Επιχειρησιακή Έρευνα Ι


Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ροές. Η Ροή Α, αφού αναδείξει τη σημασία και την κρισιμότητα της μαθηματικής μοντελοποίησης πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων παρουσιάζει μια σειρά από βασικές τεχνικές επίλυσης (γραφική επίλυση, Μέθοδος Simplex, Ανάλυση Ευαισθησίας, μέθοδος βορειοδυτικής γωνίας, μέθοδος MODI κ.ο.κ.) για διάφορα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (επιλογής προϊόντων - product mix, άριστης σύνθεσης προϊόντων - blending, προγραμματισμός παραγωγής, προγραμματισμός εργατικού δυναμικού, προβλήματα μεταφοράς και ανάθεσης κ.ο.κ.. Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων και στο Λογισμικό ARENA. Η Ροή Β αφορά τις ποσοτικές τεχνικές Διοίκησης Έργων (CPM/PERT - Βελτιστοποίηση Χρόνου/Κόστους), την Προσομοίωση Monte Carlo, Προβλήματα Συντομότερης Διαδρομής, Προβλήματα Ζευγνύοντος Δένδρου και την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Επιχειρησιακή Έρευνα Ι είναι να βοηθήσει το μηχανικό να επιλύσει πρακτικά προβλήματα δημιουργώντας κατάλληλη μαθηματική μοντελοποίηση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Μαθήματος.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα: Ορισμός, ιστορικό, βασικά χαρακτηριστικά, μεθοδολογία, κατηγορίες προβλημάτων. Προβλήματα Μαθηματικού Προγραμματισμού. Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ): Ορισμός και τυπικές μορφές του μαθηματικού προτύπου ΓΠ. Θεωρία επίλυσης προβλημάτων ΓΠ, μέθοδος SIMPLEX για την επίλυση προβλημάτων ΓΠ, μέθοδος μεγάλου Μ, SIMPLEX, δυαδικό πρόβλημα και ανάλυση ευαισθησίας. Ειδικές μορφές του προβλήματος ΓΠ, το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα της αντιστοίχισης. Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό (ΑΠ). Τυπικές μορφές προβλημάτων ΑΠ. Δικτυωτή ανάλυση: Χρονικός προγραμματισμός έργων – Κατάστρωση δικτύου έργου. Μέθοδος CPM. Μέθοδος PERT. Βελτιστοποίηση κόστους. Πρόβλημα ζευγνύοντος δένδρου πρόβλημα συντομότερης διαδρομής πρόβλημα μέγιστης ροής και πρόβλημα περιοδεύοντος πωλητή. Ανάλυση κινδύνων: αποφάσεις με χρήση πιθανοτήτων, προσομοίωση Monte Carlo, ανάλυση ευαισθησίας. Πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης απόφασης: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία – AHP. Αναλυτική Δικτυακή Διαδικασία – ANP.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σταύρος, Κωσταντίνος Πόνης, Κηρυττόπουλος
Τμήμα: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ