Ημερίδα URBAN Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης Αστικού και Περιαστικού Πράσινου (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου URBAN: Δρ. Γρηγόριος Βάρρας)


Ο σκοπός του έργου URBAN είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών με τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης αφού λάβει υπόψη το είδος terrain, την ύπαρξη και έκταση των νησίδων, το είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού ώστε να παραχθούν χάρτες μικροκλίματος για έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης, με την ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους σκοπούς του παρόντος θα απικονίζει διακριτά layers με σενάρια επιπτώσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Το υποσύστημα ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης. Το μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: είδος αναγλύφου, ύπαρξη και έκταση επιφανειακών υδάτων, είδος, ακριβή θέση και έκταση των νησίδων, είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού (π.χ. εξατμισοδιαπνοή) θα παράγει χάρτες μικροκλίματος για όλη την έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης. Το μοντέλο θα υποστηρίζει υποθετικά σενάρια κατ’ απαίτηση για τη βελτιστοποίηση της χωροθέτησης και της επιλογής του μείγματος των φυτών σε κάθε νησίδα. Στο πλαίσιο του υποσυστήματος ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος γεωπληροφοριακής πλατφόρμας τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας του προηγούμενου συστήματος συνδυαζόμενα με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους  κοπούς του παρόντος πρέπει να μπορούν: α. Να αποτυπωθούν εποπτικά και β. Να διαδοθούν. Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθεί καινοτομικό πληροφοριακό σύστημα βασισμένο σε λειτουργικότητα Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, πάνω στο οποίο θα αποτυπώνονται: οι χάρτες μικροκλίματος κάθε πόλης, το πραγματικό αστικό πράσινο και κυρίως οι επιπτώσεις από την μεταβολή του υφιστάμενος αστικού πράσινο: το βέλτιστο έλεγχο σκιάς και θερμοκρασίας και την ελαχιστοποίηση του φαινόμενου των θερμο-νησίδων, τη μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, τη μείωση των επιπέδων θορύβου, τον έλεγχο των υδάτων της βροχής και των καταστρεπτικών επιπτώσεών τους. Στο πλαίσιο του υποσυστήματος ευαισθητοποίησης και διάχυσης θα υλοποιηθούν δράσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του έργου και την ενημέρωση του συνόλου των ενεργών πολιτών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση όλων γύρω από το νέο ρεύμα για το αστικό οικοσύστημα.   Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://www.dendrologio.gr/about


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Ημερίδα URBAN Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης Αστικού και Περιαστικού Πράσινου, η οποία παρουσιάζεται σε τρεις ενότητες:   ΗΜΕΡΙΔΑ URBAN - Κορωνησία / Μέρος 1o ΗΜΕΡΙΔΑ URBAN - Άρτα / Μέρος 2o ΗΜΕΡΙΔΑ URBAN - Ιωάννινα / Μέρος 3o

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γρηγόριος Βάρρας
Τμήμα: Ημερίδες
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ