Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων


To μάθημα "Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων" εξετάζονται αναλυτικά τα παρακάτω επιμέρους θέματα: • Ιστορικά στοιχεία δράσης ενζύμων και μικροοργανισμών στα τρόφιμα • Βιοχημεία νωπών τροφίμων • Ενζυμικές δράσεις στα τρόφιμα • Μικροβιακές δράσεις στα τρόφιμα • Θετικές επιδράσεις συστατικών τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου και βιολειτουργικά τρόφιμα.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, περιγραφικού δείκτη 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: • Να κατανοούν τις βασικές αρχές των παρακάτω: βιοχημεία ζωικών και φυτικών νωπών τροφίμων, ενδογενή ένζυμα τροφίμων, χρήση ενζύμων στην τεχνολογία τροφίμων, μικροβιακές δράσεις σε τρόφιμα, χρήση μικροοργανισμών στην τεχνολογία τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα. • Να επιλύουν ασκήσεις και θέματα που σχετίζονται με τις θεματολογίες του μαθήματος. • Να συνδυάζουν τις δράσεις ενζύμων, μικροοργανισμών και βιοδραστικών ενώσεων στις ιδιότητες και χαρακτηριστικά των τροφίμων. Γνώσεις • Γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και θεωριών που άπτονται των δράσεων ενζύμων, μικροοργανισμών και βιοδραστικών ενώσεων στα τρόφιμα. • Γνώση και κατανόηση της χρήσης ενζύμων, μικροοργανισμών και βιοδραστικών ενώσεων σε τρόφιμα. • Γνώση στη χρήση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Δεξιότητες • Δεξιότητες στην αποτίμηση δράσεων ενζύμων, μικροοργανισμών και βιοδραστικών ενώσεων σε τρόφιμα. • Σύνθετες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω ανάλυσης δεδομένων της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ικανότητες • Ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση του στην αντιμετώπιση προβλημάτων που άπτονται θεμάτων βιοχημείας και βιοτεχνολογίας τροφίμων. • Ικανότητα να αναλύει θέματα βιοχημείας και βιοτεχνολογίας τροφίμων • Ικανότητα να ερμηνεύει δεδομένα βιοχημείας και βιοτεχνολογίας τροφίμων • Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους φοιτητές ή ερευνητές σε θέματα βιοχημείας και βιοτεχνολογίας τροφίμων • Ικανότητα στην ομαδική εργασία αλλά και στον αυτοτελή τρόπο εργασίας. • Δυνατότητες εργασίας σε διεθνές περιβάλλον. Γενικές Ικανότητες • Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη. • Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο των σπουδών και σε συναφή μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας. • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών από τη διεθνή βιβλιογραφία και χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών σχετικών με την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων. • Απόκτηση του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού γνωστικού υπόβαθρου ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω εκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης και διδακτορικού. • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

• Ιστορικά στοιχεία δράσης ενζύμων και μικροοργανισμών στα τρόφιμα • Βιοχημεία νωπών τροφίμων • Ενζυμικές δράσεις στα τρόφιμα • Μικροβιακές δράσεις στα τρόφιμα • Θετικές επιδράσεις συστατικών τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου και βιολειτουργικά τρόφιμα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Ρούσσης
Τμήμα: Τμήμα Χημείας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ