Τουριστικό Δίκαιο


Το μάθημα έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο φοιτητής αφενός τις αρχές και την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού, αφετέρου την κατά χρόνο οργάνωση του κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό. Η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του Τουρίστα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.


Στόχοι Μαθήματος

Η απόκτηση γνώσεων, η διαμόρφωση κριτικού πνεύματος και η εξοικείωση των φοιτητών  με ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών και επιχειρήσεων του τουρισμού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στους οποίους πρόκειται να εργαστούν ως επαγγελματίες μετά την αποφοίτησή τους. Ο φοιτητής να έχει τη δυνατότητα: Ø Εφαρμογής κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας  Ø Κατανόησης εννοιών όπως αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, χωροταξική αναδιάρθρωση Ø παροχής και άσκησης των δικαιωμάτων του τουρίστα   Ø  κατανόησης της οργάνωσης της Κυβέρνησης για τον τουρισμό   Ø κατανόησης του θεσμού της χορηγίας για τον τουρισμό, ιδιαίτερα για την ανάδειξη των προορισμών του πολιτισμικού τουρισμού   Ø κατανόησης των βασικών θεσμών ειδικών μορφών τουρισμού. Στόχος του μαθήματος είναι και η ανάπτυξη μίας κοινωνικοπολιτικής συνείδησης χρηστικής στην ιδιωτική ζωή (δικαιώματα του τουρίστα) και στη δημόσια ζωή (δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και στις κυβερνητικές υπηρεσίες για τον τουρισμό) των ανθρώπων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

Απαρχές της οργάνωσης του τουρισμού στην Ελλάδα Οι επόμενες περίοδοι της ιστορίας των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής Η τρέχουσα περίοδος της ιστορίας των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής Αποδυνάμωση του ΕΟΤ Ο Ν. 4276/2014 με έμφαση στον τουρισμό υπαίθρου Χορηγία για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας Τα οικιστικά πολιτιστικά αγαθά και η χωροταξία Η διττή καινοτομία του Ν. 3201/2003 Εισαγωγή στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Ειδικές μορφές τουρισμού κατά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Ο Πολιτισμικός Τουρισμός κατά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Νομικό καθεστώς της τουριστικής προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς - Ανακεφαλαίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αντώνιος Μανιάτης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Κατεύθυνση κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ