Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τις εξής έννοιες παρουσίαση των γενικών αρχών της λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις (πάγιο ενεργητικό), αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων παγίου ενεργητικού, μέθοδοι απόσβεσης και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου κυκλοφορούν ενεργητικό - αποθέματα- απαιτήσεις, προγράμματα αποχωρήσεων και παροχές σε εργαζομένους, έσοδα - αναγνώριση εσόδου, διαχείριση συναλλαγματικών διαφορών, λογιστική επενδύσεων και λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων, παρουσίαση οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα, κόστος δανεισμού, αναβαλλόμενη φορολογία, φόροι εισοδήματος βάση οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις Αρχές, τους Κανόνες, τις Μεθόδους και τις Διαδικασίες που ακολουθούνται για την αποτύπωση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων μίας επιχειρηματικής μον'αδας, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  Επιδιώκεται οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, την συλλογιστική και την μεθοδολογία των διεθνών λογιστικών προτύπων και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις νέες λογισιτκές αρχές και πρακτικές, σε αντιστοιχία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου διεθνοποημένου περιβάλλοντος της λογιστικής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τις εξής έννοιες παρουσίαση των γενικών αρχών της λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις (πάγιο ενεργητικό), αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων παγίου ενεργητικού, μέθοδοι απόσβεσης και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου κυκλοφορούν ενεργητικό - αποθέματα- απαιτήσεις, προγράμματα αποχωρήσεων και παροχές σε εργαζομένους, έσοδα - αναγνώριση εσόδου, διαχείριση συναλλαγματικών διαφορών, λογιστική επενδύσεων και λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων, παρουσίαση οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα, κόστος δανεισμού, αναβαλλόμενη φορολογία, φόροι εισοδήματος βάση οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευάγγελος Χύτης
Τμήμα: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ