Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων


Το μάθημα αφορά στις μεθόδους διαχείρισης και προσομοίωσης υδροδοτικών συστημάτων. Περιλαμβάνει την ανάλυση των αστικών δικτύων ύδρευσης και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση του Υδατικού Ισοζυγίου, των Δεικτών Αξιολόγησης, του Μη Ανταποδοτικού Νερού και των μεθόδων και τεχνολογιών για την αντιμετώπισή του. Επίσης γίνεται αναφορά σε λογισμικά αξιολόγησης των δικτύων ύδρευσης, προσομοίωσης της υδραυλικής λειτουργίας τους καθώς και σε ολοκληρωμένα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων. Παρουσιάζεται το οικονομικό επίπεδο των απωλειών νερού και η μεθοδολογία υπολογισμού του. Τέλος, περιλαμβάνεται συζήτηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του κόστους των συστατικών του υδατικού ισοζυγίου στους χρήστες του.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των εκπαιδευόμενων της διαχείρισης των αστικών δικτύων ύδρευσης και της αξιολόγησής τους. Στους στόχους τους μαθήματος συγκαταλέγονται η ανάλυση του υδατικού ισοζυγίου, η κατανόηση και η χρήση των δεικτών αξιολόγησης, η κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τις απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης, η πρόταση μεθόδων, τεχνικών και μέτρων για την αντιμετώπιση των απωλειών και η χρήση των εργαλείων για την αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει την μεθοδολογία της αξιολόγησης των δικτύων ύδρευσης και να μπορεί να κάνει το υδατικό ισοζύγιο και να επιλέγει και υπολογίζει τους σχετικούς δείκτες απόδοσης. Αναμένεται να μπορεί να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των διαφόρων κατηγοριών απωλειών των δικτύων. Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει και να κατανοεί τις έννοιες του Μη Ανταποδοτικού Νερού, του Λογιστικού Μη Ανταποδοτικού Νερού και της Διαφοράς Παγίου την οποία αναμένεται να μπορεί να υπολογίσει. Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και να επιλέγει το κατάλληλο. Αναμένεται να κατανοεί το οικονομικό επίπεδο των απωλειών νερού και την κατανομή του κόστους των συστατικών του υδατικού ισοζυγίου στους χρήστες του δικτύου με βάση την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει τα εργαλεία προσομοίωσης της υδραυλικής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στη Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης και σύνδεσή της με την Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης Εργαλεία για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης – Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Εκτίμηση του Επιπέδου του Μη Ανταποδοτικού Νερού και Μέθοδοι και Τεχνικές μείωσή τους Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διαχείρισης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τις Απώλειες Νερού και την Διαχείριση των Δικτύων Ύδρευσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλης Κανακούδης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ