Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης (Επιστημονική υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π: Δρ. Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα)


Με τον όρο «ΜΟ.ΔΙ.Π.» αναφέρεται συγκεκομμένα το κεντρικό υπεύθυνο όργανο (Μoνάδα Διασφάλιση Ποιότητας) κάθε εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που προβαίνει στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου με την πραγματοποίηση (μέσω) της αξιολόγησης. Ο ρόλος που διαδραματίζει μεταφράζεται σε αρμοδιότητες όπως π.χ. σύλληψη, κατάστρωση, σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ενδεδειγμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, τόσο του διδακτικού, όσο και του ερευνητικού έργου, που συντελείται στην πληρότητά του στα πλαίσια του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Προς ευχερέστερη επιτέλεση της ευθύνης αυτής, προκρίνεται η αρμονική συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή διασφάλισης ποιότητας), υπό τον ασφαλή γνώμονα την ισοτιμία και την αλληλεγγύη στο τριτοβάθμιο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως λεπτομερώς διαλαμβάνεται στον ιστότοπο: http://www.adip.gr.


Στόχοι Μαθήματος

Στους αμέσους σκοπούς της ΜΟ.ΔΙ.Π. εντάσσονται οι εργασίες που χρειάζονται για την επιτυχή παρακολούθηση, προώθηση, συντονισμό κι υποστήριξης της αξιολόγησης όλων των ακαδημαϊκών μονάδων μας, αν και  βρίσκονται διασκορπισμένες και καλύπτουν πλήρως τις ανώτατες τεχνολογικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας της Ηπείρου.   Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://modip.teiep.gr


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

01. Ημερίδα Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης / Μέρος 1o Σύντομος Χαιρετισμός Ευρυπίδη Γλαβά, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Διασφάλιση ποιότητας σε περιόδους κρίσης. Πρακτικά ζητήματα αξιολόγησης - Εμπόδια και Ευκαιρίες. Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, Λύση προβλημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας, Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Αναγνωρισιμότητα Πτυχίων, Συγκρισιμότητα Πτυχίων, Κινητικότητα φοιτητών, Κουλτούρα, Κουλτούρα Ιδρύματος, Χρόνος αξιολόγησης, Δημιουργική αξιολόγηση. 02. Ημερίδα Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης / Μέρος 2o Η συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης στην εξέλιξη Τμημάτων. Διοργάνωση αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης - προβλήματα και προοπτικές του Ιδρύματος. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Λέξεις-κλειδιά: Έννοια αξιολόγησης, Αρχές σχεδιασμού αξιολόγησης, Διαδικασία αξιολόγησης, Υλοποίηση αξιολόγησης, Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών. Αυτοαξιολόγηση, Στρατηγικοί Στόχοι, Αριστεία, Διεθνοποίηση, Αξιολόγηση Μεγεθών Ιδρύματος, Διασφάλιση Ποιότητας, ΜΟ.ΔΙ.Π., Πιστοποίηση Α.Ε.Ι., Έκθεση Αυτοαξιολόγησης, Απόφαση Πιστοποίησης. 03. Ημερίδα Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης / Μέρος 3o Συζήτηση, Ομιλία Περικλή Τάγκα, Κλείσιμο Ημερίδας από την Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου. Λέξεις-κλειδιά: Κουλτούρα, Αξιολόγηση, Στόχοι μαθημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π., Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Ντετερμινισμός, Συνδιαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με φοιτητές, Συμπεράσματα, Κουλτούρα ποιότητας, Κλείσιμο Ημερίδας, Ευχαριστίες. 04. Ομιλητής: Ε. Γλαβάς (Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) Σύντομος Χαιρετισμός Ευρυπίδη Γλαβά, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, Λύση προβλημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π. 05. Ομιλήτρια: Δ. Ζωάκη - Μαλισιόβα (Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.) Διασφάλιση ποιότητας σε περιόδους κρίσης. Λέξεις-κλειδιά: ΜΟ.ΔΙ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας, Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Αναγνωρισιμότητα Πτυχίων, Συγκρισιμότητα Πτυχίων, Κινητικότητα φοιτητών. 06. Ομιλητής: Σ. Μαντζούκας Πρακτικά ζητήματα αξιολόγησης - Εμπόδια και Ευκαιρίες. Λέξεις-κλειδιά: Κουλτούρα, Κουλτούρα Ιδρύματος, αξιολόγηση, χρόνος αξιολόγησης, δημιουργική αξιολόγηση. 07. Ομιλήτρια: Β. Ζακοπούλου Η συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης στην εξέλιξη Τμημάτων. Διοργάνωση αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας. Λέξεις-κλειδιά: Έννοια αξιολόγησης, αρχές σχεδιασμού αξιολόγησης, Διαδικασία αξιολόγησης, Υλοποίηση αξιολόγησης, Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών. 08. Ομιλητής: Κ. Καραμάνης Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης - προβλήματα και προοπτικές του Ιδρύματος. Λέξεις-κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, Στρατηγικοί Στόχοι, Αριστεία, Διεθνοποίηση, Αξιολόγηση Μεγεθών Ιδρύματος. 09. Ομιλητής: Α. Τσίνας (Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) Σχεδιασμός και ανάπτυξη του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος. Λέξεις-κλειδιά: Διασφάλιση Ποιότητας, ΜΟ.ΔΙ.Π., Πιστοποίηση Α.Ε.Ι., Έκθεση Αυτοαξιολόγησης, Απόφαση Πιστοποίησης. 10. Συζήτηση Συζήτηση. Λέξεις-κλειδιά: Κουλτούρα, Αξιολόγηση, Στόχοι μαθημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π. 11. Ομιλητής: Π. Τάγκας Ομιλία Περικλή Τάγκα. Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Ντετερμινισμός, Συνδιαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με φοιτητές. 12. Ομιλήτρια: Δ. Ζωάκη - Μαλισιόβα (Κλείσιμο Ημερίδας) Κλείσιμο Ημερίδας από την Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου. Λέξεις-κλειδιά: Συμπεράσματα, Κουλτούρα ποιότητας, Κλείσιμο Ημερίδας, Ευχαριστίες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δήμητρα Ζωάκη
Τμήμα: Ημερίδες
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ