Οικονομοτεχνική Ανάλυση & Διαχείριση Ποιότητας (Θ)


Βασικές έννοιες και μέθοδοι οικονομοτεχνικής ανάλυσης. Χρόνος και οικονομικές αξίες, Χρηματοροή. Συντελεστές προεξόφλησης. Μέθοδοι προεξόφλησης ταμειακών ροών. Τελική & παρούσα αξία κεφαλαίων. Καθαρή παρούσα αξία. Δάνεια, αποσβέσεις. Στοιχεία επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Επιχειρηματικές Τακτικές και σχέδια. Επενδύσεις, κατηγορίες επενδύσεων. Κριτήρια και μέθοδοι συγκριτικής οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Προγραμματισμός επενδύσεων. Ανάλυση κινδύνου, κόστους-οφέλους. Δένδρα αποφάσεων. Νεκρό σημείο. Ανάλυση ευαισθησίας. Εισαγωγή στη βέλτιστη διαχείριση έργων μηχανικού. Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Μέθοδοι PERT / CPM, Κρίσιμης Διαδρομή. Δικτυωτή ανάλυση απεικόνισης των δραστηριοτήτων Περιθώρια δραστηριοτήτων. Το πιθανοτικό πρόβλημα, εύρεση πιθανού χρόνου ολοκλήρωσης. Προγραμματισμός πόρων. Βελτιστοποίηση έργων, βασικές έννοιες επιχειρησιακής έρευνας. Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και προβλήματα δικτυακής ανάλυσης έργων της ειδικότητας. Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφές κανονισμοί και διαδικασίες. Πρότυπα και οργανισμοί προτύπων. Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από Μηχανικούς. Τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας τεχνικών γραφείων για τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO (TQM).


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Να υπολογίζουν και να συγκρίνουν παρούσες και μελλοντικές αξίες αγαθών και οικονομικών μεγεθών Να υπολογίζουν με ακρίβεια Δανειακές συμβάσεις και Αποσβέσεις παγίων. Να αναλύουν και να συγκρίνουν με ακρίβεια επενδυτικά κατασκευαστικά πλάνα Να υποδεικνύουν βέλτιστες λύσεις σε έργα και προβλήματα της ειδικότητάς τους, Να διαχειρίζονται σύνθετα έργα και να προγραμματίζουν με ακρίβεια τη σειρά των εργασιών, να εκτιμούν σωστά τα περιθώρια και τις αποκλίσεις καθώς και τους απαιτούμενους πόρους. Να μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων της ειδικότητας με την αναζήτηση και χρήση των εγκεκριμένων τυποποιημένων διαδικασιών από τους αρμόδιους οργανισμούς Να εντάσσονται αρμονικά σε εταιρίες που λειτουργούν τηρώντας πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO) και να παρακολουθούν τις διαδικασίες πιστοποίησης τεχνικών γραφείων και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας τεχνικών έργων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

Οι επενδύσεις & ο ρόλος του χρόνου Δάνεια, Αποσβέσεις και Εφαρμογές των Πινάκων με τους Συντελεστές Προεξόφλησης Κριτήρια Αξιολόγησης (Appraisal) και Αποφάσεις Βελτιστοποίηση & Επιχειρησιακή Έρευνα Ελαχιστοποίηση Κόστους με το Γραμμικό Προγραμματισμό Βελτιστοποίηση Δικτυακών Έργων Χρονικός Προγραμματισμός Οικονομική Παρακολούθηση Έργου – Πόροι & Συντόμευση Απλά Παραδείγματα Προϋπολογισμού Έργων Εισαγωγή στον Ποιοτικό Έλεγχο (Α΄ Μέρος) Εισαγωγή στον Ποιοτικό Έλεγχο (Β΄ Μέρος) Επιχειρηματικότητα Νέες Τεχνικές & Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Μούσας
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ