Περιβαλλοντική Επιστήμη


Το μάθημα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο της Σχολής των Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με την επιστημονική εξέταση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και των περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθρωπογενείς κυρίως αιτίες. Παράλληλα επιδιώκει να γίνει μια σφαιρική αλλά και εμπεριστατωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που υφίστανται σήμερα.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στην Περιβαλλοντική Επιστήμη μέσω της πολυεπιστημονικής διάστασής της, να τους γνωστοποιήσει  τη φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων  που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, να αναγνωρίσουν αλλά και να κατανοήσουν τις πηγές και επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων αλλά αλλά και των στερεών αποβλήτων.    


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Αναλυτική, Ανόργανη και Οργανική Χημεία, Φυσική, Βιολογία, Βιοχημεία, Φυσικοχημεία, Μαθηματικές επιστήμες


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη: Πολυεπιστημονική διάσταση της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, φύση περιβαλλοντικών προβλημάτων, περιβαλλοντική Επιστήμη και Χημική Μηχανική, στοιχεία οικολογίας, τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας, οικοσυστήματα και ροή ενέργειας και ύλης, κύκλοι στοιχείων στο περιβάλλον, βιοποικιλότητα, ανθρωπογενείς διαταραχές του περιβάλλοντος. Ατμόσφαιρα και ατμοσφαιρική ρύπανση: Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας, ατμοσφαιρικοί ρύποι, πηγές και επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είδη ατμοσφαιρικής ρύπανσης επίδραση μετεωρολογικών συνθηκών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα, πλανητικής έκτασης ατμοσφαιρικές διαταραχές (μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, όξινη βροχή, κλιματικές αλλαγές), όρια ποιότητας ατμόσφαιρας, ρύπανση εσωτερικών χώρων. Δειγματοληψίες και μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων – Δίκτυο ατμοσφαιρικής ρύπανσης – Μελέτες περιπτώσεων. Υδατικό περιβάλλον και ρύπανση υδάτων: Χαρακτηρισμός υδάτων, κύκλος νερού, υδατικά οικοσυστήματα, ποιότητα και χρήσεις νερού, πηγές ρύπανσης (αστικά λύματα και υγρά βιομηχανικά απόβλητα), ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ρύπανση ωκεανών, δειγματοληψίες και έλεγχος ποιότητας υδάτων, ρυπαντικές παράμετροι (οργανοληπτικές, φυσικοχημικές, ανεπιθύμητες ουσίες, τοξικές, βιολογικές), ευτροφισμός. Στερεά απόβλητα και ρύπανση Περιβάλλοντος: Κατηγορίες και πηγές προέλευσης στερεών αποβλήτων, ρυπαντικές παράμετροι και επιπτώσεις στο Περιβάλλον. Οικιακά απορρίμματα, επικίνδυνα και ραδιενεργά απόβλητα. Διαχείριση απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων. Τεχνικές επεξεργασίας αποβλήτων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία – Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη (αειφορία): Νομοθετικό πλαίσιο και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, περιβαλλοντικοί δείκτες, οικονομικές συνιστώσες, ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αικατερίνη Χαραλάμπους, Μαρία Λοϊζίδου, Ιωάννης Ζιώμας
Τμήμα: Σχολή Χημικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ