ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ


Προετοιμασία για την συγγραφή επιστημονικής- πτυχιακής εργασίας


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές να προβαίνουν σε υποθέσεις, να σχεδιάζουν τη μέθοδο προσέγγισής τους και να εκπονούν έρευνες που σχετίζονται:1. Με την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας,2. Με τη διενέργεια ερευνητικών μελετών που θα οδηγήσουν σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,3. Με την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Για την επίτευξη αυτών οι φοιτητές εξοικειώνονται με την ανάγνωση και ανάλυση επιστημονικών άρθρων, με τις τεχνικές προετοιμασίας και τις προδιαγραφές σχεδιασμού, εκπόνησης, συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου παρουσιάζονται και αναλύονται:• οι βασικές μέθοδοι έρευνας στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών, των σπουδών Επικοινωνίας και Πληροφορικής και οι μέθοδοι βιβλιογραφικής επισκόπησής τους,• διάφορες επιστημονικές εργασίες με σκοπό έχουν την κατανόηση των ερευνητικών ερωτημάτων και των υποθέσεων εκείνων που τις έκαναν,• η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν,• οι μέθοδοι σχεδιασμού επιστημονικής έρευνας,• αλλά και οι βασικές τεχνικές συγγραφής επιστημονικών διατριβών και άρθρων. Ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εύρεση του θέματος και το σχεδιασμό της δομής (των κεφαλαίων) μιας Πτυχιακή Εργασίας. Αυτή η διαδικασία γίνεται για όλους και έναν-έναν ξεχωριστά φοιτητή. Κατόπιν χωρίζεται η πτυχιακή στο θεωρητικό και το εμπειρικό της μέρος ώστε να γίνει κατανοητές στο φοιτητή, αφενός, οι θεωρίες με τις οποίες προσεγγίστηκε ως τώρα το θέμα που μελετά η εργασία (άρθρο ή πτυχιακή) και, αφετέρου, το υλικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η μελέτη. Επόμενο βήμα είναι η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου με την οποία προσεγγίζει το υπό διερεύνηση θέμα και ο τρόπος με τον οποίο ο ερευνητής καταλήγει σε συμπεράσματα για το διαθέσιμο υλικό του. Εδώ διευκρινίζεται η διαφορά μιας μονογραφίας και του εστιασμένου ποσοτικά και χρονικά εμπειρικού υλικού.Τέλος το μάθημα εκτείνεται και σε θέματα που σχετίζονται με την πρακτική εξάσκηση στη διερεύνηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και την εξέταση των μεθοδολογικών ζητημάτων που εγείρονται όταν κάποιος προσπαθήσει να κατανοήσει τις κοινωνικές διεργασίες στο διαδικτυακό χώρο.   Λέξεις - Κλειδιά Μαθήματος: τεχνικές επικοινωνίας, μεθοδολογία έρευνας, αγορά εργασίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γιώργος Ηλιάδης
Τμήμα: Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ