Πυρηνική Φυσική ΙI


υρηνικά Πρότυπα (συλλογική κίνηση, ανεξάρτητη κίνηση νουκλεονίων). Πυρηνικές Αντιδράσεις (ελαστική - μη ελαστική σκέδαση, άμεσες αντιδράσεις, αντιδράσεις σύνθετου πυρήνα). Περιγράφονται δύο θεμελιώδη πυρηνικά πρότυπα για την περιγραφή των πυρηνικών ιδιοτήτων: Το πρότυπο της ανεξάρτητης κίνησης νουκλεονίων και το πρότυπο της συλλογικής κίνησης νουκλεονίων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, περιγράφονται βασικοί μηχανισμοί πυρηνικών αντιδράσεων που συμβαίνουν σε πειράματα με επιταχυντές και τα σχετικά θεωρητικά μοντέλα. Τονίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρίας και πειράματος, με σκοπό την κατανόηση των πυρηνικών ιδιοτήτων.


Στόχοι Μαθήματος

μοντέλα. Τονίζεται η σύνδεση της θεωρίας με το πείραμα. Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση Να ερμηνεύει τα χαρακτηριστικά των πυρηνικών φασμάτων που οφείλονται σε συμπεριφορά απλού σωματίου, όπως το spin, η ηλεκτρική και η μαγνητική ροπή των πυρήνων. Να ερμηνεύει τα χαρακτηριστικά των πυρηνικών φασμάτων που οφείλονται σε συλλογική κίνηση νουκλεονίων, όπως το spin και η πυρηνική ροπή αδράνειας. Να ερμηνεύει πειραματικά αποτελέσματα που σχετίζονται με βασικούς μηχανισμούς πυρηνικών αντιδράσεων, όπως η ελαστική σκέδαση, η σύντηξη βαρέων ιόντων και η αποδιέγερση του σύνθετου πυρήνα. Να εξοικειωθεί στην χρήση των φαινομενολογικών μοντέλων στην εξαγωγή χρήσιμων πυρηνικών παραμέτρων, όπως η εμβέλεια της πυρηνικής αλληλεπίδρασης, η ροπή αδράνειάς, η πυκνότητα των πυρηνικών καταστάσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Πυρηνική Φυσική Ι


Περιεχόμενα

1 - Το μοντέλο του αερίου Fermi 2 - Το μοντέλο των φλοιών 3 - Συλλογικά Φαινόμενα 4 - Ειδικά θέματα 5 - Εισαγωγή στις Πυρηνικές Αντιδράσεις 6 - Το οπτικό μοντέλο της ελαστικής σκέδασης και το στατιστικό μοντέλο της αποδιέγερσης του σύνθετου πυρήνα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Νικολής
Τμήμα: Τμήμα Φυσικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ