Ειδικά Θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων


Purpose and Objectives of the course To familiarize students with the fundamental principles of the administrative action (Laws Rolland) To learn forms of alternative contracting out concessions and Public Private Partnerships (PPPs) To learn about the crime of piracy and ways to deal with it and new forms of enterprise storage with armed guards


Στόχοι Μαθήματος

 Σκοπός και στόχοι του μαθήματος Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διοικητική δράση (Νόμοι Rolland)  Να μάθουν τις μορφές του εναλλακτικού contracting out παραχώρηση και Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Να ενημερωθούν για το έγκλημα της πειρατείας και τους τρόπους αντιμετώπισής του και τις νέες μορφές επιχειρήσεων φύλαξης με ένοπλους φρουρούς    Στόχος του μαθήματος είναι η συνολική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων (φυσικών και νομικών προσώπων) και τέλος μια εισαγωγή στο δίκαιο του καταναλωτή, όπως αυτό διαπλάστηκε στο πλαίσιο της Ε.Ε. και, εν συνεχεία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει προαπαιτούμενο μάθημα


Περιεχόμενα

Το μάθημα παρέχεται επίσημα: 1. με φυσική εκπαίδευση, ως μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) με Κωδικό 626, ΣΤ Εξαμήνου της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην Τμήμα ΕΠΔΟ) και ταυτόχρονα και εναλλακτικά 2. με ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, τόσο για τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.  Σκοπός και στόχοι του μαθήματος Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διοικητική δράση (Νόμοι Rolland)   Να μάθουν τις μορφές του εναλλακτικού contracting out παραχώρηση και Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)   Να ενημερωθούν για το έγκλημα της πειρατείας και τους τρόπους αντιμετώπισής του και τις νέες μορφές επιχειρήσεων φύλαξης με ένοπλους φρουρούς  Το μάθημα χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται εισαγωγή στην έννοια του δικαίου και τις διακρίσεις του, συζητείται το ελληνικό εμπορικό σύστημα (αντικείμενο εμπορικού δικαίου, σύστημα εμπορικότητας, εμπορικές πράξεις) και αναλύονται οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας. Επίσης, εξετάζεται το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορική επωνυμία, σήμα, ευρεσιτεχνία, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και το δίκαιο του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου). Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των βασικών εταιρικών τύπων που αναγνωρίζει η ελληνική έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των βασικών οργανωτικών μορφών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό δίκαιο, δηλαδή, της αστικής εταιρίας, της ομόρρυθμης εταιρίας, της ετερόρρυθμης εταιρίας, της αφανούς εταιρίας, της ανώνυμης εταιρίας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Τέλος, επιχειρείται μια εισαγωγή σε ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το δίκαιο του καταναλωτή (τομείς υγείας και ασφάλειας, προστασία οικονομικών συμφερόντων). Το γεγονός ότι ο Κοινοτικός Νομοθέτης απεδείχθη ιδιαίτερα παραγωγικός στην υιοθέτηση οδηγιών και άλλων μέτρων προστασίας των καταναλωτών, επιβάλλει στο σύγχρονο επιχειρηματία τη συνεχή ενημέρωσή του στα θέματα αυτά, καθώς άγνοια ή μη τήρηση του νόμου μπορεί να τον οδηγήσουν σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική θέση (όπως, π.χ. υποχρέωση καταβολής υψηλών αποζημιώσεων, ακύρωση συμβάσεων, αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης).  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αντώνιος Μανιάτης
Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ