ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - Open Courses


Το μάθημα είναι προσανατολισμένο σε μία «μικρο-» θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση του καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Η έμφαση του μαθήματος δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις στο μάρκετινγκ, των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνουν: διαδικασία λήψης αποφάσεων και επεξεργασία πληροφοριών από τον καταναλωτή, αντιλήψεις καταναλωτή, προσήλωση στη μάρκα και ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, μέτρηση και αλλαγή στάσεων, δημοψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις, επιδράσεις περίστασης και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί: Στην περιγραφή και κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και πρακτικών της Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τον καταναλωτή στη διαδικασία λήψης απόφασης. Στη σύνδεση της θεωρίας με τη διοικητική πρακτική και συγκεκριμένα στην κατανόηση των επιπτώσεων της Συμπεριφοράς Καταναλωτή στη διαμόρφωση Στρατηγικών Μάρκετινγκ


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μολονότι δεν υπάρχουν επίσημες προϋποθέσεις για αυτό το μάθημα, είναι απαραίτητο για τους μαθητές να έχουν μια ικανοποιητική κατανόηση των Αρχών Μάρκετινγκ.


Περιεχόμενα

1) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣo Βασικοί Ορισμοίo Χρήμαo Συναλλαγή o Προϊόνo Μάρκαo Το Μάρκετινγκ o Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝo Έρευνα της Συμπεριφοράς του Καταναλωτήo Προσεγγίσεις στη Λήψη Καταναλωτικών Αποφάσεωνo Η Γνωστική Διαδικασία Λήψης Απόφασης o Το Γενικό Υπόδειγμα Συμπεριφοράς Καταναλωτήo Το Μαύρο Κουτί του Καταναλωτήo Ο Άνθρωπος και οι Συνθήκες Αγοράς3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣo Αντίληψηo Επιλεκτική Αντίληψηo Ερμηνεία & Απεικονίσειςo Μάθησηo Μνήμηo Αυτοαντίληψηo Προσωπικότηταo Στάσεις4) ΟΜΑΔΕΣ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΓΝΩΜΗΣo Ομάδες & Καταναλωτική Συμπεριφοράo Ομάδες Αναφοράςo Οικογένειαo Καθοδηγητές Γνώμης5) ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ o Η Έννοια της Κουλτούραςo Επιμέρους Κουλτούρεςo Εκφάνσεις της Κουλτούραςo Η Επίδραση των Κοινωνικών Τάξεωνo Ειδικά Θέματα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Άννα Ζαρκάδα
Τμήμα: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ