Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου - Open Courses


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τους βασικούς κανόνες αποτίμησης τους, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και το τρόπο λειτουργίας των επιμέρους αγορών. Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος, τις αγορές μετοχών, τις αγορές παραγώγων προϊόντων, και τις αγορές χρήματος. Έμφαση θα δοθεί στη έννοια, και σημασία, της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της.


Στόχοι Μαθήματος

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:  Να αναπτυχθούν και παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες των αγορών χρήηματος και κεφαλαίου  Να συζητηθεί και παρουσιαστεί με πρακτικά παραδείγματα το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ομολόγων, των αγορών μετοχών, και των αγορών παραγώγων συμβολαίων  Να παρουσιαστούν υποδείγματα αποτίμησης χρηματοπιστωτικών μέσων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου  Να συζητηθεί η έννοια, και σημασία, της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και η ανάλυση των ιδιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της  Να παρουσιαστεί ή έννοια και ο υπολογισμός του κινδύνου και της απόδοσης χαρτοφυλακίων Με το πέρας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει τα εξής:  Eurobond markets, Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας, Credit Default Swaps, Δομημένα Ομόλογα, Ομόλογα Καταστροφής. Διαπραγμάτευση Ομολόγων, Αποδόσεις Ομολόγων, Η καμπύλη των τρεχόντων & προθεσμιακών επιτοκίων, Τιμολόγηση Ομολόγων, Τιμολόγηση με μη-σταθερά προεξοφλητικά επιτόκια, απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου, διαφοροποίηση κινδύνου, αποδοτικά χαρτοφυλάκια, καμπύλη ελάχιστου κινδύνου, θεωρία χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory) Markowitz, παραδείγματα, Ανταλλαγή Επιτοκίων, Arbitrage Επιτοκίων, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ανταλλαγή Συναλλάγματος, Χρήση swap επιτοκίων & συναλλάγματος, Τράπεζες, Αποτίμηση ανταλλαγών επιτοκίου & συναλλάγματος, παραδείγματα, Χρηματιστήριο Παραγώγων, Προϊόντα, Futures & Forwards – Διαπραγμάτευση, Επενδύσεις και στρατηγικές κάλυψης κινδύνου, Options στο ΧΠΑ, Διαπραγμάτευση, Παραδείγματα, Προϊόντα σε συνάλλαγμα, Τιμολόγηση Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, Binomial Trees, χρηματοοικονομικό σύστημα, ΙPOs, συμμετρικές και μη θεωρίες πληροφόρησης, οργανωμένες αγορές, ΧΑ, εισαγωγή κινητών αξιών στις αγορές του ΧΑ, υποχρεώσεις


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή & Ορισμοί, Διεθνείς αγορές ομολόγων – Eurobond markets, Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας, Credit Default Swaps, Δομημένα Ομόλογα, Ομόλογα Καταστροφής. Διαπραγμάτευση Ομολόγων, Αποδόσεις Ομολόγων, Η καμπύλη των τρεχόντων & προθεσμιακών επιτοκίων, Τιμολόγηση Ομολόγων, Τιμολόγηση με μη-σταθερά προεξοφλητικά επιτόκια, απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου, διαφοροποίηση κινδύνου, αποδοτικά χαρτοφυλάκια, καμπύλη ελάχιστου κινδύνου, θεωρία χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory) Markowitz, παραδείγματα, Ανταλλαγή Επιτοκίων, Arbitrage Επιτοκίων, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ανταλλαγή Συναλλάγματος, Χρήση swap επιτοκίων & συναλλάγματος, Τράπεζες, Αποτίμηση ανταλλαγών επιτοκίου & συναλλάγματος, παραδείγματα, Χρηματιστήριο Παραγώγων, Προϊόντα, Futures & Forwards – Διαπραγμάτευση, Επενδύσεις και στρατηγικές κάλυψης κινδύνου, Options στο ΧΠΑ, Διαπραγμάτευση, Παραδείγματα, Προϊόντα σε συνάλλαγμα, Τιμολόγηση Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, Binomial Trees, χρηματοοικονομικό σύστημα, ΙPOs, συμμετρικές και μη θεωρίες πληροφόρησης, οργανωμένες αγορές, ΧΑ, εισαγωγή κινητών αξιών στις αγορές του ΧΑ, υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην κεφαλαιαγορά, κατάχρηση αγοράς και εποπτεία, επιτροπή κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, Αποτίμηση και Ανάλυση, Τεχνική Ανάλυση, Προϋποθέσεις, Μορφές, Εμπειρικός Έλεγχος, Τεστ συσχέτισης & πρόσημων, Εποχικά φαινόμενα, Φαινόμενα Κεφαλαιοποίησης, P/BV, Ρ/Ε, Μελέτες γεγονότων, Αντίδραση επενδυτών σε πληροφορίες, Επανάληψη και συμπεράσματα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Σπύρος Σπύρου
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ