Βρέθηκαν 55 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
agricultural sciences subject

Επαγγελματικές μελέτες - Ανάλυση Τιμών έργων πρασίνων

Γρηγόριος Βάρρας - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το παρόν μάθημα αποτελεί προπτυχιακό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, και αναφέρεται στην ανάλυση και αξιολόγηση των της νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα και τις μελέτες των δημόσιων έργων, προσανατολισμένο στα αντικείμενα των Γεωτεχνικών Επιστημών.

agricultural sciences subject

Αρδεύσεις (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Στο θεωρητικό μέρος των Αρδεύσεων παρουσιάζονται πολύπλοκα προβλήματα στο πεδίο των αρδεύσεων. Επίσης παρουσιάζεται ο πιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων καθώς και ο σωστός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλλιέργειες. Παρουσιάζεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός αρδευτικού δικτύου.

agricultural sciences subject

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης, Δημήτριος Κατέρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Στο εργαστηριακό μέρος των Αρδεύσεων παρουσιάζονται πολύπλοκα προβλήματα στο πεδίο των αρδεύσεων. Επίσης παρουσιάζεται ο πιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων καθώς και ο σωστός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλλιέργειες. Παρουσιάζεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός αρδευτικού δικτύου.

agricultural sciences subject

Αρδεύσεις - Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Ιωάννης Τσιρογιάννης - Προπτυχιακό - (A+)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου (κήποι, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικά έργα πράσινου όπως φυτεμένα δώματα, κατακόρυφοι κήποι κοκ). Το μάθημα αποσκοπεί στην μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τις σχέσεις νερού και εδάφους / υποστρώματος, τις ανάγκες των φυτών κηποτεχνίας σε νερό, το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση βασικών συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου κάθε τύπου, την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού (νερό βροχής, αλατούχο νερό, γκρίζο νερό, ανακυκλωμένο νερό). Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της σημασίας της αειφορικής διαχείρισης του νερού ως σημαντικού φυσικού πόρου. Το μάθημα ενδεικτικά αποτελείται από ενότητες σχετικές με Κλίμα / καιρό, Υδρολογικό κύκλο, έδαφος, Παρουσίαση πραγματικών έργων άρδευσης & στράγγισης πράσινου, Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αναγκών φυτών σε νερό, με Μεθόδους κατάρτισης προγράμματος άρδευσης, Στοιχεία υδραυλικής, Άρδευση με καταιονισμό, Σχεδιαστικές αρχές συστημάτων άρδευσης και στράγγισης έργων πράσινου και παρουσίαση Ειδικού λογισμικού για σχεδιασμό και διαχείριση άρδευσης.

agricultural sciences subject

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος των Στραγγίσεων παρουσιάζονται τεχνικές και δεξιότητες που διαπραγματεύονται την απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού μιας περιοχής, είτε αυτό βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ή μέσα στο έδαφος, με βασικό σκοπό να καταστεί η περιοχή αυτή πιο κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Επίσης παραθέτεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Στραγγίσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός στραγγιστικού δικτύου.

agricultural sciences subject

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης, Δημήτριος Κατέρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος των Στραγγίσεων παρουσιάζονται τεχνικές και δεξιότητες που διαπραγματεύονται την απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού μιας περιοχής, είτε αυτό βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ή μέσα στο έδαφος, με βασικό σκοπό να καταστεί η περιοχή αυτή πιο κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Επίσης παραθέτεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Στραγγίσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός στραγγιστικού δικτύου.

agricultural sciences subject

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμοκήπια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση όλων των φαινόμενων που λαμβάνουν χώρο σε ένα θερμοκήπιο ώστε να μπορούν να τα αναλύσουν και στη συνέχεια, να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.

agricultural sciences subject

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης, Δημήτριος Κατέρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμοκήπια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση όλων των φαινόμενων που λαμβάνουν χώρο σε ένα θερμοκήπιο ώστε να μπορούν να τα αναλύσουν και στη συνέχεια, να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.

agricultural sciences subject

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Φίλιππος Βερβερίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης

Τα διαλύματα και ο χημικός ρόλος του νερού στη φύση, Κολλοειδή συστήματα διασποράς. Όταν το μέγεθος κάνει τη διαφορά. Χημικές αντιδράσεις – Κατάταξη και κινητική ανόργανων και οργανικών αντιδράσεων. Το φαινόμενο της χημικής ισορροπίας και οι επιπτώσεις του στη φύση. Χημική ισορροπία ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων – Γιατί συμβαίνει, που οδηγεί; Αρχή Le Chatelier, μια Φιλοσοφική αρχή! Ιονισμός ύδατος και η έκφραση οξύτητας των διαλυμάτων. Ρυθμιστικά διαλύματα, Δεν ζούμε χωρίς αυτά! Υδρόλυση αλάτων. Πότε, πώς και γιατί!. Σύμπλοκες ενώσεις και η καθοριστική σημασία τους στη γεωργία και τη ζωή. Χημική ισορροπία δυσδιάλυτων οργανικών ενώσεων. Περιγραφή των κυριότερων συστατικών του φυτικού κυττάρου.

agricultural sciences subject

ΤΡΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ (Θεωρία)

Σπύρος Λιονάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης

Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα Τροπικά και Υποτροπικά καρποφόρα δένδρα: Μπανάνα, Αβοκάντο, Μάνγκο, Λίτσι, Χουρμαδιά, Τσεριμόγια, Φεϊζόα, Γκουάβα, Πιτάγια, Παπάγια, Πασιφλόρα, Πεκάν, Μακαντάμια, Δεσπολιά και Φραγκοσυκιά ώστε να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με: Ø Tην μορφολογία, την φυσιολογία, τον τρόπο καρποφορίας και την καλλιεργητική τεχνική για τα προαναφερθέντα τροπικά και υποτροπικά καρποφόρα δένδρα τα περισσότερα των οποίων δεν καλλιεργούνται σήμερα εμπορικά στην Ελλάδα αλλά υπάρχει δυνατότητα να καλλιεργηθούν με επιτυχία και να αποτελέσουν δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες που εγγυώνται να δώσουν αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς. Ø Tα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της καλλιέργειας που θα είναι εναρμονισμένα με τους κανόνες της ορθής δενδροκομικής πρακτικής που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και ασφαλείς για τον καλλιεργητή και τον καταναλωτή. Την σχεδίαση, την εγκατάσταση, την οργάνωση και την διαχείριση εμπορικών φυτειών.