Διαχείριση έργων και εργοταξίων (Θ)


Εργοτάξιο, παρουσίαση και ανάλυση των παραγόντων λειτουργίας. Χρόνος-κόστος-μέσα.Εγκαταστάσεις και οργανωτική δομή εργοταξίου. Διαχείριση τεχνικών έργων. Προτυποποίηση εργασιών, χρονικός προγραμματισμός. Ανάλυση έργου σε επίπεδα ελέγχου (WBS, PBS, OBS).Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Προγραμματισμός μέσων παραγωγής. Εξομάλυνση πόρων. Μέθοδοι επιτάχυνσης έργων. Κόστος έργων και οικονομικός προγραμματισμός (πραγματικό – συμβατικό κόστος). Έλεγχος πορείας υλοποίησης και φυσικού αντικειμένου του έργου. Δείκτες χρονικής και οικονομικής παρακολούθησης. Διορθωτικές κινήσεις. Τεχνικές βελτιστοποίησης σε προβλήματα ανάθεσης εργασιών, μεταφοράς και αποθεμάτων πρώτων υλών, ουρών αναμονής, χρήση δομικών μηχανών, κατανομή πόρων και εργατικού δυναμικού. Χωματουργικές εργασίες: χαλάρωση, εκσκαφή, φόρτωση, προώθηση, κλπ. Εκμετάλλευση – απόδοση - παραγωγικότητα μηχανημάτων ΤΕ, ανάλυση εργασίας δραστηριοτήτων (WBS), βασικός κύκλος εργασίας μηχανήματος, λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση δραστηριοτήτων. Εκσκαπτικά και μεταφορικά μηχανήματα, μηχανήματα φόρτωσης, Υπολογισμός αντιστάσεων, ταχύτητας κίνησης, παραγωγικότητας και ωριαίου κόστους αυτόνομης και συνδυασμένης λειτουργίας μηχανημάτων για τις βασικές εργασίες στο εργοτάξιο. Επίβλεψη κατασκευής, τεχνικοί και οικονομικοί έλεγχοι. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (επιτήρηση, καταγραφή, διακίνηση υλικού) και τεχνολογίες πληροφορικής (ΤΠΕ) στα τεχνικά έργα. Ασφάλεια κατασκευών, υποχρεώσεις εργολήπτη και υπεργολάβων. Διαχείριση ποιότητας και υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα. Νομοθετικό πλαίσιο. Σύνταξη προϋπολογισμού έργου. Κοστολόγηση μηχανικού εξοπλισμού, υλικών, εργατικών και γενικών εξόδων ενός έργου ή κατασκευής. Χρηματοδοτικό διάγραμμα. Υλοποίηση Μελετών, Υποβολή Προτάσεων, Συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, Σύνταξη Προσφορών – Εκπτώσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Να γνωρίζουν τη δομή, οργάνωση και διοίκηση ενός εργοταξίου. Να χειρίζονται θέματα χρονικού προγραμματισμού και διαχείρισης τεχνικών έργων και να υπολογίζουν αναλυτικά τη διάρκεια, τους πόρους και το κόστος ενός έργου Να σχεδιάζουν και οργανώνουν τη συνδυασμένη λειτουργία μιας ή συνεργαζόμενων δομικών μηχανών για την ολοκλήρωση μιας εργασίας επιλέγοντας τα καταλληλότερα μηχανήματα/εξοπλισμό. Να αναλύουν τη λειτουργία και να υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα του μηχανικού εξοπλισμού εργοταξίου και να εκφέρουν τεκμηριωμένες απόψεις για αποδοτική λειτουργία ή βελτίωση του. Να υποδεικνύουν λύσεις σε προβλήματα οργάνωσης εργοταξίου, μεταφοράς υλικών, προσωπικού, αποθεμάτων, προγραμματισμό εργασιών, κ.ά. Να μπορούν να αναζητήσουν και να κατανοήσουν την τεχνική νομοθεσία και να γνωρίζουν νομικής φύσης θέματα που άπτονται του επαγγελματικού τους αντικειμένου. Να εργάζονται και να λειτουργούν πάντοτε με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και στα εργοτάξια.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ο φοιτητής θεωρείται εξοικειωμένος με την ύλη των μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων και ιδίως με: "Πληροφορική & Προγραμματισμός" και "Οικονομοτεχνική Ανάλυση & Διαχείριση Ποιότητας".


Περιεχόμενα

Έργο, Επένδυση & Ανασκόπηση Οικονομικών Μαθηματικών Χρονικός Προγραμματισμός Έργων & Οικονομική Παρακολούθηση Εξομάλυνση Πόρων, Συντόμευση Έργου, Στοχαστική Ανάλυση Μεταφορά Υλικών Εργοταξίου – Ελάχιστος Πίνακας, Stepping Stone Δικτυακά Έργα & Βελτιστοποίηση σε Προβλήματα Δικτύων Διαχείριση Ουρών Αναμονής σε Έργα Βασικά Μηχανήματα τεχνικών έργων (ΜΤΕ) – Περιγραφή, λειτουργία Βασικά Μηχανήματα τεχνικών έργων (ΜΤΕ) –Κόστος, Παραγωγικότητα Αναθέσεις εργασιών & Βέλτιστη Κατανομή Προσωπικού Στοιχεία Διαχείρισης Κόστους Απόσβεση Μηχανημάτων, Αποθέματα Υλικών Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί, Προσφορές, Εκπτώσεις Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Μούσας
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.- Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ