Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Θεωρία) - Integrated Pest Management (Theory)


Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την αναγνώριση των εχθρών της παραγωγής και τις μεθόδους για την αντιμετώπισή τους στην πράξη με φιλοπεριβαλλοντικά μέσα καθώς και στην απόφαση λήψης μέτρων την κατάλληλη στιγμή (αναγκαιότητα λήψης μέτρων).


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των εχθρών της παραγωγής με φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μεθόδους. O φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση: να αναγνωρίζει τους εχθρούς της καλλιέργειας, να περιγράφει τις ζημιές οι οποίες παρατηρούνται στα καλλιεργούμενα φυτά, να γνωρίζει τα μέτρα και τις μεθόδους αντιμετώπισης, να επιλέγει και να συνδυάζει τι πλέον ενδεδειγμένες. να διακρίνει και να εκτιμά την προκαλούμενη ζημιά και να καταλήγει σε συμπεράσματα αν πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης ή όχι. να υπολογίζει την αναμενόμενη ζημιά και να εξετάζει τις δυνατότητες εφαρμογής της οικολογικά και οικονομικά συμφερέτορης μεθόδου. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει τα συστατικά του αγροοικοσυστήματος και να είναι σε θέση να σχεδιάζει πρακτικές εντός και εκτός του αγροοικοσυστήματος που επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία και την εμφάνιση των επιζήμιων εντόμων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενική Φυτοπαθολογία, Ζωικοί Εχθροί, Γεωργική Φαρμακολογία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Εχθροί φυτών δενδρωδών καλλιεργειών & αποθηκευμένων προϊόντων, Εχθροί φυτών μεγάλης καλλιέργειας & αποθηκευμένων προϊόντων, Βιολογική γεωργία.


Περιεχόμενα

Α. Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εισαγωγή, Ορισμός και Βασικές Αρχές της Μεθόδου. Το Αγροοικοσύστημα και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του. Προσδιορισμός των κυριότερων εχθρών στην καλλιέργεια και των υπαρχόντων φυσικών εχθρών. Πρόγνωση. Παρακολούθηση πληθυσμών. Καθορισμός του οικονομικού ορίου ζημιάς. Καθορισμός του χρόνου επέμβασης. Επιλογή της Μεθόδου αντιμετώπισης. Χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων. Χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων Χρησιμοποίηση φυσικών εχθρών. Η ανθεκτικότητα των φυτών στα πλαίσια της Ο.Μ.Κ. Παραδείγματα εφαρμογής της Ο.Μ.Κ. Β.- Βιολογική Καταπολέμηση Γενικές αρχές της Μεθόδου Αρπακτικά παρασιτοειδή Φυσικός περιορισμός-Φυσικοί Εχθροί-Τρόποι και χειρισμοί διατήρησης και αύξησης των Φυσικών Εχθρών σε πληθυσμούς επιβλαβών εντόμων Φυσικοί εχθροί εντόμων Φυσικοί εχθροί ακάρεων Φυσικοί εχθροί νηματωδών Επιζήμιοι εχθροί της Φυτικής Παραγωγής και η αντιμετώπισή τους με Βιολογικά μέσα Φυτοπαθογόνα και η αντιμετώπισή τους με Βιολογικά μέσα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ