Οργανική Χημεία ΙΙ


Καρβονυλικές, ετεροκαρβονυλικές ενώσεις και ιδιότητες αυτών. Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων. Βιομόρια. Αμινοξέα. Ιδιότητες των αμινοξέων. Σύνθεση πεπτιδίων. Υδατάνθρακες. Λίπη και έλαια. Ετεροκυκλικές ενώσεις και αντιδράσεις αυτών.


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τη χημεία των καρβονυλικών ενώσεων και βιομορίων ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει το μάθημα της βιοχημείας και τα άλλα μαθήματα της βιολογίας • Ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει όλες τις βασικές έννοιες και χρήση αυτών στην επίλυση οργανικών προβλημάτων. Επιπρόσθετα πρέπει να γνωρίζει να κατασκευάζει διαλύματα, να κάνει και καμπύλες αναφοράς, χρωματογραφικές τεχνικές, απομόνωση και παρασκευές απλών οργανικών ενώσεων. • Στόχος είναι να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των φοιτητών μακριά από οποιαδήποτε σκέψη αποστήθισης γνώσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

• Γνώσεις βασικής χημείας


Περιεχόμενα

1. Καρβονυλικές ενώσεις: Αλδεΰδες. Κετόνες. Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών (ανυδρίτες, χλωρίδια, αμίδια, εστέρες, καρβοξυλικά ανιόντα). Ανθρακικό οξύ και παράγωγα αυτού (ουρία, φωσγένιο, κλπ). 2. Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων o Με αλκοόλες o Με αμίνες προς βάσεις o Εστεροποίηση o Με α-όξινο άτομο υδρογόνου o Αντίδραση Knoevenagel o Αντίδραση Cannizzaro o Αντίδραση Grignard o Αντίδραση προς διαζωνιακά άλατα και οργανικά χρώματα o Ετεροανάλογες καρβονυλικές ενώσεις 3. Αμινοξέα. Ιδιότητες και προστασία της αμινομάδας και της καρβοξυλικής ομάδας. Σύνθεση πεπτιδίων στην υγρή φάση (μηχανισμός). Σύνθεση πεπτιδίων σε στερεή φάση (Merrifield). 4. Υδατάνθρακες. Μονοσακχαρίτες, Δισακχαρίτες. Κυκλική μορφή σακχάρων (μορφή ημιακετάλης), Επιμερή και ανωμερή σάκχαρα, α- και β-μορφή σακχάρων,. Αντιδράσεις υδατανθράκων. Πολυσακχαρίτες. 5. Λίπη και έλαια. 6. Ετεροκυκλικές ενώσεις με ένα, δυο ή τρία άτομα αζώτου, θείου και οξυγόνου. Νουκλεϊκές βάσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Πηλίδης
Τμήμα: Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βιολογικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ