Μεθοδολογία ΈρευναςΣτόχοι Μαθήματος

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές θα έχουν τις: ΓΝΩΣΕΙΣ ώστε να μπορούν να: Αναγνωρίζουν την αξία της επιστημονικής έρευνας Επιλέγουν και να συνδυάζουν βιβλιογραφικές πηγές για την ανάπτυξη επιστημονικού λόγου Προσδιορίζουν ερευνητικά ερωτήματα Περιγράφουν τα κατάλληλα εργαλεία διεξαγωγής έρευνας Επιλέγουν ένα θέμα επιστημονικής έρευνας που θα οδηγεί στην εκπόνηση επιστημονικής (πτυχιακής) εργασίας Συνδυάζουν αποτελέσματα με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ώστε να μπορούν να: Διακρίνουν τα είδη της επιστημονικής έρευνας και μεθοδολογίας Εκτιμούν τις παραμέτρους εκτέλεσης και ανάλυσης της έρευνας Εξετάζουν ποιοτικά ποσοτικά δεδομένα ανάλυσης Υπολογίζουν ποσοτικά δεδομένα ανάλυσης Να διεξάγουν εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους Να παράγουν (συγγράψουν) ένα ορθά διαρθρωμένο κείμενο επιστημονικής εργασίας Να συνοψίσουν τα σημαντικά και πρωτότυπα συμπεράσματα της επιστημονικής εργασίας ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ώστε να μπορούν να Σχεδιάζουν και να διεξάγουν μικρής κλίμακας επιστημονικές έρευνες Αναπτύσσουν αναλυτική και κριτική σκέψη Αξιολογούν και να αξιοποιούν ευρήματα ερευνών και δεδομένα ως επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων Συνθέτουν και να οργανώνουν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία Υποστηρίζουν την επιστημονική τους έρευνα σε επίπεδο παρουσίασης  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας – Βασικές Έννοιες Είδη Έρευνας Σχεδιασμός Επιστημονικής Έρευνας - Μεθοδολογία Δευτερογενής Έρευνα Πρωτογενής Έρευνα – Είδη Ερευνών Πεδίου Ερωτηματολόγιο Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων Ι Ανάλυση Ποσοτικών Στοιχείων ΙΙ Συνέντευξη – Ποιοτικές Τεχνικές Ανάλυση Ποιοτικών Στοιχείων ∆ειγματοληψία Οργάνωση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

(A-)


Εκπαιδευτές: ,
Τμήμα:
Ίδρυμα: Άλλο Ίδρυμα
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ