Βάσεις Δεδομένων Ι (Ε)


Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τεχνολογία και τις έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή στις απαραίτητες βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων, των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) και των ΣΔΒΔ ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων, των ΣΒΔ και των Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΠΔΒΔ). Έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των εννοιών της σχεδίασης βάσεων δεδομένων της βασιζόμενης σε επιχειρησιακούς κανόνες και στην υλοποίηση με προϊόντα που υποστηρίζουν τη γλώσσα SQL, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών σχεδίασης και υλοποίησης ΣΒΔ. Με αυτήν την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος «Βάσης Δεδομένων ΙΙ».


Στόχοι Μαθήματος

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων και συστήματα βάσεων δεδομένων και να υλοποιήσουν βάσεις δεδομένων με χρήση γλώσσας SQL. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια: θα έχει κατανοήσει τα βασικά εργαλεία της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων και γνωστών ΠΔΒΔ, θα έχει κατανοήσει βασικά θέματα διαχείρισης όψεων (views) θα είναι σε θέση να αναλύσει επιχειρησιακούς κανόνες / περιορισμούς για να σχεδιάσει βάσεις δεδομένων, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης απλών βάσεων δεδομένων, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές χρήσης γλώσσας SQL για την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων θα έχει συνεργαστεί με τους συμφοιτητές της/του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου σχεδιασμού συστήματος βάσης δεδομένων και υλοποίησης με χρήση γλώσσας SQL


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα 


Περιεχόμενα

0. Εργαστήριο προσανατολισμού (orientation) - Δημιουργία και διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων (relational database) με πραγματικά Προϊόντα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Data Base Management Systems) 1. Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων με χρήση    του προϊόντος mySQL 2. Δημιουργία εννοιολογικού μοντέλου για βάση δεδομένων (conceptual model) – παράδειγμα μοντέλου για βάση δεδομένων διαχείρισης προσωπικού. 3. Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένωνμε χρήση   απλών και σύνθετων δηλώσεων  SQL (SQL statements) στα προϊόντα  mySQL και Oracle. Έμφαση σε θέματα αναζήτησης (queries, SELECT) 4. Υποαναζητήσεις (“εμφωλευμένες» δηλώσεις SELECT, SELECT … SELECT) στη γλώσσα SQL στα προϊόντα  mySQL και Oracle 5. Ταξινόμηση ORDER BY 6. Υποπρόταση GROUP BY. Χρήση υποπρότασης HAVING σε συνδυασμό με υποπρόταση GROUP BY 7. Συνδέσεις JOIN 8. Επανάληψη σε δηλώσεις SQL. Εμβάθυνση 9. Μελέτη Περιπτώσεως: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) – Μοντελοποίηση με συμβολισμό Navathe Elmasri και Κανονικοποίηση. Επανάληψη εντολών SQL. 10. Μελέτη Περιπτώσεως: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) – Μοντελοποίηση  και Κανονικοποίηση - Μοντελοποίηση με χρήση mySQL workbench. 11. Μελέτη Περιπτώσεως: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) - Ορισμός και χρήση όψεων (View). 12. Μελέτη Περιπτώσεως: Αμερικανικές Προεδρικές εκλογές. Σχεδίαση και υλοποίηση 13. Μελέτη Περιπτώσεως: Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Blue Sky. Σχεδίαση και υλοποίηση 14. Σύνδεση των προϊόντων Excel και Mysql] 15. Εξετάσεις – Θέματα και κάποιες ενδεικτικές λύσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Σκουρλάς
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ