Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης


Έννοια και ορισμός πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση. Δομή και πλαίσιο ανάλυσης. Σχέση πληροφοριακών συστημάτων και management. Στοιχεία τεχνο- λογίας. Επεξεργασία δεδομένων. Οργάνωση δεδομένων. Ανά- λυση και σχεδίαση συστημάτων, εφαρμογές. Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Βασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems, MIS). Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Διοικήσεως (Π.Σ.Δ.). Περιβάλλον των Π.Σ.Δ. Θέματα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα Π.Σ.Δ. Ανταγωνιστι- κά πλεονεκτήματα. Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση περι- πτώσεων. Στρατηγικός προγραμματισμός της επιχειρήσεως και Π.Σ.Δ.


Στόχοι Μαθήματος

Να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές προκει-μένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντοςπληροφορικής στη σύγχρονη επιχείρηση και τις λειτουργικέςτης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Έννοια και ορισμός πληροφοριακών συστημάτων διοίκησηςστη σύγχρονη επιχείρηση. Δομή και πλαίσιο ανάλυσης. Σχέσηπληροφοριακών συστημάτων και management. Στοιχεία τεχνο-λογίας. Επεξεργασία δεδομένων. Οργάνωση δεδομένων. Ανά-λυση και σχεδίαση συστημάτων, εφαρμογές. Αξιολόγηση καιστρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων.Βασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης(Management Information Systems, MIS). Δομή ΠληροφοριακούΣυστήματος Διοικήσεως (Π.Σ.Δ.). Περιβάλλον των Π.Σ.Δ. Θέματαεπικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων στα Π.Σ.Δ. Ανταγωνιστι-κά πλεονεκτήματα. Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση περι-πτώσεων. Στρατηγικός προγραμματισμός της επιχειρήσεως καιΠ.Σ.Δ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Κοπανάκης
Τμήμα: Εμπορίας και Διαφήμισης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ