Φαρμακολογία Ι


Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει αρχικά την εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τη Φαρμακοκινητική, τη Φαρμακοδυναμική, την Τοξικότητα, την Ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη Συνταγογράφηση. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα φάρμακα του περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος, τα ναρκωτικά αναλγητικά και τα κλασικά αντιφλεγμονώδη αναλγητικά φάρμακα. Έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων, τις ιδιότητές τους, τις εφαρμογές τους στην κλινική πράξη (ενδείξεις) και τις ανεπιθύμητες ενέργειες τους.


Στόχοι Μαθήματος

Γενικώς, η Ιατρική Φαρμακολογία αποτελεί βασικό μάθημα για τον φοιτητή της Ιατρικής, που συνδέεται με όλα τα προηγηθέντα βασικά μαθήματα (κυρίως με τη Φυσιολογία, τη Βιολογική Χημεία και τη Βιολογία) και παράλληλα αποτελεί απαραίτητο κρίκο γιατί οι γνώσεις της Φαρμακολογίας συνεισφέρουν ουσιαστικά σε επόμενα μαθήματα όπως η η Νοσολογία, η Εσωτερική Παθολογία και η Θεραπευτική. Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος Ιατρική Φαρμακολογία Ι, αναπτύσσονται οι μαθησιακοί στόχοι με την παρακάτω δομή: 1. Αρχές της Φαρμακοκινητικής (η τύχη του φαρμάκου μέσα στον οργανισμό), 2. Αρχές της Φαρμακοδυναμικής (μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων και οι ιδιότητές τους) 3. Βασικές αρχές για την Τοξικότητα και τις Παρενέργειες των Φαρμάκων 4. Εστίαση σε βασικές αρχές ως προς την ανάπτυξη των φαρμάκων μέχρι και τη Συνταγογράφησή τους 5. Αρχές της Φαρμακοθεραπείας (εφαρμογές των φαρμάκων στην κλινική πράξη που περιλαμβάνει ενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και αντενδείξεις). 6. Κατανόηση του μηχανισμού δράσης των φαρμάκων ανά ομάδα ή σύστημα Απαραίτητη η αναφορά των ενδείξεων και της τοξικότητας 7. Λίστα φαρμάκων ανά ομάδα ή σύστημα που αναπτύσσεται 8. Αναγνώριση εκπροσώπων-φαρμάκων ανά σύστημα ή ομάδα (π.χ. εκπρόσωποι του αυτόνομου συστήματος, εκπρόσωποι που χαρακτηρίζουν τα αυτόχθονα βιοδραστικά συστήματα, εκπρόσωποι ομάδων φαρμάκων ΚΝΣ) 9. Ανάπτυξη του προφίλ του κάθε εκπροσώπου (μηχανισμός δράσης, φαρμακολογικές ιδιότητες, ενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες). Επειδή πρόκειται για μάθημα που από τη φύση του προβάλλει αυξημένες απαιτήσεις, η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ακαδημαϊκού έτους έχει αποδειχθεί απαραίτητη για την σταδιακή και αποτελεσματική εκμάθηση της ύλης. Η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις και η υποβολή ερωτήσεων ενθαρρύνονται από το ΔΕΠ του Εργαστηρίου και λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική αξιολόγησή τους


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Η Ιατρική Φαρμακολογία I διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο του 3ου έτους σπουδών (E΄ εξάμηνο). Απαιτούνται συνολικά 72 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: -Γενικές αρχές Φαρμακολογίας -Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα – Λείες μυϊκές ίνες –Αναλγητικά -Φάρμακα Κ.Ν.Σ, Αναισθητικά Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο: - Γενικές αρχές (Εισαγωγή, Φαρμακοκινητική, Μεταβολισμός, Φαρμακοδυναμική, Παρενέργειες-Τοξικότητα, Ανάπτυξη νέων φαρμάκων) - Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Χολινεργικά φάρμακα, Αντιχολινεργικά, Φάρμακα νευρομυϊκών συνάψεων, Αδρενεργικά, Αδρενολυτικά) - Αυτόχθονα Βιοδραστικά Μόρια (Ισταμίνη-Αντιϊσταμινικά, Σεροτονίνη-Αντισεροτονινεργικά, Κινίνες-Προσταγλανδίνες) - Αναλγητικά (Μη ναρκωτικά αναλγητικά –αντιφλεγμονώδη, Ναρκωτικά αναλγητικά) Φάρμακα ουρικής αρθρίτιδας) - Φάρμακα Κ.Ν.Σ. (Αντιψυχωσικά-Αγχολυτικά, Αντικαταθλιπτικά, Κατασταλτικά-Διεγερτικά/ Ουσίες κοινωνικής κατάχρησης, Αντιεπιληπτικά, Φάρμακα και Parkinson/Alzheimer) Αναισθητικά Επιπλέον πραγματοποιούνται 6 εργαστηριακά/φροντιστηριακά μαθήματα: • Φαρμακοκινητική • Συνέργεια και Ανταγωνισμός • Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα • Φλεγμονή-Αναλγητικά Φάρμακα • Φάρμακα που επιδρούν στο ΚΝΣ-Αντιψυχωσικά • Μυοχάλαση και Γενική Αναισθησία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μάριος Μαρσέλος, Μαρία Κωνσταντή, Περικλής Παππάς, Αικατερίνη Αντωνίου
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ