ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ &ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ


Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει: τη μεθοδολογία έρευνας, τις πηγές δεδομένων, τα είδη των ερευνών με ερωτηματολόγιο και τη λογική κατασκευής ερωτηματολογίου. Σύντομες αναφορές (επαναλήψεις) στη δειγματοληψία, την περιγραφική στατιστική και τις ποιοτικές έρευνες.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι: Να δώσει κατευθύνσεις και εργαλεία για τη διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας, Να τους προετοιμάσει για τη χρήση των εργαλείων αυτών στην πτυχιακή τους εργασία, Να εξηγήσει αναλυτικά όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, το σχηματισμό δειγμάτων, την κατασκευή ερωτηματολογίων, την ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών, Να συνδράμει στη λογική της ανάλυσης των παραμέτρων που επηρεάζουν το κεντρικό ερώτημα της μελέτης, Μέσα από αυτό να κατανοήσουν την προτεινόμενη από αυτούς μέθοδο, Να τους βοηθήσει να σκεφτούν σε ποιον απευθύνουν τις ερωτήσεις τους (τις οποίες προτείνεται να δοκιμάζουν πρώτα στον εαυτό τους),  Να κατανοήσουν τις τεχνικές εκείνες που αφορούν τις μεθόδους δειγματοληψίας, τα μεγέθη σφαλμάτων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των στατιστικών τους αναλύσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ποσοτικές Μέθοδοι


Περιεχόμενα

Συνοπτικά το περιεχόμενο μαθήματος χωρίζεται σε δύο μέρη: α) στο θεωρητικό και β) στο μεθοδολογικό   Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει: τη μεθοδολογία έρευνας, τις πηγές δεδομένων, τα είδη των ερευνών με ερωτηματολόγιο και τη λογική κατασκευής ερωτηματολογίου. Σύντομες αναφορές (επαναλήψεις) στη δειγματοληψία, την περιγραφική στατιστική και τις ποιοτικές έρευνες.   Το μεθοδολογικό μέρος: τα είδη των ερωτήσεων, τις κλίμακες μέτρησης, το σχεδιασμό πειραμάτων-μελέτες περιπτώσεων, τον έλεγχο αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου και την παρουσίαση αποτελεσμάτων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ανάργυρος Κουμπαρέλης
Τμήμα: Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ