρια.

engineering subject

Ηλεκτροτεχνία και Εφαρμοσμένη Φυσική

Κωνσταντίνος Ταρχανίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ένταση πεδίου, δυναμικό. Ηλεκτρικό ρεύμα, ένταση ρεύματος, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση. Κανόνες του Kirchhoff, θεώρημα του Tellegen. Αντιστάτες, νόμος του Ohm, ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύματος, πυκνωτές, πηνία. Πραγματικές πηγές τάσης και ρεύματος και μετασχηματισμός ισοδυναμίας. Συνδεσμολογία αντιστάσεων, διαιρέτης τάσης, διαιρέτης ρεύματος, συνδεσμολογία πηγών, θεώρημα Millman. Μέθοδος βρόχων και μέθοδος κόμβων σε παθητικά και ενεργά κυκλώματα. Ειδικές περιπτώσεις των μεθόδων βρόχων και κόμβων. Θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα αντικατάστασης, μετασχηματισμός αντιστάσεων Δ - Υ, θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα αμοιβαιότητας.

engineering subject

Τεχνολογία Υλικών

Λυκούργος Μαγκαφάς - Προπτυχιακό - (A+)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Εισαγωγή στη δομή των υλικών (Θεωρία Bohr, Ενεργειακές στάθμες, πρότυπο ελεύθερου ηλεκτρονίου, θεωρία ενεργειακών ζωνών). Αγώγιμα υλικά, ηλεκτρικές ιδιότητες και εξάρτησή τους από τη θερμοκρασία, κράματα, κριτήρια επιλογής αγώγιμων υλικών. Ημιαγωγοί και διατάξεις, ηλεκτρονική δομή ημιαγωγών, αγωγιμότητα ημιαγωγών, ημιαγωγικές διατάξεις και εφαρμογές. Υπεραγώγιμα υλικά φαινόμενο υπεραγωγιμότητας, ιδιότητες και εφαρμογές υπεραγωγών. Διηλεκτρικά υλικά σε σταθερά και σε εναλλασσόμενα πεδία, κατηγορίες διηλεκτρικών, νέες τάσεις.