ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι


Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των βασικών αρχών της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης των επιχειρήσεων που εστιάζει στην αρχή της σωστής επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων και των εννοιών και μεθόδων που αφορούν την Αξιολόγηση τους και τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων, υπό καθεστώς βεβαιότητας και υπό καθεστώς κινδύνου, της εξεύρεσης πόρων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος κεφαλαίου και την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση των κεφαλαίων αυτών έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο πλούτος των μετόχων. Ο φοιτητής εισάγεται στην έννοια του κινδύνου, στον υπολογισμό του και την ενσωμάτωση του στην αξιολόγηση επενδύσεων και στο κόστος του κεφαλαίου της επιχείρησης. Αναλύονται οι πηγές χρηματοδότησης και ο υπολογισμός του κόστους του κεφαλαίου κάθε πηγής χρηματοδότησης.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχει επιτευχθεί η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές σχετικά με την έννοια και τις πρακτικές της σωστής χρηματοοικονομική διοίκησης των επιχειρήσεων που οδηγούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Νόημα Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων. Διαχρονική Αξία Χρήματος, Μελλοντική και Παρούσα Αξία. Εφαρμογές. Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων, ΚΠΑ, ΕΒΑ, περίοδος επανείσπραξης. Σύγκριση Κριτηρίων Αξιολόγησης. Λόγοι ασυμφωνίας. Ανάλυση Καθαρών  Ταμειακών  Ροών. Αξιολόγηση Επενδύσεων σε καθεστώς  πληθωρισμού και σε Καθεστώς Κινδύνου. Έννοια και Μέτρηση του Κινδύνου. Υπόδειγμα  CAPM.  Εφαρμογές.  Πηγές  Χρηματοδότησης. Έμμεση  και Άμεση Χρηματοδότηση.  Ανάλυση Ομολογιών και Μετοχών.  Υποδείγματα  Αποτίμησης  Μετοχών.  Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου. Μόχλευση και Τιμή Μετοχής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φωτεινή Βούλγαρη
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ