Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό


Η ποιότητα αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα της τρέχουσας δεκαετίας. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχει πλέον εισέλθει στην επιχειρηματική πρακτική και αντιπροσωπεύει την «έννοια-κλειδί» σε όρους στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η κεντρική ιδέα και ο βασικός κατευθυντήριος άξονας του σχεδιασμού και της οργάνωσης - διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η παροχή μίας ποιοτικής εξυπηρέτησης, ενός συνολικού προϊόντος ποιότητας που να υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη. Η ποιότητα εξυπηρέτησης και το ανθρώπινο δυναμικό συνθέτουν τη βάση επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε συνθήκες υπερπροσφοράς, έντονου ανταγωνισμού και ύφεσης. Στην παρούσα δημοσίευση αναλύεται συνοπτικά η έννοια και φιλοσοφία της ποιότητας και οι απαραίτητες προϋποθέσεις επίτευξής της. Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική ποιότητας. Αφού αναλυθεί ο όρος ποιότητα, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφορες στρατηγικές επίτευξης της ποιότητας, με το αντίστοιχο λογικό υπόβαθρό τους. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι παράμετροι και τα συστατικά στοιχεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές θα έχουν τις: ΓΝΩΣΕΙΣ ώστε να μπορούν να: Αναγνωρίζουν την διαφορές ανάμεσα στην ποιότητα Αναγνωρίζουν τη σημασία της ποιότητας την υλοποίησης της στρατηγικής της επιχείρησης Προσδιορίζουν τη ποιότητα  στο πλαίσιο της τμηματοποίησης και της χωροθέτησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ώστε να μπορούν να: Διακρίνουν τα  είδη της ποιότητας Εξετάζουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα της αγοράς Κατανοούν τις βασικές δραστηριότητες της ποιότητας Να παράγουν (συγγράψουν) αναφορές ποιότητας για τις βιομηχανικές αγορές ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση) ώστε να μπορούν να: Αναπτύσσουν βιομηχανικά ποιοτικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς Αναπτύσσουν αναλυτική και κριτική σκέψη για τις βιομηχανικές αγορές Αξιολογούν, να προτείνουν και να αξιοποιούν την ποιότητα  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Η Ιστορία της  Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ορισμός Ποιότητας Αξιώματα και Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Θεωρητική Ανάπτυξη του Μάνατζμεντ Ποιότητας Αντικειμενικοί Σκοποί της Δ.Ο.Π. Η Διαχρονική Πλήρης Ικανοποίηση του Πελάτη Η Διαχρονική Πλήρης Ικανοποίηση του Πελάτη μέσω της Ικανοποίησης των Εργαζομένων Στοιχεία Ολικής Ποιότητας-Συστήματα Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας (Statistical Process Control) Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες -.Ιδιαιτερότητες των Υπηρεσιών έναντι του Βιομηχανικού Τομέα και Επιπτώσεις τους για τη Δ.Ο.Π- Βασικά Συστατικά Ποιότητας στις Υπηρεσίες Δομικά Στοιχεία της Δ.Ο.Π. στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις  Η Σημασία της Ποιότητας στις Προσφερόμενες Τουριστικές Υπηρεσίες Στρατηγικές Σχεδιασμού Ποιότητας-  Η Συμβολή της Επιθεώρησηςστην Ανάπτυξη της Ποιότητας Η Συνεισφορά του Ελέγχου στην Ανάπτυξητης Ποιότητας Υλοποίηση του Μάνατζμεντ Ποιότητας- Η Επιχείρηση  - Δέσμευση των Διευθυντικών Στελεχών Αλλαγή Νοοτροπίας στην Επιχείρηση- Συμβολή της Διοίκησης στην Εφαρμογή του Μ.Ο.Π. Ολική Ποιότητα στους Ανθρώπινους Πόρους (Total Quality Human Resource Management TQHRM)-Σημασία, Στόχοι και Δραστηριότητες της Ολικής Ποιότητας στους Ανθρώπινους Πόρους Σύντομη Ιστορική Αναφορά στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στους Ανθρώπινους Πόρους ως Εργασιακό Σύστημα Υψηλής Απόδοσης-Συμμετοχή και Ενδυνάμωση των Εργαζομένων Employee Involvement &Employee Empowerment)-Κύκλοι Ποιότητας (Quality Circles) Αντίσταση σε Συμμετοχή των Εργαζομένων-Ενδυνάμωση των Εργαζομένων -Εκπαίδευση Διαδικασίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους Ανθρώπινους Πόρους (Processes) Θεωρίες παρακίνησης και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στους Ανθρώπινους Πόρους Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Ποιότητας Τυποποίηση και Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας  Είδη Προτύπων - Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας ISO - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πιστοποίηση Ποιότητας στον Κλάδο του Τουρισμού  Το Ελβετικό Σήμα Ποιότητας για τον Τουρισμό- Το Σήμα Ποιότητας για το Συνεδριακό Τουρισμό

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Γιώργος Απλαδάς
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ