Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος


Η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ασχολείται με την επεξεργασία των σημάτων που υπάρχει στη φύση, η μορφή των οποίων, δεν καθιστά εύκολη την εξαγωγή της πληροφορίας που διαθέτουν. Σε αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στα βασικά σήματα που υπάρχουν, στην μετατροπή ενός σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό. Αναλύονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας και κβάντισης ενός σήματος. Περιγραφεται ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT) και ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) ενός σήματος. Τέλος μελετάται η σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων FIR και των IIR φίλτρων.


Στόχοι Μαθήματος

Να εισάγει τον σπουδαστή στη θεωρία και στις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοήσει θέματα που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία και μετάδοση σήματος και τις τεχνικές που την διέπουν.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος DSP: Εισαγωγή. Κατηγορίες σημάτων. Βασικά στοιχεία συστήματος DSP, Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Θεώρημα δειγματοληψίας. Σήματα διακριτού χρόνου (Είδη, ταξινόμηση). Συστήματα διακριτού χρόνου (Είδη, διαγράμματα, ταξινόμηση). Συνέλιξη (Convolution). Ιδιότητες. Ανάλυση συστημάτων LTI. Συστήματα περιγραφόμενα με εξισώσεις διαφορών. Συσχέτιση (Cross correlation, auto correlation). Συστήματα FIR και IIR. Μετ/σμός Ζ. Εφαρμογές στη λύση εξισώσεων διαφορών. Ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων. DTFT. Μετασχηματισμοί DFT, FFT. Πραγματοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου. Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Φασματική ανάλυση. Προσαρμοστικά φίλτρα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Θ. Αγγέλης
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ