Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες


-


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Φασματική Ανάλυση:Περιγραφή κυματομορφών στο πεδίο συχνοτήτων, αντιστοιχία μεταξύ περιγραφής κυματομορφών στο χρονικό πεδίο και το πεδίο συχνοτήτων. Ανάλυση Fourier σε περιοδικά σήματα.Κανονικοποιημένη ισχύς. Το θεώρημα του Parseval. Συνάρτηση δειγματοληψίας και φάσμα σειράς ορθογωνίων παλμών. Ανάλυση Fourier σε μη περιοδικά σήματα. Μετασχηματισμός Fourier σε περιοδικά και μη περιοδικά σήματα. Ενέργεια μη περιοδικού σήματος. Απόκρισηγραμμικού συστήματος. Συνάρτηση μεταφοράς δικτυώματος. Κρουστική απόκριση και συνέλιξη, ανάλυση δικτυώματος μέσα από τη μελέτη της κρουστικής του απόκρισης. Μεταφορά ισχύος και ενέργειας μέσω δικτυώματος. Περιορισμός εύρους ζώνης κυματομορφών, συναρτήσεις μεταφοράς φίλτρων.Συστήματα διαμόρφωσης πλάτους: Μετατόπιση συχνότητας. Τεχνικές μετατόπισης συχνότητας. Ανάκτηση σήματος βασικής ζώνης. Διαμόρφωση πλάτους, χαρακτηριστικά κυματομορφών διαμορφωμένων κατά πλάτος. Συντελεστής διαμόρφωσης. Διαμορφωτές και ισοσταθμισμένοι διαμορφωτές. Διαμορφώσεις SSB, DSB και DSB-SC. Αποδιαμόρφωση με δίοδο. Σύγχρονη αποδιαμόρφωση. Πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας.Συστήματα διαμόρφωσης συχνότητας:Διαμόρφωση γωνίας. Διαμόρφωση φάσης και διαμόρφωση συχνότητας. Τεχνικές διαμόρφωσης συχνότητας, χαρακτηριστικά κυματομορφών διαμορφωμένων κατά συχνότητα. Τεχνικές διαμόρφωσης φάσης, αρακτηριστικά κυματομορφών διαμορφωμένων κατά φάση. Απόκλιση φάσης και συχνότητας. Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά γωνία. Φασματικοί συντελεστές Bessel. Επίδραση του δείκτη διαμόρφωσης στο εύρος ζώνης. Διαμόρφωση FM σταθερού εύρους ζώνης. Φάσμα διαμόρφωσης γωνίας στενής ζώνης. Φάσμα διαμόρφωσης γωνίας ευρείας ζώνης (WBFM). Σύστημα Armstrong. Πολλαπλασιασμός συχνότητας.Αποδιαμόρφωση FM. Στερεοφωνική μετάδοση FM. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό:Μελέτη συστημάτων για την μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Το θεώρημα της δειγματοληψίας. Διαμόρφωση ΡΑΜ. Κβάντιση και κωδικοποίηση.Παλμοκωδική (PCM) διαμόρφωση. Διαμόρφωση Δέλτα. Διαφορική διαμόρφωση Δέλτα (σύντομη επισκόπηση).Μαθηματική παράσταση του θορύβου:Πηγές θορύβου, μαθηματικήπαράσταση και στατιστικά χαρακτηριστικά του θορύβου (συνοπτικά)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Στρατάκης
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: Άλλο Ίδρυμα
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ