Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων - Open Courses


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ρόλο των τεχνολογιών της πληροφορίας μέσα στα οργανωσιακά και κοινωνικά συστήματα που αυτές υποστηρίζουν. Έμφαση δίνεται στη εννοιολογική θεμελίωση των συστημάτων εργασίας ως οργανωσιακά συστήματα που περιέχουν τεχνολογία καθώς και στον τρόπο που αναλύονται τα συστήματα αυτά με βάση 5 κύριες οπτικές: δομή, απόδοση, υποδομές, περιβάλλον και κίνδυνοι (για την λειτουργία τους). Κεντρικό ζήτημα της ανάλυσης αποτελούν οι επιχειρηματικές/επιχειρησιακές διαδικασίες σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες που ενσωματώνονται σε αυτές. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους και κατηγορίες επιχειρηματικών διαδικασιών και τα είδη υποστήριξης που παρέχουν οι πληροφοριακές τεχνολογίες στους συμμετέχοντες σε αυτές. Επίσης θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν στην πράξη τις τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (event driven modeling), με χρήση εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού (ARIS toolset). Εξηγείται και επιδεικνύεται παραδειγματικά η ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων εργασίας και διαδικασιών σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Τέλος οι φοιτητές εφαρμόζουν στην πράξη το πλαίσιο και τις τεχνικές ανάλυσης που γνώρισαν στο μάθημα εκπονώντας μελέτη συστήματος εργασίας και επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό οργανισμό ή επιχείρηση. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες: • Το πλαίσιο της οργανωσιακής ανάλυσης συστημάτων που υποστηρίζονται/βασίζονται σε τεχνολογία • Τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς • Συστήματα εργασίας: εννοιολογική θεμελίωση, συστατικά μέρη, 5 οπτικές ανάλυσης • Μοντελοποίηση διαδικασιών βασισμένη σε επιχειρηματικά γεγονότα (event-driven modeling) • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Αρχιτεκτονικής • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Απόδοσης • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Υποδομής, του Περιβάλλοντος και του Κινδύνου • Εφαρμόζοντας τις τεχνικές επιχειρησιακής ανάλυσης σε πραγματική περίπτωση • Ο κύκλος διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών


Στόχοι Μαθήματος

Εννοιολογική θεμελίωση συστημάτων εργασίας ως οργανωσιακά συστήματα που περιέχουν τεχνολογία καθώς και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ανάλυση των εν λόγω συστημάτων με βάση 5 οπτικές: δομή, απόδοση, υποδομές, περιβάλλον και κίνδυνοι. Κατανόηση του ρόλου των τεχνολογιών πληροφορίας για τα κοινωνικά και οργανωσιακά συστήματα. Εξοικείωση με τύπους και κατηγορίες επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς και των τρόπων υποστήριξης αυτών και των συμμετεχόντων σε αυτές από πληροφοριακές τεχνολογίες. Κατανόηση και εφαρμογή τεχνικών μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (event driven modeling) με χρήση εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού (ARIS toolset). Ανάλυση και αξιολόγηση διαδικασιών και συστημάτων σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης μέσω εκπόνησης μελέτης συστήματος εργασίας και επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό οργανισμό ή επιχείρηση.  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δ.Ε.  


Περιεχόμενα

Το πλαίσιο της οργανωσιακής ανάλυσης συστημάτων που υποστηρίζονται / βασίζονται σε τεχνολογία. Τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς. Συστήματα εργασίας: εννοιολογική θεμελίωση, συστατικά μέρη, 5 οπτικές ανάλυσης. Μοντελοποίηση διαδικασιών βασισμένη σε επιχειρηματικά γεγονότα (event driven modelling). Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Αρχιτεκτονικής. Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Απόδοσης. Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Υποδομής, του Περιβάλλοντος και του Κινδύνου. Εφαρμόζοντας τις τεχνικές επιχειρησιακής ανάλυσης σε πραγματική περίπτωση. Ο κύκλος διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αγγελική Πουλυμενάκου
Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ