Ανοιχτό μάθημα: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες


Το μάθημα αυτό αναφέρεται στις διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες ποικίλουν τόσο ως προς τη θεωρητική τους τεκμηρίωση όσο και από τη διδακτική τους μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τα προγράμματα παρέμβασης, τα οποία μετά τη δεκαετία του ΄60 σημείωσαν μια συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή. Τα προγράμματα αυτά αρχικά εφαρμόστηκαν εκτός σχολείων και στη συνέχεια σε ενταξιακό πλαίσιο, επηρεασμένα από τις κρατούσες απόψεις και τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και με τις διδακτικές προσεγγίσεις που είχαν υιοθετηθεί.Το μάθημα θα αναπτυχθεί σε 13 ενότητες, η σχετική περιγραφή των ενοτήτων βρίσκεται παρακάτω.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του θεωρητικού μαθήματος Μαθησιακές Δυσκολίες, στην εφαρμοσμένη μορφή. Συγκεκριμένα, η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την αξιολόγηση και τους τρόπους, μεθόδους και στρατηγικές για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, υπό το πρίσμα των προσεγγίσεων, του μοντέλου της απόκλισης και του μοντέλου της ανταπόκρισης στη διδασκαλία και παρέμβαση. Ο φοιτητής θα έρθει σε επαφή με πλήθος επιστημονικών εργαλείων σχετικών με την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και με τρόπους συγκεκριμένους και διακριτούς, σχετικά την αντιμετώπισή τους στο σχολικό πλαίσιο. Έτσι, στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στον φοιτητή να ασχοληθεί με τα επιμέρους θέματα της εφαρμογής των γνώσεων που έλαβε σχετικά με τα θέματα που διαπραγματεύεται το μάθημα και είναι από τα βασικά θέματα που θα τον απασχολήσουν στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο του ειδικού παιδαγωγού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Γνωρίσει και να κατανοήσει τους τρόπους αξιολόγησης και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών Γνωρίσει πλήθος στρατηγικών για την ανάπτυξη και βελτίωση των βασικών γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τον γραμματισμό, την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά. Κάνει διάκριση μεταξύ των προσεγγίσεων που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, της προσέγγισης του μοντέλου της απόκλισης και του μοντέλου της ανταπόκρισης στη διδασκαλία Να είναι σε θέση να μελετήσει άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, τις στρατηγικές και διδακτικά μοντέλα που προτείνονται. Συνεργαστεί με άλλους φοιτητές για την εκπόνηση μιας μικρής σε έκταση εργασίας σχετικής με τα θέματα που διαπραγματεύεται το μάθημα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα


Περιεχόμενα

Το μάθημα αυτό είναι 6ου εξαμήνου - επιλογής (Ε). Αναφέρεται στις διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες ποικίλουν τόσο ως προς τη θεωρητική τους τεκμηρίωση όσο και από τη διδακτική τους μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τα προγράμματα παρέμβασης, τα οποία μετά τη δεκαετία του ΄60 σημείωσαν μια συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή. Τα προγράμματα αυτά αρχικά εφαρμόστηκαν εκτός σχολείων και στη συνέχεια σε ενταξιακό πλαίσιο, επηρεασμένα από τις κρατούσες απόψεις και τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και με τις διδακτικές προσεγγίσεις που είχαν υιοθετηθεί. Το μάθημα θα αναπτυχθεί σε 13 ενότητες. 1η ενότητα Εισαγωγή στο μάθημα και τις σχετικές με αυτό έννοιες. Ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης. 2η ενότητα Η διακήρυξη της Σαλαμάνκα: ορισμός του πεδίου της ενταξιακής εκπαίδευσης και της υποστήριξης στο «ένα σχολείο για όλους» 3η ενότητα Μαθησιακές Δυσκολίες- υπενθύμιση των βασικών γνώσεων που έχουν δοθεί στο μάθημα Μαθησιακές Δυσκολίες. Παιδαγωγική αξιολόγηση. Διεπιστημονική διάγνωση. Διαφοροδιάγνωση. 4η ενότητα Θεραπευτικά προγράμματα. Αναφορά στα βασικότερα θεραπευτικά προγράμματα διεθνώς και της επίδρασής τους σε όλες τις μορφές και τις προσεγγίσεις στην υποστήριξη των ΜΔ 5η ενότητα Προγράμματα Στρατηγικών Ι. Τι είναι στρατηγική διδασκαλία, τι είναι στρατηγικές μάθησης και τι στρατηγικές διδασκαλίας 6η ενότητα Προγράμματα Στρατηγικών ΙΙ (case study). Η στρατηγική των Graham & Haris αυτορυθμιζόμενης ανάπτυξης της  Γραφής (Self-Regulated Strategy Development-SRSD) 7η ενότητα Διδακτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης: διαφοροποιημένη διδασκαλία 8η ενότητα Γλώσσα και μαθησιακές Δυσκολίες: Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ανάγνωση 9η ενότητα Προσαρμογές περιεχομένου σπουδών της Γλώσσας της Α Β και Γ Δημοτικού-Παρουσίαση των αντίστοιχων εργασιών 10η ενότητα Εκπαιδευτική παρέμβαση στα Μαθηματικά: δείγματα παρεμβάσεων 11η ενότητα Προσαρμογές περιεχομένου σπουδών των μαθηματικών της Δ Ε και ΣΤ Δημοτικού-Παρουσίαση των αντίστοιχων εργασιών 12η ενότητα Προσαρμογές άλλων μαθημάτων: η περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας 13η ενότητα Ανασκόπηση όλων των θεματικών ενοτήτων – προετοιμασία εξετάσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σωτηρία Τζιβινίκου
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ